• Ustawa o ochronie zwierzą...
  21.05.2024

Ustawa o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych

Stan prawny aktualny na dzień: 21.05.2024

Dz.U.2023.0.465 t.j. - Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych

Obserwuj akt

Rozdział 4. Prowadzenie działalności przez hodowców, dostawców i użytkowników

Prowadzenie działalności polegającej na hodowli, dostarczaniu zwierząt lub wykonywaniu procedur wymaga uzyskania wpisu do rejestru hodowców, dostawców i użytkowników, zwanego dalej „rejestrem”.
1.
Podmiot zamierzający prowadzić działalność, o której mowa w art. 26 obowiązek wpisu do rejestru hodowców, dostawców i użytkowników, przed uzyskaniem wpisu do rejestru składa do powiatowego lekarza weterynarii wniosek o stwierdzenie spełniania wymagań niezbędnych do prowadzenia tej działalności.
2.
Powiatowy lekarz weterynarii, w drodze decyzji administracyjnej, stwierdza:
1)
spełnienie wymagań niezbędnych do prowadzenia działalności, o której mowa w art. 26 obowiązek wpisu do rejestru hodowców, dostawców i użytkowników, jeżeli są spełnione wymagania określone w art. 17 obowiązki hodowcy, dostawcy i użytkownika w zakresie wykorzystywania zwierząt do celów naukowych lub edukacyjnych, art. 18 wymogi wobec ośrodków prowadzących działalność w zakresie wykorzystywania zwierząt do celów naukowych lub edukacyjnych, art. 20 wymogi wobec osoby sprawującej opiekę nad zwierzętami w ośrodku, art. 21 osoba odpowiedzialna za planowanie i przeprowadzenie procedur i doświadczeń, art. 21b nadzór nad osobami odpowiedzialnymi za planowanie i przeprowadzenie procedur i doświadczeń ust. 1 i 2, art 23–24a, art. 25 zespół do spraw dobrostanu zwierząt ust. 1 i 3 oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 19 rozporządzenie w sprawie ośrodka prowadzących działalność w zakresie wykorzystywania zwierząt do celów naukowych lub edukacyjnych;
2)
niespełnienie wymagań niezbędnych do prowadzenia działalności, o której mowa w art. 26 obowiązek wpisu do rejestru hodowców, dostawców i użytkowników, jeżeli nie są spełnione wymagania określone w art. 17 obowiązki hodowcy, dostawcy i użytkownika w zakresie wykorzystywania zwierząt do celów naukowych lub edukacyjnych, art. 18 wymogi wobec ośrodków prowadzących działalność w zakresie wykorzystywania zwierząt do celów naukowych lub edukacyjnych, art. 20 wymogi wobec osoby sprawującej opiekę nad zwierzętami w ośrodku, art. 21 osoba odpowiedzialna za planowanie i przeprowadzenie procedur i doświadczeń, art. 21b nadzór nad osobami odpowiedzialnymi za planowanie i przeprowadzenie procedur i doświadczeń ust. 1 i 2, art 23–24a, art. 25 zespół do spraw dobrostanu zwierząt ust. 1 lub 3 lub w przepisach wydanych na podstawie art. 19 rozporządzenie w sprawie ośrodka prowadzących działalność w zakresie wykorzystywania zwierząt do celów naukowych lub edukacyjnych.
3.
Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera:
1)
imię i nazwisko oraz adres i miejsce zamieszkania albo nazwę oraz adres i siedzibę wnioskodawcy, z tym że w przypadku gdy wnioskodawcą jest osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą, zamiast adresu i miejsca zamieszkania tej osoby – adres i miejsce wykonywania działalności, jeżeli są inne niż adres i miejsce zamieszkania tej osoby;
2)
określenie rodzaju planowanej działalności;
3)
imię i nazwisko lekarza weterynarii lub eksperta, o których mowa w art. 23 umowa o świadczenie usług weterynaryjnych;
4)
imię i nazwisko osoby, o której mowa w art. 24 osoba odpowiedzialna za nadzór nad dobrostanem zwierząt utrzymywanych w ośrodku ust. 1, oraz imię i nazwisko osoby albo imiona i nazwiska osób, o których mowa w art. 25 zespół do spraw dobrostanu zwierząt ust. 1;
5)
wykaz gatunków zwierząt, które będą hodowane, dostarczane lub wykorzystywane w procedurach lub których tkanki lub narządy będą przeznaczone do wykorzystania w celach określonych w art. 3 cel procedur wykonawczych.
4.
Podmiot zamierzający prowadzić działalność polegającą na wykonywaniu procedur do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza informację o spełnieniu wymagań określonych w art. 18 wymogi wobec ośrodków prowadzących działalność w zakresie wykorzystywania zwierząt do celów naukowych lub edukacyjnych.
5.
Podmiot zamierzający prowadzić działalność polegającą na hodowli zwierząt z rzędu naczelnych we wniosku, o którym mowa w ust. 1, określa sposoby zwiększania odsetka zwierząt będących potomstwem zwierząt z rzędu naczelnych, które były hodowane w niewoli.
6.
Ostateczną decyzję, o której mowa w ust. 2 pkt 1, oraz wniosek, o którym mowa w ust. 1, powiatowy lekarz weterynarii przekazuje niezwłocznie ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.
1.
Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki:
1)
dokonuje wpisu hodowcy, dostawcy lub użytkownika do rejestru, w terminie 14 dni od dnia otrzymania od powiatowego lekarza weterynarii ostatecznej decyzji, o której mowa w art. 27 wniosek o stwierdzenie spełniania wymagań do prowadzenia działalności ust. 2 pkt 1;
2)
wykreśla hodowcę, dostawcę lub użytkownika z rejestru:
a) na wniosek powiatowego lekarza weterynarii w terminie 14 dni od dnia otrzymania ostatecznej decyzji stwierdzającej:
– niespełnianie wymagań do prowadzenia działalności objętej wpisem, wraz z wnioskiem o wykreślenie, o których mowa w art. 59 decyzja stwierdzająca niespełnianie wymagań ust. 2,
– rażące naruszenie wymagań określonych dla wykonywania danego rodzaju działalności objętej wpisem, wraz z wnioskiem o wykreślenie, o których mowa w art. 60a stwierdzenie rażącego naruszenia wymagań dla określonych dla danej działalności ust. 2,
b) na wniosek hodowcy, dostawcy lub użytkownika – w przypadku zaprzestania wykonywania działalności objętej wpisem,
c) z urzędu w przypadku:
– uzyskania informacji z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowego Rejestru Sądowego albo rejestru instytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk o wykreśleniu z nich podmiotu, który był hodowcą, dostawcą lub użytkownikiem,
– uzyskania od powiatowego lekarza weterynarii informacji o stwierdzeniu zaprzestania wykonywania działalności objętej wpisem w przypadku innym niż zawieszenie wykonywania tej działalności,
– prawomocnego orzeczenia przez sąd zakazu na podstawie art. 35 odpowiedzialność karna za zabijanie, uśmiercanie lub dokonywanie uboju zwierzęcia z naruszeniem przepisów ustawy albo znęcanie się nad zwierzęciem ust. 4 lub 4a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt,
– prawomocnego orzeczenia przez sąd zakazu:
– – zajmowania stanowiska,
– – wykonywania zawodu,
– – prowadzenia działalności gospodarczej
– które są związane z wykorzystywaniem zwierząt lub oddziaływaniem na nie.
2.
(uchylony)
Hodowca, dostawca lub użytkownik, który został wykreślony z rejestru na podstawie art. 28 właściwość organu w sprawach wpisów do rejestru hodowców, dostawców i użytkowników ust. 1 pkt 2 lit. a tiret drugie, może uzyskać ponowny wpis do rejestru nie wcześniej niż po upływie roku od dnia, w którym decyzja, o której mowa w art. 60a stwierdzenie rażącego naruszenia wymagań dla określonych dla danej działalności ust. 1, stała się ostateczna i prawomocna.
1.
Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki prowadzi rejestr w postaci elektronicznej.
2.
W rejestrze umieszcza się:
1)
imię i nazwisko albo nazwę hodowcy, dostawcy lub użytkownika;
2)
adres i miejsce wykonywania działalności przez hodowcę, dostawcę lub użytkownika;
3)
dane, o których mowa w art. 27 wniosek o stwierdzenie spełniania wymagań do prowadzenia działalności ust. 3 pkt 2–5.
3.
Hodowca, dostawca lub użytkownik wpisany do rejestru informuje na piśmie ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki o zmianie danych, o których mowa w art. 27 wniosek o stwierdzenie spełniania wymagań do prowadzenia działalności ust. 3 pkt 1 i 3−5, w terminie 7 dni od dnia wystąpienia tej zmiany.
4.
Do zmiany w zakresie miejsca wykonywania działalności, rodzaju wykonywanej działalności lub gatunków zwierząt hodowanych, dostarczanych lub wykorzystywanych w procedurach w ośrodku, stosuje się odpowiednio przepisy art. 27 wniosek o stwierdzenie spełniania wymagań do prowadzenia działalności.
5.
Dane zawarte w rejestrze, z wyłączeniem danych, o których mowa w art. 27 wniosek o stwierdzenie spełniania wymagań do prowadzenia działalności ust. 3 pkt 3 i 4, są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.
6.
Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki udostępnia w formie dokumentu elektronicznego za pomocą elektronicznej platformy usług administracji publicznej dane zawarte w rejestrze, o których mowa w art. 27 wniosek o stwierdzenie spełniania wymagań do prowadzenia działalności ust. 3 pkt 3 i 4, powiatowemu lekarzowi weterynarii na jego wniosek w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia przez niego kontroli hodowcy, dostawcy lub użytkownika.
1.
W zakresie objętym prowadzoną działalnością hodowca, dostawca lub użytkownik prowadzi ewidencję zwierząt, do której wpisuje:
1)
informacje o liczbie i gatunkach zwierząt utrzymywanych, hodowanych, nabywanych, dostarczanych, wykorzystywanych w procedurach, przywróconych do siedliska przyrodniczego albo którym znaleziono nowego opiekuna;
2)
informacje o pochodzeniu zwierząt, ze wskazaniem, czy były one hodowane w celu wykorzystania w procedurach;
3)
datę nabycia, dostarczenia, przywrócenia zwierzęcia do siedliska przyrodniczego albo znalezienia zwierzęciu nowego opiekuna;
4)
imię i nazwisko oraz adres i miejsce zamieszkania albo nazwę oraz adres i siedzibę podmiotu, od którego zwierzęta zostały nabyte, z tym że w przypadku gdy podmiotem tym jest osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą, zamiast adresu i miejsca zamieszkania tej osoby – adres i miejsce wykonywania działalności, jeżeli są inne niż adres i miejsce zamieszkania tej osoby;
5)
imię i nazwisko oraz adres i miejsce zamieszkania albo nazwę oraz adres i siedzibę podmiotu będącego odbiorcą zwierząt, z tym że w przypadku gdy podmiotem tym jest osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą, zamiast adresu i miejsca zamieszkania tej osoby – adres i miejsce wykonywania działalności, jeżeli są inne niż adres i miejsce zamieszkania tej osoby;
6)
informacje o liczbie i gatunkach zwierząt, które padły albo zostały uśmiercone, z wyodrębnieniem zwierząt uśmiercanych wyłącznie w celu pozyskania narządów lub tkanek, a w przypadku zwierząt padłych − także o przyczynie śmierci, chyba że nie jest znana;
7)
imię i nazwisko oraz adres i miejsce zamieszkania albo nazwę oraz adres i siedzibę podmiotu będącego nowym opiekunem zwierzęcia, o którym mowa w art. 15 ochrona zwierzęcia żyjącego po zakończeniu procedury ust. 2, z tym że w przypadku gdy podmiotem tym jest osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą, zamiast adresu i miejsca zamieszkania tej osoby – adres i miejsce wykonywania działalności, jeżeli są inne niż adres i miejsce zamieszkania tej osoby;
8)
informacje o liczbie i rodzaju przeprowadzonych doświadczeń – w przypadku użytkowników;
9)
informacje dotyczące psa, kota i zwierzęcia z rzędu naczelnych – niezwłocznie po ich urodzeniu albo w dniu ich pozyskania, w tym:
a) datę i miejsce urodzenia psa, kota i zwierzęcia z rzędu naczelnych, jeżeli są znane,
b) dane umieszczone w trwałym indywidualnym znaku identyfikacyjnym, którym znakuje się psa, kota i zwierzę z rzędu naczelnych,
c) o hodowli, z której pochodzą pies, kot i zwierzę z rzędu naczelnych,
d) o wyhodowaniu w celu wykorzystania w procedurach,
e) o urodzeniu ze zwierząt wyhodowanych w niewoli – w przypadku zwierzęcia z rzędu naczelnych,
f) reprodukcyjne i weterynaryjne oraz dotyczące zachowania danego psa, kota lub zwierzęcia z rzędu naczelnych wobec ludzi i zwierząt,
g) o liczbie i rodzaju doświadczeń, w których dany pies, kot lub zwierzę z rzędu naczelnych było wykorzystane.
2.
W zakresie objętym prowadzoną działalnością, hodowca, dostawca lub użytkownik przechowuje dane zawarte w ewidencji zwierząt przez:
1)
5 lat od dnia dokonania ostatniego wpisu – w przypadku danych, o których mowa w ust. 1 pkt 1–8;
2)
3 lata od śmierci zwierzęcia albo przywrócenia go do siedliska przyrodniczego właściwego dla danego gatunku albo znalezienia dla niego nowego opiekuna – w przypadku danych, o których mowa w ust. 1 pkt 9.
3.
Informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 9 lit. f, przekazuje się nowemu opiekunowi zwierzęcia.
4.
Użytkownik, na podstawie danych zawartych w ewidencji, przekazuje ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i nauki corocznie, w terminie do dnia 31 marca, informacje dotyczące:
1)
zwierząt wykorzystywanych w procedurach, w szczególności celów i kategorii procedur oraz przepisów, z których wynika obowiązek przeprowadzenia tych procedur;
2)
zwierząt uśmiercanych wyłącznie w celu pobrania narządów lub tkanek.
5.
Hodowca i dostawca przekazują ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i nauki corocznie, w terminie do dnia 31 marca, informacje dotyczące zwierząt przeznaczonych do wykorzystania w procedurach.
1.
Hodowca, dostawca lub użytkownik jest obowiązany oznakować psa, kota lub zwierzę z rzędu naczelnych trwałym indywidualnym znakiem identyfikacyjnym w sposób najmniej bolesny, nie później niż w dniu odstawienia od matki.
2.
W przypadku gdy pies, kot lub zwierzę z rzędu naczelnych są przenoszone do innego hodowcy, dostawcy lub użytkownika przed odstawieniem od matki, a nie jest możliwe oznakowanie ich przed przeniesieniem, hodowca, dostawca lub użytkownik przyjmujący zwierzę:
1)
umieszcza dane umożliwiające identyfikację takiego zwierzęcia i jego matki w ewidencji, o której mowa w art. 30 ewidencja zwierząt ust. 1;
2)
niezwłocznie dokonuje oznakowania takiego zwierzęcia trwałym indywidualnym znakiem identyfikacyjnym.
3.
Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, sposób znakowania psów, kotów i zwierząt z rzędu naczelnych oraz dane umieszczane w trwałym indywidualnym znaku identyfikacyjnym, biorąc pod uwagę specyfikę znakowanych zwierząt oraz konieczność zapewnienia ich identyfikacji na podstawie danych umieszczonych w tym znaku.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...