• Ustawa o odwróconym kredy...
  25.05.2024

Ustawa o odwróconym kredycie hipotecznym

Stan prawny aktualny na dzień: 25.05.2024

Dz.U.2023.0.152 t.j. - Ustawa z dnia 23 października 2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym

Rozdział 2. Zasady i tryb zawierania umowy odwróconego kredytu hipotecznego

1.
Bank, w terminie nie krótszym niż 14 dni przed zawarciem umowy odwróconego kredytu hipotecznego, dostarcza kredytobiorcy, według jego wyboru, w postaci papierowej lub elektronicznej, formularz informacyjny zawierający informacje o ofercie odwróconego kredytu hipotecznego. Termin, o którym mowa w zdaniu pierwszym, może być skrócony na żądanie kredytobiorcy. Formularz informacyjny nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 definicja oferty ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360, 2337 i 2339).
2.
W formularzu informacyjnym bank wskazuje:
1)
dane identyfikacyjne banku;
2)
kwotę odwróconego kredytu hipotecznego, sposób jej ustalenia, w tym stosunek tej kwoty do wartości nieruchomości będącej własnością kredytobiorcy lub do której przysługuje mu prawo użytkowania wieczystego, lub lokalu, do którego przysługuje kredytobiorcy spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu;
3)
termin i sposób wypłaty odwróconego kredytu hipotecznego;
4)
sposób ustalenia wysokości oprocentowania, wysokość oprocentowania i warunki jego zmiany;
5)
wysokość i sposób płatności innych kosztów, w tym:
a) prowizji,
b) opłaty za przygotowanie i rozpatrzenie wniosku kredytowego,
c) kosztu wyceny nieruchomości lub lokalu, o których mowa w pkt 2,
d) kosztu monitorowania wartości nieruchomości lub lokalu, o których mowa w pkt 2
– oraz sposób ich rozliczania;
6)
stronę umowy odwróconego kredytu hipotecznego zobowiązaną do poniesienia kosztu wyceny nieruchomości lub lokalu, o których mowa w pkt 2, oraz kosztu monitorowania ich wartości;
7)
częstotliwość i sposób monitorowania wartości nieruchomości lub lokalu, o których mowa w pkt 2;
8)
sposób zabezpieczenia wierzytelności banku;
9)
prawa i obowiązki kredytobiorcy;
10)
zasady rozliczenia odwróconego kredytu hipotecznego;
11)
informację, że formularz informacyjny nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 definicja oferty ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny;
12)
inne informacje niezbędne do podjęcia przez kredytobiorcę decyzji o zawarciu umowy odwróconego kredytu hipotecznego.
3.
Kwoty, o których mowa w ust. 2 pkt 2, 4 i 5, mogą mieć charakter szacunkowy.
4.
Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, wzór formularza informacyjnego, uwzględniając konieczność prawidłowego zapoznania się przez kredytobiorcę ze szczegółowymi warunkami udzielania i rozliczania odwróconego kredytu hipotecznego.
1.
Bank, przed zawarciem umowy odwróconego kredytu hipotecznego, dokonuje oceny stanu i historii zobowiązań kredytobiorcy oraz stanu prawnego nieruchomości lub lokalu, o których mowa w art. 6 ustalenie kwoty kredytu ust. 1.
2.
Kredytobiorca jest obowiązany do przedstawienia, na żądanie banku, dokumentów i informacji niezbędnych do dokonania oceny, o której mowa w ust. 1.
1.
Umowę odwróconego kredytu hipotecznego zawiera się w formie pisemnej.
2.
Umowa odwróconego kredytu hipotecznego określa w szczególności:
1)
strony umowy;
2)
kwotę odwróconego kredytu hipotecznego;
3)
rynkową wartość nieruchomości lub lokalu, o których mowa w art. 6 ustalenie kwoty kredytu ust. 1;
4)
stosunek kwoty odwróconego kredytu hipotecznego do rynkowej wartości nieruchomości lub lokalu, o których mowa w art. 6 ustalenie kwoty kredytu ust. 1;
5)
termin, wysokość i sposób wypłaty kwoty odwróconego kredytu hipotecznego;
6)
sposób zabezpieczenia wierzytelności banku;
7)
stronę umowy zobowiązaną do poniesienia kosztu wyceny nieruchomości lub lokalu, o których mowa w art. 6 ustalenie kwoty kredytu ust. 1, oraz kosztu monitorowania ich wartości;
8)
sposób ustalenia wysokości oprocentowania, wysokość oprocentowania i warunki jego zmiany;
9)
wysokość i sposób płatności innych kosztów, w tym kosztu wykonywania przez bank upoważnienia, kosztu monitorowania wartości nieruchomości lub lokalu, o których mowa w art. 6 ustalenie kwoty kredytu ust. 1, jeżeli umowa je przewiduje, oraz warunki, na jakich koszty te mogą ulegać zmianie;
10)
obowiązki kredytobiorcy, o których mowa w art. 16 zobowiązania kredytobiorcy ust. 1, oraz skutki ich niewykonywania przez kredytobiorcę, w szczególności prawo do żądania przez bank udzielenia mu upoważnienia do wykonania tych obowiązków;
11)
częstotliwość i sposób monitorowania wartości nieruchomości lub lokalu, o których mowa w art. 6 ustalenie kwoty kredytu ust. 1;
12)
prawa kredytobiorcy, w tym prawo do odstąpienia od umowy wraz z określeniem wysokości odsetek za okres do upływu terminu określonego w art. 12 odstąpienie od umowy przez kredytobiorcę ust. 1, prawo do przedterminowej spłaty odwróconego kredytu hipotecznego oraz uprawnienia, o których mowa w art. 15 uprawnienia kredytobiorcy w razie niewykonywania obowiązków przez bank;
13)
warunki wypowiedzenia umowy;
14)
zasady i termin rozliczenia umowy odwróconego kredytu hipotecznego;
15)
osoby do kontaktu po śmierci kredytobiorcy.
3.
Do umowy odwróconego kredytu hipotecznego bank dołącza wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawierający w szczególności adres oraz adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 2 objaśnienie pojęć pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 569, 1002 i 2754), o ile taki posiada, pod który należy je złożyć.
4.
Zmiana umowy odwróconego kredytu hipotecznego w zakresie wskazania osoby do kontaktu po śmierci kredytobiorcy jest bezpłatna.
W umowie odwróconego kredytu hipotecznego kredytobiorca może zobowiązać się do niezbywania własności nieruchomości lub prawa, o którym mowa w art. 4 umowa odwróconego kredytu hipotecznego ust. 2, stanowiących zabezpieczenie odwróconego kredytu hipotecznego, bez zgody banku. Przepisu art. 72 niedopuszczalność zastrzeżenia zakazu zbycia nieruchomości obciążonej ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2022 r. poz. 1728, 1846 i 2185) nie stosuje się.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...