• IV SA/Gl 480/14 - Postano...
  04.02.2023

IV SA/Gl 480/14

Postanowienie
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
2014-09-15

Nietezowane

Artykuły przypisane do orzeczenia

Do tego artykulu posiadamy jeszcze 13 orzeczeń.
Kup dostęp i zobacz, do jakich przepisów odnosi się orzeczenie. Znajdź inne potrzebne orzeczenia.

Skład sądu

Beata Kalaga-Gajewska /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Beata Kalaga – Gajewska, , , po rozpoznaniu w dniu 15 września 2014 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia [...] sygn. akt [...] w przedmiocie zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego p o s t a n a w i a odrzucić skargę.

Uzasadnienie

Pismem z dnia 3 kwietnia 2014 r. J. P., zamieszkały w [...] wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia [...] nr [...] w sprawie zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego. W skardze J. P. nie wskazał adresu do doręczeń w kraju, nie ustanowił także pełnomocnika do doręczeń mającego miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce.

Zarządzeniem z dnia 9 maja 2014 r. skarżący został wezwany do uzupełnienia braków formalnych skargi w terminie dwóch miesięcy od dnia doręczenia wezwania poprzez ustanowienie pełnomocnika do doręczeń mającego miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce - pod rygorem odrzucenia skargi. Wezwanie zostało prawidłowo doręczone skarżącemu na podany w skardze adres w [...] w dniu 31 maja 2014 r., co wynika z pisma Poczty Polskiej z dnia 5 września 2014 r. (k. 63).

W zakreślonym terminie skarżący nie uzupełnił braku formalnego skargi.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 299 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012r. poz. 270 ze zm.), zwanej dalej P.p.s.a., jeżeli strona mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę za granicą nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy mającego miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce, obowiązana jest wraz z wniesieniem skargi ustanowić pełnomocnika do doręczeń mającego miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce. Stosownie do treści art. 299 § 2 P.p.s.a. w razie niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w § 1 Sąd wzywa stronę aby uzupełniła ten brak w terminie dwóch miesięcy od dnia doręczenia wezwania pod rygorem odrzucenia skargi.

Skarżący został wezwany przez Sąd w trybie art. 299 § 2 P.p.s.a. do ustanowienia pełnomocnika do doręczeń mającego miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce. Wezwanie zostało doręczone skarżącemu w dniu 31 maja 2014r., jednakże w zakreślonym terminie, który upłynął w dniu 31 lipca 2014 r. (czwartek) skarżący nie udzielił odpowiedzi na wezwanie. Nieuzupełnienie braku formalnego skargi, zgodnie z art. 299 § 2 P.p.s.a, stanowi podstawę do jej odrzucenia.

Wobec powyższego, Sąd na podstawie art. 299 § 2 P.p.s.a. orzekł, jak w sentencji.

Szukaj: Filtry
Ładowanie ...