• I SA/Gl 857/14 - Postanow...
  28.05.2022

I SA/Gl 857/14

Postanowienie
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
2014-09-15

Nietezowane

Artykuły przypisane do orzeczenia

Do tego artykulu posiadamy jeszcze 13 orzeczeń.
Kup dostęp i zobacz, do jakich przepisów odnosi się orzeczenie. Znajdź inne potrzebne orzeczenia.

Skład sądu

Anna Tyszkiewicz-Ziętek /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Anna Tyszkiewicz-Ziętek, , , po rozpoznaniu w dniu 15 września 2014 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A w C. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w C. z dnia [...]r., nr [...] w przedmiocie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi p o s t a n a w i a odrzucić skargę. WSA/post.1 - sentencja postanowienia

Uzasadnienie

Decyzją oznaczoną w sentencji niniejszego postanowienia Samorządowe Kolegium Odwoławcze w C. utrzymało w mocy decyzję Zarządu [...] Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. z dnia [...] r., nr [...] w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla A w C. za każdy miesiąc począwszy od lipca 2013 r. do końca lutego 2014 r. w częściach dotyczących wymienionych w niej lokali. Decyzja zawierała pouczenie o prawie do wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach. Wskazano przy tym, że "skargę do Sądu wnosi się za pośrednictwem tutejszego organu, w terminie 30 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji".

Przesyłka zawierająca tę decyzję została doręczona w dniu 12 czerwca

2014 r., co wynika ze zwrotnego potwierdzenia jej odbioru, znajdującego się

w aktach administracyjnych.

W piśmie z dnia 10 lipca 2014 r. A zawarła skargę na oznaczoną wyżej decyzję. Skarżąca wniosła o uchylenie zaskarżonej decyzji i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu.

Skarga powyższa została wniesiona do [...] Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w dniu 11 lipca 2014 r., co wynika z prezentaty jej wpływu.

W dniu 5 sierpnia 2014 r. (data nadania) [...] Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. przekazało skargę wraz z odpowiedzią na skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach.

Następnie na podstawie zarządzenia Przewodniczącego Wydziału z dnia

12 sierpnia 2014 r. skargę doręczono Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu

w C., jako organowi, którego decyzja została zaskarżona. Jednocześnie wezwano organ do udzielenia odpowiedzi na skargę oraz przesłanie akt administracyjnych sprawy. Ponadto na podstawie tego zarządzenia zwrócono się do organu pierwszej instancji o wyjaśnienie sposobu wniesienia skargi poprzez wskazanie czy została ona złożona osobiście, czy też nadesłana drogą pocztową.

Skarga została nadana przez Sąd do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w C. drogą pocztową w dniu 26 sierpnia 2014 r. (wspólna dla spraw o sygn. akt od I SA/Gl 855/14 do I SA/Gl 863/14 koperta nadania znajduje się w aktach administracyjnych niniejszej sprawy) i wpłynęła do organu w dniu

27 sierpnia 2014 r.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze przekazując skargę do sądu wraz

z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę, wniosło o jej oddalenie. Jednocześnie Kolegium zwróciło uwagę na termin i tryb wniesienia tej skargi.

W piśmie z dnia 29 sierpnia 2014 r. [...] Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. poinformowało, że skarga została złożona osobiście.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm., zwana dalej "ppsa"), skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie. W myśl z kolei art. 54 § 1 ppsa, skargę do sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi.

Zasada wnoszenia skargi za pośrednictwem organu administracji publicznej oznacza, że dla oceny zachowania terminu do wniesienia skargi nie można przyjąć daty nadania (złożenia) skargi do organu niewłaściwego w rozumieniu art. 54 § 1 ppsa. W przypadku wniesienia skargi bezpośrednio do sądu administracyjnego lub też za pośrednictwem organu administracji publicznej innego niż ten, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (w tym do organu pierwszej instancji), sąd ten lub organ powinien ją przekazać właściwemu organowi administracji publicznej. O zachowaniu terminu do wniesienia skargi, określonego

w art. 53 § 1-3 ppsa, decyduje wówczas data nadania skargi przez sąd lub organ niewłaściwy na adres właściwego organu administracji publicznej (zob. postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie: z dnia 11 czerwca 2013 r., sygn. akt II GSK 937/13, publ. LEX nr 1450782, z dnia 30 stycznia 2013 r., sygn. akt II GSK 24/13, publ. LEX nr 1298474, z dnia 26 stycznia 2011 r., sygn. akt

II FSK 2405/10, publ. LEX nr 742355, zob. także orzeczenia tam przywołane).

Nadto należy zwrócić uwagę, że stosownie do art. 65 § 1 ppsa Sąd dokonuje doręczeń przez operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada

2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529), przez swoich pracowników lub przez inne upoważnione przez sąd osoby lub organy.

Stosownie z kolei do art. 83 § 2 ppsa, jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy. Zgodnie zaś z art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 1951 r. Nr 4, poz. 28 ze zm.) dniami wolnymi od pracy są niedziele.

Odnosząc tę regulację do rozpatrywanej sprawy, stwierdzić trzeba, że skarga została wniesiona po upływie terminu przewidzianego dla tej czynności.

Wyjaśnić w tym miejscu należy, że w niniejszej sprawie zaskarżona została decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w C., a zatem to za pośrednictwem tego organu należało wnieść skargę. Tymczasem strona skarżąca wniosła skargę za pośrednictwem [...] Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o., a więc za pośrednictwem organu niewłaściwego. Wobec powyższego koniecznym stało się jej przekazanie według właściwości Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w C.. Jednakże w takim przypadku, jak wyżej wskazano, o zachowaniu terminu decyduje data nadania skargi pod adresem właściwego organu administracji publicznej.

W rozpatrywanej sprawie termin do wniesienia skargi, liczony od dnia doręczenia decyzji, czyli od dnia 12 czerwca 2014 r., upłynął w dniu 14 lipca 2014 r. Jest tak dlatego, gdyż koniec terminu przypadł na sobotę, tj. 12 lipca 2014 r., a zatem za ostatni dzień terminu uznać należy najbliższy dzień powszedni, czyli poniedziałek 14 lipca 2014 r., ponieważ niedziela jest dniem wolnym od pracy. Strona skarżąca wprawdzie złożyła skargę przed upływem tego terminu, gdyż uczyniła to w dniu

11 lipca 2014 r., ale pod adresem niewłaściwego organu, tj. [...] Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. Następnie skarga została przekazana przez to Przedsiębiorstwo w dniu 5 sierpnia 2014 r. Sądowi.

W dalszej kolejności Sąd przekazał skargę do organu właściwego, czyli Samorządowego Kolegium Odwoławczego w C., w dniu 26 sierpnia

2014 r. (data nadania), który to dzień w świetle powyższych uwag stanowi dopiero moment wniesienia skargi. Z tego względu należy uznać, iż skarga została wniesiona po upływie ustawowego terminu do dokonania tej czynności. Stosownie

z kolei do art. 58 § 1 pkt 2 ppsa taką skargę należy odrzucić i dlatego na podstawie tego przepisu orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Szukaj: Filtry
Ładowanie ...