• I SA/Gl 693/14 - Postanow...
  28.05.2022

I SA/Gl 693/14

Postanowienie
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
2014-09-15

Nietezowane

Artykuły przypisane do orzeczenia

Do tego artykulu posiadamy jeszcze 13 orzeczeń.
Kup dostęp i zobacz, do jakich przepisów odnosi się orzeczenie. Znajdź inne potrzebne orzeczenia.

Skład sądu

Bożena Pindel /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie: Przewodniczący: Sędzia WSA Bożena Pindel (spr.) po rozpoznaniu w dniu 15 września 2014 r. na posiedzeniu niejawnym w sprawie ze skargi A w C. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. z dnia [...], nr [...],[...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za 2008 r. w kwestii zawartego w skardze wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji postanawia odmówić wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji.

Uzasadnienie

Decyzją z dnia [...], nr [...] Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w K. określił A w C. dochód wolny od podatku dochodowego od osób prawnych za 2008 r. w kwocie [...] zł, zobowiązanie w tym podatku w wysokości [...] zł oraz odsetki za zwłokę od zaliczek na ten podatek w kwocie [...] zł.

W dniu [...], po rozpatrzeniu odwołania A, Dyrektor Izby Skarbowej w K. wydał decyzję nr [...],[...] (zaskarżoną w niniejszej sprawie), którą uchylił powyższą decyzję w części i, orzekając w tym zakresie co do istoty, określił A dochód wolny od podatku dochodowego od osób prawnych za 2008 r. w kwocie [...] zł i zobowiązanie w tym podatku w wysokości [...] zł oraz umorzył postępowanie w sprawie odsetek za zwłokę od zaliczek na ten podatek w kwocie [...] zł, a w pozostałym zakresie decyzję organu pierwszej instancji utrzymał w mocy.

W skardze pełnomocnik A sformułował wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji organu odwoławczego. Decyzja ta, jak podniósł, narusza przepisy obowiązującego prawa i uzasadnionym jest przypuszczenie, że zostanie ona uchylona przez sąd. Poza tym, w jego przekonaniu, zapłata wątpliwej prawnie należności z niej wynikającej utrudniałaby Związkowi kontynuowanie działalności.

Wydanym w dniu [...] postanowieniem nr [...] organ odwoławczy odmówił uwzględnienia tego żądania skarżącego.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach zważył, co następuje:

Wniosek nie zasługuje na uwzględnienie.

Przedstawienie motywów tej kwalifikacji należy rozpocząć od odnotowania, że stosownie do art. 61 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t. j. - Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.) wniesienie skargi nie wstrzymuje wykonania decyzji (§ 1), niemniej jednak strona może wystąpić z takim wnioskiem do organu, który decyzję tę wydał (§ 2), lub do sądu, który - po przekazaniu mu skargi na tę decyzję - może żądanie to uwzględnić nawet wtedy, gdy organ uprzednio wydał rozstrzygnięcie odmowne (§ 3). Powołany przepis uzależnia jednak wstrzymanie wykonania decyzji przez sąd od spełnienia przynajmniej jednej z wymienionych w nim przesłanek, a mianowicie od niebezpieczeństwa wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków.

Podkreślenia wymaga, że w kwestii tej sąd orzeka przede wszystkim na podstawie oświadczeń strony. Zgodnie bowiem z utrwalonym w orzecznictwie poglądem to w jej interesie leży takie sformułowanie wniosku, by powołane w nim okoliczności wskazywały na zajście przesłanek wstrzymania wykonania. Twierdzenia te winny zaś zostać poparte niezbędnym odwołaniem się do materiałów źródłowych, jak również skonkretyzowanych danych wystarczająco obrazujących jej sytuację, ponieważ brak takiego odniesienia uniemożliwia pozytywną weryfikację ich wiarygodności, a w rezultacie – przychylenie się do zgłoszonego żądania [por. m. in. następujące postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego: z dnia 22 marca 2011 r., sygn. akt II GSK 373/11, LEX nr 783884; z dnia 3 lutego 2011 r., sygn. akt I OZ 74/11, LEX nr 741996; z dnia 18 marca 2010 r., sygn. akt II FSK 502/09, LEX nr 569795; z dnia 1 października 2009 r., sygn. akt I FSK 1312/08, LEX nr 573178; z dnia 30 lipca 2009 r., sygn. akt I OZ 754/09, LEX nr 552410; z dnia 19 czerwca 2009 r., sygn. akt II GSK 466/09, LEX nr 563508; z dnia 29 maja 2009 r., sygn. akt I FZ 148/09, LEX nr 564208; z dnia 16 kwietnia 2009 r., sygn. akt II GSK 257/09, LEX nr 575347].

Odnosząc te spostrzeżenia do rozpatrywanego przypadku, stwierdzić trzeba, że wnioskodawca nie przedstawił jakichkolwiek argumentów, które mogłyby przemawiać za uwzględnieniem żądania. Bez wątpienia bowiem powodem takim nie jest ani sugerowana wadliwość decyzji, ani ewentualność uwzględnienia skargi na nią wniesionej, ponieważ kwestia zgodności z prawem zaskarżonego aktu stanowi przedmiot oceny dopiero na etapie badania zasadności skargi. Z kolei brak prezentacji sytuacji, w jakiej skarżący aktualnie się znajduje, a zwłaszcza jego zdolności płatniczej, nie pozwala zweryfikować, czy konieczność zapłaty zobowiązania podatkowego rzeczywiście utrudni mu prowadzenie działalności, a jeśli tak, to czy dolegliwość ta wiązać się będzie z niebezpieczeństwem wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków.

Reasumując, takie ograniczenie uzasadnienia żądania jest niewystarczające do stwierdzenia, by w niniejszej sprawie zachodziły przesłanki wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji, a ponieważ do takiego samego wniosku, zdaniem Sądu, prowadzi analiza całego zebranego w sprawie materiału, wydanie niniejszego postanowienia stało się konieczne.

Szukaj: Filtry
Ładowanie ...