• Ustawa o odwróconym kredy...
  28.02.2024

Ustawa o odwróconym kredycie hipotecznym

Stan prawny aktualny na dzień: 28.02.2024

Dz.U.2023.0.152 t.j. - Ustawa z dnia 23 października 2014 r. o odwróconym kredycie hipotecznym

Rozdział 4. Rozliczenie odwróconego kredytu hipotecznego

1.
Całkowita kwota do zapłaty staje się wymagalna z upływem:
1)
okresu wypowiedzenia umowy odwróconego kredytu hipotecznego;
2)
roku od dnia śmierci kredytobiorcy.
2.
W przypadku, o którym mowa w art. 7 wypłata kwoty kredytu ust. 2, całkowita kwota do zapłaty staje się wymagalna z upływem roku od dnia śmierci ostatniego z kredytobiorców.
1.
Spadkobiercy, w terminie 12 miesięcy od dnia śmierci kredytobiorcy lub ostatniego z kredytobiorców, mogą dokonać spłaty całkowitej kwoty do zapłaty.
2.
W przypadku, o którym mowa w ust. 1, roszczenie banku o przeniesienie własności nieruchomości lub prawa, o którym mowa w art. 4 umowa odwróconego kredytu hipotecznego ust. 2, stanowiących zabezpieczenie odwróconego kredytu hipotecznego, wygasa.
Z dniem wymagalności całkowitej kwoty do zapłaty wymagalne staje się roszczenie o przeniesienie własności nieruchomości lub prawa, o którym mowa w art. 4 umowa odwróconego kredytu hipotecznego ust. 2, stanowiących zabezpieczenie odwróconego kredytu hipotecznego.
Bank nalicza odsetki oraz inne koszty do dnia spłaty całkowitej kwoty do zapłaty albo przeniesienia na niego własności nieruchomości lub prawa, o którym mowa w art. 4 umowa odwróconego kredytu hipotecznego ust. 2, stanowiących zabezpieczenie odwróconego kredytu hipotecznego.
1.
Kredytobiorca albo jego spadkobiercy ponoszą wobec banku odpowiedzialność do wysokości wartości nieruchomości lub lokalu, o których mowa w art. 6 ustalenie kwoty kredytu ust. 1. Bank może żądać zaspokojenia wyłącznie z nieruchomości lub lokalu, o których mowa w art. 6 ustalenie kwoty kredytu ust. 1, stanowiących zabezpieczenie odwróconego kredytu hipotecznego.
2.
Jeżeli kredytobiorca lub jego spadkobiercy przenieśli na osoby trzecie własność nieruchomości lub prawo, o którym mowa w art. 4 umowa odwróconego kredytu hipotecznego ust. 2, stanowiące zabezpieczenie odwróconego kredytu hipotecznego, bez zgody banku, w przypadku, o którym mowa w art. 11 zobowiązanie do niezbywania praw stanowiących zabezpieczenie kredytu, lub jeżeli wartość nieruchomości lub lokalu, o których mowa w art. 6 ustalenie kwoty kredytu ust. 1, uległa istotnemu zmniejszeniu z przyczyn zawinionych przez kredytobiorcę lub jego spadkobierców, bank może żądać zaspokojenia także z innych składników majątku kredytobiorcy lub jego spadkobierców:
1)
w przypadku gdy zaspokojenie z tej nieruchomości lub tego prawa jest niemożliwe lub jest możliwe jedynie częściowo oraz
2)
do wysokości kwoty, o jaką została zmniejszona wartość tej nieruchomości lub tego lokalu lub w wysokości różnicy pomiędzy kwotą uzyskaną z egzekucji a całkowitą kwotą do zapłaty.
1.
Bank niezwłocznie po uzyskaniu informacji o śmierci kredytobiorcy zamieszcza na swojej stronie internetowej ogłoszenie zawierające:
1)
imię i nazwisko kredytobiorcy;
2)
informację o zawarciu z kredytobiorcą umowy odwróconego kredytu hipotecznego;
3)
informację o możliwości dokonania przez spadkobierców kredytobiorcy rozliczenia umowy odwróconego kredytu hipotecznego;
4)
termin wyznaczony do rozliczenia umowy odwróconego kredytu hipotecznego.
2.
Informacje, o których mowa w ust. 1, bank przekazuje, na piśmie, także osobom do kontaktu po śmierci kredytobiorcy, wskazanym w umowie odwróconego kredytu hipotecznego.
3.
Umowa odwróconego kredytu hipotecznego może, na wniosek kredytobiorcy, przewidywać publikację informacji, o których mowa w ust. 1, w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim.
1.
W przypadku, o którym mowa w art. 20 wymagalność zapłaty całkowitej kwoty kredytu ust. 1 pkt 2, oraz pod warunkiem że nie zachodzą przesłanki ustanowienia kuratora spadku, bank może wystąpić do sądu o ustanowienie kuratora.
2.
Sąd upoważnia kuratora do przeniesienia na bank własności nieruchomości lub prawa, o którym mowa w art. 4 umowa odwróconego kredytu hipotecznego ust. 2, stanowiących zabezpieczenie odwróconego kredytu hipotecznego, i rozliczenia odwróconego kredytu hipotecznego. W sprawach wynikających z rozliczenia odwróconego kredytu hipotecznego kurator może pozywać lub być pozywany.
3.
Kurator podejmuje czynności do dnia uprawomocnienia się postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku albo zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia po kredytobiorcy.
4.
Koszty działania kuratora ponosi bank.
5.
Do przeniesienia przez kuratora własności nieruchomości lub prawa, o którym mowa w art. 4 umowa odwróconego kredytu hipotecznego ust. 2, stanowiących zabezpieczenie odwróconego kredytu hipotecznego, na rzecz banku nie stosuje się art. 19 obowiązek złożenia informacji o dokonanych wypłatach z tytułu zwrotu długu spadkodawcy ust. 6 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2021 r. poz. 1043 oraz z 2022 r. poz. 1846 i 2180).
Umowę o przeniesienie własności nieruchomości lub prawa, o którym mowa w art. 4 umowa odwróconego kredytu hipotecznego ust. 2, stanowiących zabezpieczenie odwróconego kredytu hipotecznego, bank zawiera:
1)
ze spadkobiercami kredytobiorcy;
2)
z wykonawcą testamentu, jeżeli został powołany;
3)
z kuratorem spadku, jeżeli został ustanowiony, a spadkobiercy nie uzyskali jeszcze stwierdzenia nabycia spadku albo poświadczenia dziedziczenia;
4)
z kuratorem, jeżeli został ustanowiony;
5)
z osobą trzecią, jeżeli zostały przeniesione na nią własność nieruchomości lub prawo, o którym mowa w art. 4 umowa odwróconego kredytu hipotecznego ust. 2, stanowiące zabezpieczenie odwróconego kredytu hipotecznego.
1.
W terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy o przeniesienie własności nieruchomości lub prawa, o którym mowa w art. 4 umowa odwróconego kredytu hipotecznego ust. 2, stanowiących zabezpieczenie odwróconego kredytu hipotecznego, bank w uzgodnieniu z osobą, o której mowa w art. 27 uprawnienie do zawarcia umowy o przeniesienie praw stanowiących zabezpieczenie kredytu, z którą zawarł tę umowę, zleca rzeczoznawcy majątkowemu oszacowanie wartości rynkowej nieruchomości w rozumieniu art. 151 pojęcie wartości rynkowej, odtworzeniowej i katastralnej nieruchomości ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
2.
W terminie 30 dni od dnia sporządzenia operatu szacunkowego bank zwraca osobie, o której mowa w art. 27 uprawnienie do zawarcia umowy o przeniesienie praw stanowiących zabezpieczenie kredytu pkt 1, 2 albo 5, albo do depozytu sądowego, kwotę pieniężną stanowiącą różnicę pomiędzy wartością rynkową, o której mowa w ust. 1, a całkowitą kwotą do zapłaty, albo zawiadamia osoby, z którymi zawarł umowę, o której mowa w art. 27 uprawnienie do zawarcia umowy o przeniesienie praw stanowiących zabezpieczenie kredytu, że wartość jego wierzytelności jest wyższa od tej wartości rynkowej.
Do wartości stanu czynnego spadku może zostać zaliczona wyłącznie kwota, którą bank zwraca spadkobiercom lub wykonawcy testamentu, albo kwota, którą bank złożył do depozytu sądowego, zgodnie z art. 28 operat szacunkowy ust. 2.
Wartości nieruchomości lub lokalu, o których mowa w art. 6 ustalenie kwoty kredytu ust. 1, nie uwzględnia się przy obliczaniu zachowku do wysokości całkowitej kwoty do zapłaty.
Zapis zwykły lub zapis windykacyjny nieruchomości lub prawa, o którym mowa w art. 4 umowa odwróconego kredytu hipotecznego ust. 2, stanowiących zabezpieczenie odwróconego kredytu hipotecznego, dokonany przez kredytobiorcę lub spadkobierców kredytobiorców na rzecz osoby trzeciej jest bezskuteczny.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...