• II SA/Gl 861/14 - Postano...
  28.05.2022

II SA/Gl 861/14

Postanowienie
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
2014-09-15

Nietezowane

Artykuły przypisane do orzeczenia

Do tego artykulu posiadamy jeszcze 13 orzeczeń.
Kup dostęp i zobacz, do jakich przepisów odnosi się orzeczenie. Znajdź inne potrzebne orzeczenia.

Skład sądu

Maria Taniewska-Banacka /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie : Przewodniczący Sędzia WSA Maria Taniewska - Banacka po rozpoznaniu w dniu 15 września 2014 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M.N. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia [...] r. o nr [...] w przedmiocie skierowania na badania lekarskie p o s t a n a w i a : umorzyć postępowanie sądowe.

Uzasadnienie

Pismem z dnia [...] r. M.N. wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia [...] r. o nr [...] utrzymującą w mocy decyzję Prezydenta Miasta D. z dnia [...] r. o nr [...] w przedmiocie skierowania n badania lekarskie.

W dniu [...] r. skarżący M.N. zmarł.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zważył co następuje:

Zgodnie z treścią art. 124 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., zwanej dalej p.p.s.a.) "nie zawiesza się postępowania w razie śmierci strony, jeżeli przedmiot postępowania odnosi się wyłącznie do praw i obowiązków ściśle związanych z osobą zmarłego."

W takiej sytuacji znajduje zastosowanie dyspozycja art. 161 § 1 pkt 2 p.p.s.a. zgodnie z którą Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, w razie śmierci strony, jeżeli przedmiot postępowania odnosi się wyłącznie do praw i obowiązków ściśle związanych z osobą zmarłego, chyba że udział w sprawie zgłasza osoba, której interesu prawnego dotyczy wynik tego postępowania.

Zdaniem Sądu, z taką właśnie sytuacją mamy do czynienia w niniejszej sprawie. Wykonanie badań lekarskich wiąże się bowiem jedynie ze sferą praw i obowiązków skarżącego, ponieważ w wyniku przeprowadzonego badania stwierdzono by istnienie lub brak przeciwwskazań do prowadzenia pojazdu wyłącznie przez skarżącego. Ponadto przedmiotowemu badaniu mógł się poddać jedynie skarżący, co w związku z jego śmiercią czyni niemożliwym przeprowadzenie tej czynności.

Z tej przyczyny, w związku ze śmiercią skarżącego oraz biorąc pod uwagę, że przedmiot postępowania odnosi się wyłącznie do praw i obowiązków ściśle związanych z osobą zmarłego, postępowanie sądowe w niniejszej sprawie należało umorzyć.

Mając powyższe na względzie Sąd na podstawie art. 161 § 1 pkt 2 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji.

Szukaj: Filtry
Ładowanie ...