• I SA/Gl 179/14 - Postanow...
  04.02.2023

I SA/Gl 179/14

Postanowienie
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
2014-09-15

Nietezowane

Artykuły przypisane do orzeczenia

Do tego artykulu posiadamy jeszcze 13 orzeczeń.
Kup dostęp i zobacz, do jakich przepisów odnosi się orzeczenie. Znajdź inne potrzebne orzeczenia.

Skład sądu

Paweł Kornacki /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Paweł Kornacki (spr.), , , po rozpoznaniu w dniu 15 września 2014 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A sp. z o.o. w K. na interpretację Ministra Finansów z dnia [...] nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych postanawia: sprostować sentencję wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 3 września 2014 r., sygn. akt I SA/Gl 179/14, w ten sposób, że w wierszu czternastym od góry w miejsce oznaczenia daty wydania zaskarżonej interpretacji "[...]" wpisać "[...]".

Uzasadnienie

W dniu 3 września 2014 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach ogłosił wyrok oddalający wskazaną wyżej skargę na interpretację Ministra Finansów z dnia

[...], nr [...]. Tymczasem w sentencji orzeczenia jako datę wydania zaskarżonego aktu podano "[...]".

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach zważył, co następuje:

Na podstawie art. 156 § 1 i § 2 zd. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.) sąd – także na posiedzeniu niejawnym – może z urzędu sprostować w wyroku

niedokładności, błędy pisarskie albo rachunkowe lub inne oczywiste omyłki.

Analiza akt rozpoznawanej sprawy nie pozostawia wątpliwości, że oznaczenie daty wydania zaskarżonej interpretacji w sentencji wskazanego wyroku było

nieprawidłowe. Uchybienie to uznać należy za oczywistą omyłkę, tym bardziej,

że nie spowodowało ono błędnej identyfikacji przedmiotu zaskarżenia, a w konsekwencji nie miało wpływu na rozpoznanie sprawy.

Mając powyższe na uwadze, na podstawie powołanego przepisu, orzeczono jak w sentencji.

Szukaj: Filtry
Ładowanie ...