• Ustawa o ochronie zwierzą...
  25.04.2024

Ustawa o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych

Stan prawny aktualny na dzień: 25.04.2024

Dz.U.2023.0.465 t.j. - Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych

Obserwuj akt

Rozdział 10. Kary administracyjne

1.
Karze pieniężnej podlega hodowca, dostawca lub użytkownik, który:
1)
prowadzi działalność bez uzyskania wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 26 obowiązek wpisu do rejestru hodowców, dostawców i użytkowników;
2)
nie zapewnia zwierzętom utrzymywanym w ośrodku warunków określonych w art. 17 obowiązki hodowcy, dostawcy i użytkownika w zakresie wykorzystywania zwierząt do celów naukowych lub edukacyjnych, art. 18 wymogi wobec ośrodków prowadzących działalność w zakresie wykorzystywania zwierząt do celów naukowych lub edukacyjnych lub w przepisach wydanych na podstawie art. 19 rozporządzenie w sprawie ośrodka prowadzących działalność w zakresie wykorzystywania zwierząt do celów naukowych lub edukacyjnych;
3)
nie wyznacza osób, o których mowa w art. 20 wymogi wobec osoby sprawującej opiekę nad zwierzętami w ośrodku i art. 21 osoba odpowiedzialna za planowanie i przeprowadzenie procedur i doświadczeń, lub wyznacza osoby niespełniające wymagań określonych w art. 20 wymogi wobec osoby sprawującej opiekę nad zwierzętami w ośrodku i art. 21 osoba odpowiedzialna za planowanie i przeprowadzenie procedur i doświadczeń, lub nie wyznacza osoby, o której mowa w art. 24 osoba odpowiedzialna za nadzór nad dobrostanem zwierząt utrzymywanych w ośrodku ust. 1, lub wyznacza osobę niespełniającą wymagań określonych w art. 24 osoba odpowiedzialna za nadzór nad dobrostanem zwierząt utrzymywanych w ośrodku ust. 2;
4)
wbrew obowiązkowi określonemu w art. 23 umowa o świadczenie usług weterynaryjnych nie zawiera z lekarzem weterynarii umowy o świadczenie usług weterynaryjnych lub z ekspertem posiadającym doświadczenie niezbędne do świadczenia usług doradczych w zakresie dobrostanu i leczenia zwierząt utrzymywanych lub wykorzystywanych w ramach działalności hodowcy, dostawcy lub użytkownika umowy o świadczenie takich usług w odniesieniu do gatunków tych zwierząt;
5)
wbrew obowiązkowi określonemu w art. 25 zespół do spraw dobrostanu zwierząt ust. 1 nie ustanawia zespołu do spraw dobrostanu zwierząt albo wyznacza do tego zespołu osobę niespełniającą albo osoby niespełniające wymagań określonych w art. 21 osoba odpowiedzialna za planowanie i przeprowadzenie procedur i doświadczeń ust. 1 lub art. 24 osoba odpowiedzialna za nadzór nad dobrostanem zwierząt utrzymywanych w ośrodku ust. 2, albo z takimi osobami zawiera umowę o wykonywanie zadań w ramach zespołu;
6)
nie zapewnia sporządzenia lub przekazania dokumentacji, o której mowa w art. 25 zespół do spraw dobrostanu zwierząt ust. 7;
7)
nie przechowuje dokumentacji, o której mowa w art. 25 zespół do spraw dobrostanu zwierząt ust. 7, przez okres wskazany w art. 25 zespół do spraw dobrostanu zwierząt ust. 8 pkt 1;
8)
nie prowadzi ewidencji zwierząt, o której mowa w art. 30 ewidencja zwierząt ust. 1, prowadzi tę ewidencję niezgodnie z wymaganiami określonymi w tym przepisie lub nie przechowuje danych zawartych w tej ewidencji zgodnie z art. 30 ewidencja zwierząt ust. 2;
9)
nie dokonuje oznakowania psa, kota lub zwierzęcia z rzędu naczelnych lub dokonuje tego oznakowania niezgodnie z wymaganiami określonymi w art. 31 znakowanie zwierząt ust. 1 i 2;
10)
wbrew obowiązkowi określonemu w art. 25 zespół do spraw dobrostanu zwierząt ust. 8 pkt 2 nie przekazuje Komisji informacji dotyczących wykonywania zadań określonych w art. 25 zespół do spraw dobrostanu zwierząt ust. 2;
11)
wbrew obowiązkom określonym w art. 30 ewidencja zwierząt ust. 4 albo 5 nie przekazuje ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i nauki informacji, o których mowa w tych przepisach;
12)
uśmierca zwierzę niezgodnie z wymaganiami określonymi w art. 3b konieczność uśmiercenia zwierzęcia albo zgodą lokalnej komisji, o której mowa w art. 16a zgoda na zastosowanie innej metody uśmiercenia zwierzęcia.
2.
(uchylony)
3.
(uchylony)
4.
Karze pieniężnej podlega użytkownik, który:
1)
przeprowadza doświadczenie bez uzyskania zgody na jego przeprowadzenie lub niezgodnie z warunkami określonymi w uchwale o udzieleniu zgody na przeprowadzenie doświadczenia;
2)
nie prowadzi lub nie przechowuje dokumentacji dotyczącej przeprowadzania doświadczenia, o której mowa w art. 52 dokumentacja dotycząca doświadczenia ust. 1, lub nie przekazuje tej dokumentacji lokalnej komisji w przypadku, o którym mowa w art. 52 dokumentacja dotycząca doświadczenia ust. 2.
1.
Karę pieniężną za naruszenia, o których mowa w art. 69 kary pieniężne za naruszenie przepisów ustawy, nakłada się w wysokości od 1000 zł do 50 000 zł.
2.
Przy ustalaniu wysokości kary uwzględnia się:
1)
rodzaj i okoliczności naruszenia;
2)
wpływ naruszenia na powstanie u zwierząt niepotrzebnego bólu, cierpienia, dystresu lub trwałego uszkodzenia organizmu;
3)
okres trwania naruszenia;
4)
dotychczasową działalność hodowcy, dostawcy i użytkownika.
3.
Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki przy ustalaniu wysokości kary może zasięgnąć opinii Komisji w zakresie, o którym mowa w ust. 2 pkt 2.
1.
Kary pieniężne wymierza, w drodze decyzji administracyjnej, minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.
2.
Kary pieniężne stanowią dochód budżetu państwa i są uiszczane na rachunek bankowy ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja o nałożeniu kary stała się ostateczna.
3.
Egzekucja wymierzonej kary pieniężnej wraz z odsetkami za zwłokę następuje w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
4.
W zakresie nieuregulowanym w ustawie do kar pieniężnych stosuje się odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 i 2707).
Nie można nałożyć kary pieniężnej, jeżeli od dnia popełnienia czynu, o którym mowa w art. 69 kary pieniężne za naruszenie przepisów ustawy ust. 1 i 4, upłynęło 5 lat.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...