• Ustawa o Krajowym Rejestr...
  16.04.2024

Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym

Stan prawny aktualny na dzień: 16.04.2024

Dz.U.2023.0.685 t.j. - Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym

Rozdział 5. Zmiany w przepisach obowiązujących i przepisy końcowe

W rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 czerwca 1934 r. - Kodeks handlowy (Dz. U. poz. 502, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 czerwca 1934 r. - Przepisy wprowadzające Kodeks handlowy (Dz. U. poz. 503, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. poz. 296, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. z 1991 r. z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o zasadach prowadzenia na terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne (Dz. U. z 1989 r. poz. 148 z późn. zm): (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 1995 r. poz. 288, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 8 października 1982 r. o społeczno-zawodowych organizacjach rolników (Dz. U. poz. 217) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. poz. 203) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 20 czerwca 1985 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 1994 r. poz. 25, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. z 1991 r. poz. 194 z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej (Dz. U. poz. 324, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. poz. 92): (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. poz. 104, z 1990 r. poz. 86 i z 1996 r. poz. 118) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 7 kwietnia 1989 r. o związkach zawodowych rolników indywidualnych (Dz. U. poz. 106 i poz. 115) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 24 maja 1989 r. o rozpoznawaniu przez sądy spraw gospodarczych (Dz. U. poz. 175 z późn. zm.): (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 30 maja 1989 r. o samorządzie zawodowym niektórych podmiotów gospodarczych (Dz. U. poz. 194): (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych (Dz. U. poz. 195, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. poz. 198, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 1996 r. poz. 62 z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. poz. 234, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz. U. poz. 235 i z 1996 r. Nr 34, poz. 148) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 408, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. poz. 439, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. poz. 113, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (Dz. U. poz. 703) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
Porównania: 1
Ilekroć w przepisach ustaw innych niż wymienione w niniejszym rozdziale jest mowa o rejestrach: handlowym, przedsiębiorstw państwowych, stowarzyszeń, fundacji, rozumie się przez to Krajowy Rejestr Sądowy.
Porównania: 1
Minister Sprawiedliwości ogłosi w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej jednolity tekst ustawy z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, z uwzględnieniem zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem wydania jednolitego tekstu.
Porównania: 1
Ustawa wchodzi w życie w terminie i na zasadach określonych ustawą – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym, z wyjątkiem:
1)
przepisów art. 6 rozporządzenia w sprawie Centralnej Informacji i opłat za informacje z Rejestru, art. 19 wniosek o wpis do Rejestru ust. 4, art. 48 uchylony, art. 54 uchylony, art. 83 zmiana ustawy o statystyce publicznej i art. 87 ogłoszenie jednolitego tekstu ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia;
2)
przepisów art. 85 zmiana ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 1998 r.


----------
[Ustawa została ogłoszona 07.10.1997 r. - Dz.U. z 1997 r. poz. 769]
Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...