• Ustawa o ochronie zwierzą...
  14.04.2024

Ustawa o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych

Stan prawny aktualny na dzień: 14.04.2024

Dz.U.2023.0.465 t.j. - Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych

Obserwuj akt

Rozdział 12. Przepisy przejściowe i końcowe

1.
Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy wpisane do wykazów, o których mowa w art. 22 wykazy jednostek doświadczalnych, jednostek hodowlanych i dostawców ustawy uchylanej w art. 83 utrata mocy ustawy o doświadczeniach na zwierzętach:
1)
jednostki hodowlane w rozumieniu art. 2 katalog pojęć ustawowych pkt 9 ustawy uchylanej w art. 83 utrata mocy ustawy o doświadczeniach na zwierzętach stają się hodowcami w rozumieniu niniejszej ustawy;
2)
jednostki doświadczalne w rozumieniu art. 2 katalog pojęć ustawowych pkt 10 ustawy uchylanej w art. 83 utrata mocy ustawy o doświadczeniach na zwierzętach stają się użytkownikami w rozumieniu niniejszej ustawy;
3)
dostawcy w rozumieniu art. 2 katalog pojęć ustawowych pkt 11 ustawy uchylanej w art. 83 utrata mocy ustawy o doświadczeniach na zwierzętach stają się dostawcami w rozumieniu niniejszej ustawy.
2.
Minister właściwy do spraw nauki z urzędu wpisuje jednostki hodowlane, jednostki doświadczalne i dostawców, o których mowa w ust. 1, do rejestru, o którym mowa w art. 26 obowiązek wpisu do rejestru hodowców, dostawców i użytkowników.
1.
Doświadczenia, na których przeprowadzenie została wyrażona zgoda przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, przeprowadza się na podstawie dotychczasowych przepisów, nie dłużej jednak niż do dnia 1 stycznia 2018 r.
2.
Dokumentację dotyczącą zwierząt, o których mowa w art. 11 znakowanie zwierząt doświadczalnych ust. 3 ustawy uchylanej w art. 83 utrata mocy ustawy o doświadczeniach na zwierzętach, hodowca, dostawca lub użytkownik przechowuje przez 3 lata od dnia oznakowania tych zwierząt.
3.
Ewidencję zwierząt doświadczalnych prowadzoną na podstawie art. 19 ewidencja zwierząt doświadczalnych, sprawozdania jednostki doświadczalnej ust. 1 ustawy uchylanej w art. 83 utrata mocy ustawy o doświadczeniach na zwierzętach użytkownik przechowuje przez 3 lata od dnia dokonania w niej ostatniego wpisu.
4.
Dokumentację dotyczącą doświadczeń, prowadzoną na podstawie art. 21 przechowywanie dokumentacji doświadczenia ustawy uchylanej w art. 83 utrata mocy ustawy o doświadczeniach na zwierzętach, użytkownik przechowuje przez 3 lata od dnia zakończenia przeprowadzania doświadczenia.
1.
Do postępowań w sprawie wydania zgody na przeprowadzenie doświadczenia, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.
2.
Doświadczenia, na których przeprowadzenie została wyrażona zgoda w postępowaniach, o których mowa w ust. 1, przeprowadza się na podstawie dotychczasowych przepisów, nie dłużej jednak niż do dnia 1 stycznia 2018 r.
1.
Krajowa Komisja Etyczna i lokalne komisje etyczne powołane na podstawie przepisów ustawy uchylanej w art. 83 utrata mocy ustawy o doświadczeniach na zwierzętach, wykonują zadania Komisji i lokalnych komisji do czasu powołania członków tych komisji na podstawie przepisów niniejszej ustawy.
2.
Minister właściwy do spraw nauki powoła członków Komisji w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
3.
Komisja powoła członków lokalnych komisji w terminie 6 miesięcy od dnia powołania przez ministra właściwego do spraw nauki członków tej Komisji.
4.
Do okresu, o którym mowa w art. 34 skład, kadencja i posiedzenia Komisji ust. 4, nie wlicza się kadencji rozpoczętych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.
5.
Lokalne komisje etyczne powołane na podstawie przepisów ustawy uchylanej w art. 83 utrata mocy ustawy o doświadczeniach na zwierzętach przekażą dokumentację:
1)
dotyczącą wyrażenia zgody na przeprowadzenie doświadczeń,
2)
związaną z nadzorem sprawowanym nad przeprowadzaniem doświadczeń
– wskazanym przez Komisję powołaną na podstawie przepisów niniejszej ustawy lokalnym komisjom powołanym na podstawie przepisów niniejszej ustawy, w terminie miesiąca od dnia powołania tych lokalnych komisji.
1.
Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki przekaże Komisji Europejskiej po raz pierwszy dane, o których mowa w art. 65 informacje przekazywane Komisji Europejskiej ust. 1:
1)
pkt 1 – do dnia 10 listopada 2015 r.;
2)
pkt 2 – do dnia 10 listopada 2018 r.
2.
Użytkownik przekaże ministrowi właściwemu do spraw nauki po raz pierwszy informacje, o których mowa w art. 30 ewidencja zwierząt ust. 4, do dnia 30 września 2015 r.
1.
Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 11 znakowanie zwierząt doświadczalnych ust. 7, art. 16 jednostki doświadczalne ust. 5 i art. 31 członkostwo w Krajowej Komisji Etycznej i lokalnych komisjach etycznych ust. 5 ustawy uchylanej w art. 83 utrata mocy ustawy o doświadczeniach na zwierzętach zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 22 rozporządzenie w sprawie szkoleń, praktyk i staży, art. 31 znakowanie zwierząt ust. 3 i art. 41 rozporządzenie w sprawie Komisji i lokalnych komisji, jednak nie dłużej niż przez 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
2.
Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 10 utrzymywanie zwierząt doświadczalnych ust. 5 pkt 1 ustawy uchylanej w art. 83 utrata mocy ustawy o doświadczeniach na zwierzętach zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 19 rozporządzenie w sprawie ośrodka prowadzących działalność w zakresie wykorzystywania zwierząt do celów naukowych lub edukacyjnych, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2016 r.
Traci moc ustawa z dnia 21 stycznia 2005 r. o doświadczeniach na zwierzętach (Dz. U. poz. 289, z późn. zm.).
Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.


----------
[Ustawa została ogłoszona 26.02.2015 r. - Dz.U. z 2015 r. poz. 266]
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...