• II OZ 628/12 - Postanowie...
  07.06.2023

II OZ 628/12

Postanowienie
Naczelny Sąd Administracyjny
2012-07-19

Nietezowane

Artykuły przypisane do orzeczenia

Do tego artykulu posiadamy jeszcze 13 orzeczeń.
Kup dostęp i zobacz, do jakich przepisów odnosi się orzeczenie. Znajdź inne potrzebne orzeczenia.

Skład sądu

Alicja Plucińska- Filipowicz /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Alicja Plucińska - Filipowicz po rozpoznaniu w dniu 19 lipca 2012 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia M. M. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 18 czerwca 2012 r., sygn. akt II SA/Wa 1/12 odmawiające skarżącemu przyznania prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi M. M. na uchwałę Rady m.st. Warszawy z dnia 26 sierpnia 2011 r. nr XXI/439/2011 w przedmiocie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym postanawia: oddalić zażalenie

Uzasadnienie

Zaskarżonym postanowieniem z dnia 18 czerwca 2012 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił wniosek M. M. o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym, w sprawie z jego skargi na uchwałę Rady m.st. Warszawy z dnia 26 sierpnia 2011 r. w przedmiocie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym. W uzasadnieniu postanowienia wskazano w szczególności, iż z przedstawionych dokumentów i oświadczeń wynika, że przyznanie prawa pomocy nie byłoby zgodne z art. 246 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270), bowiem wnioskodawca nie wykazał, że nie jest w stanie pokryć jakichkolwiek kosztów postępowania.

W zażaleniu na to postanowienie skarżący podniósł, że jego sytuacja materialna uzasadnia przyznanie mu prawa pomocy w zakresie całkowitym, natomiast ocena wyrażona w tym przedmiocie przez Sąd I instancji, jest krzywdząca.

Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie.

Zasadą ogólną postępowania przez sądami administracyjnymi jest ponoszenie przez stronę kosztów tego postępowania związanych z jej udziałem w sprawie (art. 199 ppsa). Stosownie natomiast do art. 246 § 1 pkt 1 ppsa przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej następuje w zakresie całkowitym, gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania. Orzeczenie w tej sprawie Sąd wydaje zatem na podstawie oświadczeń strony mając na uwadze okoliczności podane w tym oświadczeniu i w razie potrzeby przedstawione przez stronę dowody.

W rozpatrywanej sprawie Sąd I instancji dokonał oceny sytuacji finansowej i możliwości płatniczych Strony, która zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego zasługuje na aprobatę. Dokonane przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie porównanie kosztów uczestnictwa w sprawie niniejszej z kwotą dochodów uzyskanego przez wnioskodawcę powoduje, że brak było podstaw do przyznania mu prawa pomocy we wnioskowanym zakresie.

Zaskarżone postanowienie odpowiada zatem prawu, gdyż nie zostało wykazane, iż strona spełnia warunki do przyznania jej prawa pomocy.

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji na mocy art. 184 w związku z art.197 ppsa.

Szukaj: Filtry
Ładowanie ...