• II SA/Gd 526/14 - Postano...
  28.01.2023

II SA/Gd 526/14

Postanowienie
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
2014-09-15

Nietezowane

Artykuły przypisane do orzeczenia

Do tego artykulu posiadamy jeszcze 13 orzeczeń.
Kup dostęp i zobacz, do jakich przepisów odnosi się orzeczenie. Znajdź inne potrzebne orzeczenia.

Skład sądu

Diana Trzcińska /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku Diana Trzcińska po rozpoznaniu w dniu 15 września 2014 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku M. M. o przyznanie prawa pomocy w sprawie z jej skargi na decyzję Wojewody z dnia 13 czerwca 2014 r., Nr [...] w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości postanawia przyznać M. M. prawo pomocy w zakresie częściowym przez zwolnienie jej od wpisu sądowego od skargi.

Uzasadnienie

M. M. we wniosku z 15 września 2014 r. złożonym na urzędowym formularzu PPF, zwróciła się o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym, obejmującym zwolnienie od kosztów uiszczenia wpisu sądowego od skargi. Ze złożonego oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku i dochodach wnioskodawczyni wynika, że prowadzi ona jednoosobowe gospodarstwo domowe. Źródłem jej utrzymania jest renta w kwocie 1502,75 zł miesięcznie. Wedle oświadczenia, wnioskodawczyni nie posiada znaczącego majątku, poza mieszkaniem o powierzchni 47 m2. Wnioskodawczyni oświadczyła nadto, że jest osobą schorowaną, nie jest w stanie dorobić do renty ze względu na chory kręgosłup. Jest osobą samotną i nie ma możliwości pokrycia kosztów wpisu od niniejszej skargi.

Stosownie do treści art. 245 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270 – tekst jednolity ze zm.), prawo pomocy w zakresie częściowym obejmuje zwolnienie tylko od opłat sądowych w całości lub w części albo tylko od wydatków albo od opłat sądowych i wydatków lub obejmuje tylko ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego. Przyznanie zaś prawa pomocy w zakresie częściowym osobie fizycznej następuje, gdy wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny (art. 246 § 1 pkt 2 cytowanej ustawy).

Mając na względzie fakt, że strona wniosła o zwolnienie jej od kosztów wpisu sądowego od niniejszej skargi (wniosek zawarty w rubryce 5 formularza PPF), należało rozważyć, czy wnioskodawczyni spełnia wyżej wymienione przesłanki przyznania jej prawa pomocy w tym zakresie. Biorąc pod uwagę okoliczności wskazane we wniosku i dane zawarte w oświadczeniu wnioskodawczyni, w szczególności fakt niewysokich dochodów jej gospodarstwa domowego prowadzonego samodzielnie, braku oszczędności i znaczącego majątku, należało uznać, że wykazała ona, że nie ma realnych możliwości finansowych pozwalających na poniesienie kosztów wpisu sądowego od skargi w niniejszej sprawie bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie.

Wobec powyższego referendarz, na mocy przepisu art. 246 § 1 pkt 2 cytowanej wyżej ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w sentencji postanowienia.

Szukaj: Filtry
Ładowanie ...