• I SA/Gd 968/14 - Postanow...
  28.05.2022

I SA/Gd 968/14

Postanowienie
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
2014-09-15

Nietezowane

Artykuły przypisane do orzeczenia

Do tego artykulu posiadamy jeszcze 13 orzeczeń.
Kup dostęp i zobacz, do jakich przepisów odnosi się orzeczenie. Znajdź inne potrzebne orzeczenia.

Skład sądu

Agnieszka Dusza-Kasprzyk /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku Agnieszka Dusza-Kasprzyk po rozpoznaniu w dniu 15 września 2014 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku C. K. o przyznanie prawa pomocy w sprawie z jego skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 12 czerwca 2014 r., nr [...] w przedmiocie określenia w podatku od towarów i usług za miesiąc marzec 2013 r. kwoty nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do zwrotu na rachunek bankowy postanawia: przyznać skarżącemu prawo pomocy przez zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie doradcy podatkowego.

Uzasadnienie

Wnioskiem uzupełnionym na urzędowym formularzu PPF w dniu 26 sierpnia 2014 r., skarżący C. K. zwrócił się o przyznanie mu prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie doradcy podatkowego w osobie S. S.

Zgodnie z brzmieniem 245 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 ze zm., dalej jako p.p.s.a.), prawo pomocy w zakresie całkowitym obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego. Nadmienić przy tym należy, że ustanowienie dla strony adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego wymaga dodatkowego złożenia przez wnioskodawcę osobistego oświadczenia o niezatrudnianianiu lub niepozostawaniu w innym stosunku prawnym z ww., przy czym nie dotyczy to adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego ustanowionego na podstawie przepisów o prawie pomocy (art. 246 § 3 p.p.s.a.).

W myśl art. 246 § 1 pkt 1 p.p.s.a., przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym osobie fizycznej następuje, gdy wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania.

Referendarz sądowy na podstawie oświadczenia wnioskodawcy o jego stanie rodzinnym, majątku i dochodach, dokumentów źródłowych oraz dodatkowych oświadczeń nadesłanych na zarządzenie z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie sygn. akt I SA/Gd 698/14 (kserokopie zostały dołączone do niniejszych akt), ustalił, że wnioskodawca obecnie nie uzyskuje żadnych dochodów, zlikwidował prowadzoną działalność gospodarczą prowadzoną pod nazwą [...] C. K., w ubiegły roku z tytułu jej wykonywania osiągnął dochód w kwocie 64.162,96 zł, deklarując przychód w wysokości 148.994,50 zł i koszty jego uzyskania w wysokości 84.831,54 zł (dowód: odpis zeznania podatkowego za 2013 r. PIT-36L), posiada dom o powierzchni 200 m2, wobec zaprzestania przez wnioskodawcę spłaty zaciągniętych kredytów względem jego majątku prowadzona jest egzekucja – łączna kwota należności głównych (bez odsetek, kosztów procesu i egzekucji) wynosi 611.545,08 (dowód: odpisy zawiadomień o wszczęciu egzekucji z dnia 8 lipca 2013 r. i 12 czerwca 2014 r., zajęć wierzytelności z dnia 26 lutego, 14 i 27 marca oraz 12 czerwca 2014 r., zawiadomień o zajęciu rachunku bankowego z dnia 16 grudnia 2013 r. i 14 marca 2014 r., zawiadomienia z dnia 31 stycznia 2014 r. o nieuregulowaniu przez wnioskodawcę należności na rzecz wierzyciela w drodze podjętych czynności w postępowaniu egzekucyjnym, wezwania do zapłaty należności z dnia 18 grudnia 2013 r., bankowego tytułu egzekucyjnego z dnia 11 lipca 2013 r. wraz z postanowieniem sądu z dnia 19 marca 2014 r. nadaniu mu klauzuli wykonalności), dodatkowo wnioskodawca posiada zobowiązanie z tytułu kredytu udzielonego mu jako przedsiębiorcy w kwocie 773.618,258 zł, którego spłaty również zaprzestał pomimo restrukturyzacji zadłużenia zgodnie z nadesłanym aneksem z dnia 17 kwietnia 2013 r. Wnioskodawca pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z żoną oraz dwojgiem małoletnich dzieci. Żona wnioskodawcy także nie uzyskuje żadnych dochodów, nie posiada majątku, wobec niej prowadzona jest egzekucja (dowód: odpis zajęcia wierzytelności z dnia 26 lutego 2014 r.). W związku brakiem dochodów oraz środków pieniężnych koszty związane z utrzymaniem małżonków oraz ich dzieci ponoszą rodzice wnioskodawcy i jego żony.

W tak ustalonym stanie faktycznym referendarz sądowy stwierdził, że sytuacja finansowa wnioskodawcy i jego rodziny jest bardzo zła i obecnie nie ma on realnych możliwości poniesienia jakichkolwiek kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego z wyboru. Wobec braku własnych dochodów oraz zasobów pieniężnych małżonkowie korzystają z pomocy finansowej swoich rodziców, na których utrzymaniu pozostają wraz ze swoimi małoletnimi dziećmi. Posiadają zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów, których nie byli w stanie spłacać, zatem należności z nich wynikające banki dochodzą na drodze egzekucji. Żadne z małżonków (poza nieruchomością wykazaną na druku PPF) nie posiada składników majątku, które ewentualnie mogliby spieniężyć a uzyskane ze sprzedaży środki przeznaczyć na koszty niniejszego postępowania.

Z tych względów uznano, że wnioskodawca wykazał, że spełnia ustawowe przesłanki przyznania prawa pomocy i na podstawie przepisu art. 246 § 1 pkt 1 p.p.s.a., orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Szukaj: Filtry
Ładowanie ...