• II SA/Gl 428/14 - Postano...
  28.05.2022

II SA/Gl 428/14

Postanowienie
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
2014-09-15

Nietezowane

Artykuły przypisane do orzeczenia

Do tego artykulu posiadamy jeszcze 13 orzeczeń.
Kup dostęp i zobacz, do jakich przepisów odnosi się orzeczenie. Znajdź inne potrzebne orzeczenia.

Skład sądu

Bonifacy Bronkowski /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie: Przewodniczący sędzia NSA Bonifacy Bronkowski po rozpoznaniu w dniu 15 września 2014 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Prokuratora Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim na uchwałę Rady Miejskiej w Pszowie z dnia 24 października 2012 r. nr XXIV/165/2012 w przedmiocie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy p o s t a n a w i a sprostować oczywistą omyłkę pisarską zawartą w sentencji wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 3 lipca 2014 r., sygn. akt II SA/Gl 428/14 w wierszu 3 od dołu w ten sposób, że w miejsce roku "2013" wpisać "2012."

Uzasadnienie

W sentencji wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 3 lipca 2014 r., sygn. akt II SA/Gl 428/14 w wierszu 3 od dołu na skutek omyłki pisarskiej błędnie wskazano rok wydania zaskarżonej uchwały Rady Miejskiej w Pszowie nr XXIV/165/2012. Zamiast roku "2012" wpisano rok "2013."

Wobec powyższego dostrzeżoną oczywistą omyłkę należało sprostować z urzędu zgodnie z treścią art. 156 § 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.).

Szukaj: Filtry
Ładowanie ...