• Ustawa o ochronie zwierzą...
  16.04.2024
Obserwuj akt

Rozdział 3. Wymagania dotyczące prowadzenia działalności w zakresie wykorzystywania zwierząt do celów naukowych lub edukacyjnych

1.
Hodowca, dostawca i użytkownik jest obowiązany utrzymywać takie zwierzęta w ośrodku:
1)
w którym zostały zapewnione odpowiednie dla danego gatunku zwierząt warunki środowiskowe, w tym możliwość zaspokajania potrzeb fizjologicznych i etologicznych utrzymywanych zwierząt;
2)
który został wyposażony w urządzenia i sprzęt dostosowane do potrzeb i cech gatunków zwierząt w nim utrzymywanych.
2.
Podmiot, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany zapewnić zwierzętom utrzymywanym w ośrodku:
1)
opiekę gwarantującą dobrostan i utrzymanie prawidłowego stanu zdrowia, w tym:
a) codzienną kontrolę warunków środowiskowych,
b) niezwłoczne usuwanie nieprawidłowości stwierdzonych w zakresie warunków środowiskowych, dobrostanu i stanu zdrowia;
2)
transport w warunkach odpowiednich dla danego gatunku, zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie zwierząt i o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.
Użytkownik może prowadzić działalność w ośrodku, który oprócz spełniania wymagań określonych w art. 17 obowiązki hodowcy, dostawcy i użytkownika w zakresie wykorzystywania zwierząt do celów naukowych lub edukacyjnych, jest:
1)
dostosowany do rodzaju i liczby wykonywanych procedur;
2)
zaprojektowany i wyposażony tak, aby:
a) zapewnić uzyskiwanie wiarygodnych wyników procedur z wykorzystaniem jak najmniejszej liczby zwierząt,
b) przy wykonywaniu procedur ograniczyć do minimum ból, cierpienie, dystres lub możliwość trwałego uszkodzenia organizmu wykorzystywanych zwierząt.
Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, minimalne wymagania:
1)
jakie musi spełniać ośrodek,
2)
w zakresie opieki nad zwierzętami utrzymywanymi w ośrodku, w tym pozyskanymi zwierzętami dzikimi,
3)
w zakresie transportu zwierząt dzikich
− biorąc pod uwagę potrzeby fizjologiczne i etologiczne gatunków zwierząt pozyskiwanych lub utrzymywanych w ośrodku oraz konieczność zapewnienia utrzymywanym w nim zwierzętom dobrostanu i prawidłowego stanu zdrowia, a także właściwych warunków opieki.
1.
Hodowca, dostawca i użytkownik wyznacza do sprawowania opieki nad zwierzętami utrzymywanymi w ośrodku osobę, która:
1)
ma wykształcenie co najmniej zasadnicze zawodowe, zasadnicze branżowe, średnie lub średnie branżowe;
2)
odbyła szkolenie w zakresie opieki nad zwierzętami przeznaczonymi do wykorzystania lub wykorzystywanymi w procedurach;
3)
odbyła 3-miesięczną praktykę w zakresie opieki nad zwierzętami przeznaczonymi do wykorzystania lub wykorzystywanymi w procedurach, pod nadzorem lekarza weterynarii lub osoby wskazanej przez hodowcę, dostawcę lub użytkownika.
2.
Hodowca, dostawca i użytkownik wyznaczają do uśmiercania zwierząt osobę, która:
1)
ma wykształcenie co najmniej zasadnicze zawodowe, zasadnicze branżowe, średnie lub średnie branżowe;
2)
odbyła szkolenie w zakresie metod uśmiercania zwierząt wykorzystywanych lub przeznaczonych do wykorzystania do celów naukowych lub edukacyjnych;
3)
odbyła 3-miesięczną praktykę w zakresie wykonywania czynności związanych z uśmiercaniem zwierząt wykorzystywanych lub przeznaczonych do wykorzystania do celów naukowych lub edukacyjnych, pod nadzorem lekarza weterynarii lub osoby, która uśmierca te zwierzęta.
1.
Użytkownik wyznacza osobę odpowiedzialną za planowanie procedur i doświadczeń oraz za ich przeprowadzanie, która ma wiedzę na temat gatunków zwierząt wykorzystywanych w tych procedurach i posiada co najmniej stopień naukowy doktora w zakresie nauk:
1)
biologicznych, nauk farmaceutycznych, nauk medycznych, rolnictwa i ogrodnictwa, technologii żywności i żywienia, weterynarii lub zootechniki i rybactwa, ukończone szkolenie w zakresie przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach oraz co najmniej 3-letni staż pracy umożliwiający uzyskanie praktycznych umiejętności w tym zakresie albo
2)
innych niż wymienione w pkt 1 albo dyplom ukończenia studiów na kierunku w zakresie nauk wymienionych w pkt 1, ukończone studia podyplomowe lub szkolenie w zakresie przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach oraz co najmniej 4-letni staż pracy umożliwiający uzyskanie praktycznych umiejętności w tym zakresie.
2.
Użytkownik wyznacza do wykonywania procedur osobę, która posiada:
1)
dyplom ukończenia studiów na kierunku w zakresie nauk wymienionych w ust. 1 pkt 1 i ukończone szkolenie w zakresie przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach oraz która co najmniej przez rok uczestniczyła w wykonywaniu procedur pod nadzorem osoby wyznaczonej przez użytkownika i uzyskała praktyczne umiejętności w tym zakresie albo
2)
dyplom ukończenia studiów na kierunku w zakresie innym niż wymieniony w pkt 1 i ukończone studia podyplomowe lub szkolenie w zakresie przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach oraz która co najmniej przez 2 lata uczestniczyła w wykonywaniu procedur pod nadzorem osoby wyznaczonej przez użytkownika i uzyskała praktyczne umiejętności w tym zakresie, albo
3)
wykształcenie średnie lub średnie branżowe, przygotowanie zawodowe zgodne z zakresem wykonywanych procedur, ukończone szkolenie w zakresie przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach oraz która co najmniej przez 2 lata uczestniczyła w wykonywaniu procedur pod nadzorem osoby wyznaczonej przez użytkownika i uzyskała praktyczne umiejętności w tym zakresie.
3.
Użytkownik wyznacza do uczestniczenia w wykonywaniu procedur osobę, która:
1)
jest studentem albo doktorantem lub
2)
wykonuje czynności techniczne związane z obsługą zwierząt
– i odbyła szkolenie w zakresie postępowania ze zwierzętami przeznaczonymi do wykorzystania lub wykorzystywanymi w procedurach.
1.
Szkolenia, o których mowa w art. 20 wymogi wobec osoby sprawującej opiekę nad zwierzętami w ośrodku ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2, art. 21 osoba odpowiedzialna za planowanie i przeprowadzenie procedur i doświadczeń oraz art. 24 osoba odpowiedzialna za nadzór nad dobrostanem zwierząt utrzymywanych w ośrodku ust. 2 pkt 2, można odbyć w państwie innym niż Rzeczpospolita Polska.
2.
Zgodność programu szkolenia odbytego w państwie innym niż Rzeczpospolita Polska z zakresem programu szkolenia określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 22 rozporządzenie w sprawie szkoleń, praktyk i staży i zakres, w jakim jest konieczne uzupełnienie odbytego szkolenia, ustala hodowca, dostawca lub użytkownik.
3.
W przypadku konieczności uzupełnienia szkolenia odbytego w państwie innym niż Rzeczpospolita Polska osoba, która odbyła to szkolenie, jest obowiązana do jego uzupełnienia w zakresie ustalonym zgodnie z ust. 2.
4.
Hodowca, dostawca lub użytkownik potwierdza zgodność programu szkolenia odbytego w państwie innym niż Rzeczpospolita Polska z zakresem programu szkolenia określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 22 rozporządzenie w sprawie szkoleń, praktyk i staży, a także uzupełnienie szkolenia w przypadku, o którym mowa w ust. 3. Potwierdzenie może dotyczyć więcej niż jednego szkolenia.
1.
Hodowca, dostawca i użytkownik wyznaczają co najmniej jedną osobę odpowiedzialną za nadzór nad osobami, o których mowa w art. 20 wymogi wobec osoby sprawującej opiekę nad zwierzętami w ośrodku i art. 21 osoba odpowiedzialna za planowanie i przeprowadzenie procedur i doświadczeń ust. 2 i 3, podczas wykonywania przez nie czynności, o których mowa w tych przepisach.
2.
Do wykonywania nadzoru, o którym mowa w ust. 1, wyznacza się osobę, która spełnia wymagania określone w art. 21 osoba odpowiedzialna za planowanie i przeprowadzenie procedur i doświadczeń ust. 1 lub art. 24 osoba odpowiedzialna za nadzór nad dobrostanem zwierząt utrzymywanych w ośrodku ust. 2.
3.
Nadzór, o którym mowa w ust. 1, jest wykonywany do czasu, aż osoba odpowiedzialna za nadzór stwierdzi, że osoba nadzorowana wykazuje się wymaganymi umiejętnościami praktycznymi niezbędnymi do prawidłowego wykonywania czynności, o których mowa odpowiednio w art. 20 wymogi wobec osoby sprawującej opiekę nad zwierzętami w ośrodku i art. 21 osoba odpowiedzialna za planowanie i przeprowadzenie procedur i doświadczeń ust. 2 i 3.
4.
Osoba odpowiedzialna za nadzór, o którym mowa w ust. 1, potwierdza pisemnie, że osoba nadzorowana wykazuje się umiejętnościami praktycznymi niezbędnymi do prawidłowego wykonywania czynności, o których mowa odpowiednio w art. 20 wymogi wobec osoby sprawującej opiekę nad zwierzętami w ośrodku i art. 21 osoba odpowiedzialna za planowanie i przeprowadzenie procedur i doświadczeń ust. 2 i 3, oraz przekazuje to potwierdzenie osobie nadzorowanej oraz hodowcy, dostawcy lub użytkownikowi.
Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia:
1)
zakres programów szkoleń i praktyk oraz zakres staży pracy, o których mowa w art. 20 wymogi wobec osoby sprawującej opiekę nad zwierzętami w ośrodku ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 pkt 2 i 3, art. 21 osoba odpowiedzialna za planowanie i przeprowadzenie procedur i doświadczeń oraz art. 24 osoba odpowiedzialna za nadzór nad dobrostanem zwierząt utrzymywanych w ośrodku ust. 2 pkt 2 i 3,
2)
wzory dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia i praktyki oraz posiadany staż pracy, o których mowa w art. 20 wymogi wobec osoby sprawującej opiekę nad zwierzętami w ośrodku ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 pkt 2 i 3, art. 21 osoba odpowiedzialna za planowanie i przeprowadzenie procedur i doświadczeń oraz art. 24 osoba odpowiedzialna za nadzór nad dobrostanem zwierząt utrzymywanych w ośrodku ust. 2 pkt 2 i 3,
3)
wzór dokumentu potwierdzającego zgodność programu szkolenia odbytego w państwie innym niż Rzeczpospolita Polska z zakresem, o którym mowa w pkt 1, a także uzupełnienie szkolenia w przypadku, o którym mowa w art. 21a szkolenia w państwie innym niż RP ust. 3
– mając na względzie potrzebę zapewnienia osobom, o których mowa w art. 20 wymogi wobec osoby sprawującej opiekę nad zwierzętami w ośrodku, art. 21 osoba odpowiedzialna za planowanie i przeprowadzenie procedur i doświadczeń i art. 24 osoba odpowiedzialna za nadzór nad dobrostanem zwierząt utrzymywanych w ośrodku ust. 2, możliwości uzyskania wiedzy i umiejętności praktycznych niezbędnych do prawidłowego wykonywania czynności, o których mowa w art. 20 wymogi wobec osoby sprawującej opiekę nad zwierzętami w ośrodku i art. 21 osoba odpowiedzialna za planowanie i przeprowadzenie procedur i doświadczeń, zadań, o których mowa w art. 24 osoba odpowiedzialna za nadzór nad dobrostanem zwierząt utrzymywanych w ośrodku ust. 1, a także potrzebę zapewnienia jednolitego dokumentowania ukończonych szkoleń i praktyk oraz posiadanego stażu pracy.
Hodowca, dostawca i użytkownik zawierają z lekarzem weterynarii umowę o świadczenie usług weterynaryjnych w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt lub, jeżeli jest to uzasadnione specyfiką działalności hodowcy, dostawcy lub użytkownika, w szczególności polegającą na przeprowadzaniu doświadczeń na zwierzętach dzikich, umowę o świadczenie usług doradczych w zakresie dobrostanu i leczenia zwierząt utrzymywanych lub wykorzystywanych w ramach działalności hodowcy, dostawcy lub użytkownika z ekspertem posiadającym doświadczenie niezbędne do świadczenia takich usług w odniesieniu do gatunków tych zwierząt.
1.
Hodowca, dostawca i użytkownik wyznaczają osobę odpowiedzialną za:
1)
nadzór nad dobrostanem zwierząt utrzymywanych w ośrodku i opieką nad tymi zwierzętami;
2)
zapewnienie osobom, o których mowa w art. 20 wymogi wobec osoby sprawującej opiekę nad zwierzętami w ośrodku i art. 21 osoba odpowiedzialna za planowanie i przeprowadzenie procedur i doświadczeń, dostępu do informacji dotyczących gatunków zwierząt utrzymywanych w ośrodku lub wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych;
3)
organizację szkoleń dla osób, o których mowa w art. 20 wymogi wobec osoby sprawującej opiekę nad zwierzętami w ośrodku i art. 21 osoba odpowiedzialna za planowanie i przeprowadzenie procedur i doświadczeń;
4)
zapewnienie, aby osoby, o których mowa w art. 20 wymogi wobec osoby sprawującej opiekę nad zwierzętami w ośrodku i art. 21 osoba odpowiedzialna za planowanie i przeprowadzenie procedur i doświadczeń, posiadały wykształcenie, praktykę i staż pracy oraz odbyły szkolenia, zgodne z wymaganiami określonymi w tych przepisach oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 22 rozporządzenie w sprawie szkoleń, praktyk i staży pkt 1, a także posiadały oraz stale doskonaliły wiedzę i umiejętności praktyczne niezbędne do prawidłowego wykonywania czynności, o których mowa w art. 20 wymogi wobec osoby sprawującej opiekę nad zwierzętami w ośrodku i art. 21 osoba odpowiedzialna za planowanie i przeprowadzenie procedur i doświadczeń.
2.
Do wykonywania zadań, o których mowa w ust. 1, wyznacza się osobę, która:
1)
posiada:
a) wykształcenie wyższe albo
b) co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe oraz tytuł zawodowy technika lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe albo dyplom zawodowy − w zawodach związanych z chowem lub hodowlą zwierząt;
2)
odbyła szkolenie w zakresie niezbędnym do sprawowania nadzoru nad dobrostanem zwierząt utrzymywanych w ośrodku i opieką nad tymi zwierzętami;
3)
ma co najmniej 2-letni staż pracy na stanowisku związanym ze sprawowaniem opieki nad zwierzętami.
Hodowca, dostawca i użytkownik, w zakresie uzasadnionym rodzajem prowadzonej przez siebie działalności w zakresie wykorzystywania zwierząt do celów naukowych lub edukacyjnych, opracowują programy:
1)
znajdowania nowego opiekuna dla zwierząt, w tym przeprowadzenia przez hodowcę, dostawcę i użytkownika socjalizacji tych zwierząt w sposób odpowiedni dla ich gatunku;
2)
prowadzenia rehabilitacji zwierząt dzikich przed przywróceniem ich do siedliska przyrodniczego.
1.
Hodowca, dostawca i użytkownik ustanawiają zespół do spraw dobrostanu zwierząt, w którego skład wchodzą co najmniej osoba spełniająca albo osoby spełniające wymagania określone w art. 24 osoba odpowiedzialna za nadzór nad dobrostanem zwierząt utrzymywanych w ośrodku ust. 2, a w przypadku użytkownika − ponadto pracownik naukowy spełniający wymagania określone w art. 21 osoba odpowiedzialna za planowanie i przeprowadzenie procedur i doświadczeń ust. 1.
2.
Do zadań zespołu do spraw dobrostanu zwierząt należy:
1)
udzielanie porad:
a) w sprawach:
– związanych z zapewnieniem dobrostanu zwierząt,
– znalezienia nowego opiekuna dla zwierząt, w tym ich właściwej socjalizacji,
– prowadzenia rehabilitacji zwierząt dzikich przed przywróceniem ich do siedliska przyrodniczego,
– związanych z organizowanymi szkoleniami,
b) dotyczących stosowania zasad zastąpienia, ograniczenia i udoskonalenia, a także przekazywanie na bieżąco informacji o osiągnięciach technicznych i naukowych związanych ze stosowaniem tych zasad;
2)
opracowywanie i dokonywanie przeglądu wewnętrznych zasad postępowania ze zwierzętami utrzymywanymi w ośrodku;
3)
monitorowanie przypadków uśmiercania zwierząt w celu pozyskania narządów lub tkanek oraz ułatwianie wzajemnego udostępniania pozyskanych narządów lub tkanek między hodowcami, dostawcami i użytkownikami;
4)
monitorowanie dobrostanu zwierząt utrzymywanych w ośrodku lub wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych;
5)
zgłaszanie hodowcy, dostawcy lub użytkownikowi przypadków naruszenia dobrostanu zwierząt i określanie czynności, które należy podjąć w celu przywrócenia tego dobrostanu;
6)
kontrola przeprowadzania doświadczeń i ich wyników, z uwzględnieniem wpływu tych doświadczeń na wykorzystywane w nich zwierzęta, oraz ocena zgodności przeprowadzanych doświadczeń z treścią uchwały o udzieleniu zgody na przeprowadzenie doświadczenia oraz z zasadami zastąpienia, ograniczenia i udoskonalenia;
7)
opiniowanie lub zatwierdzanie wniosków o wyrażenie zgody na przeprowadzenie doświadczenia przed ich złożeniem do lokalnej komisji etycznej do spraw doświadczeń na zwierzętach.
3.
Hodowca, dostawca i użytkownik, ustanawiając zespół do spraw dobrostanu zwierząt:
1)
wyznaczają osobę albo osoby do składu tego zespołu lub
2)
zawierają z osobami wchodzącymi w skład tego zespołu umowę o wykonywanie zadań, o których mowa w ust. 2, w ramach tego zespołu.
4.
Umowę, o której mowa w ust. 3 pkt 2, z tą samą osobą albo z tymi samymi osobami może zawrzeć nie więcej niż pięciu hodowców, dostawców lub użytkowników, którzy utrzymują zwierzęta w pomieszczeniach do ich utrzymywania o powierzchni nieprzekraczającej łącznie 100 midx2.
5.
Zespół do spraw dobrostanu zwierząt przy wykonywaniu zadań określonych w ust. 2 współpracuje z lekarzem weterynarii i ekspertem, o których mowa w art. 23 umowa o świadczenie usług weterynaryjnych.
6.
Lekarz weterynarii i ekspert, o których mowa w art. 23 umowa o świadczenie usług weterynaryjnych, przekazują zespołowi do spraw dobrostanu zwierząt informacje dotyczące dobrostanu zwierząt utrzymywanych w ośrodku lub wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych.
7.
Zespół do spraw dobrostanu zwierząt sporządza dokumentację z realizacji zadań, o których mowa w ust. 2, obejmującą w szczególności wskazanie działań podjętych w celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości, i przekazuje ją hodowcy, dostawcy lub użytkownikowi.
8.
Hodowca, dostawca i użytkownik:
1)
przechowują dokumentację, o której mowa w ust. 7, przez 3 lata od dnia dokonania w niej ostatniego wpisu;
2)
przekazują Krajowej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach corocznie, w terminie do dnia 31 marca, informacje dotyczące wykonywania zadań, o których mowa w ust. 2.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...