• II SA/Gl 888/14 - Postano...
  28.05.2022

II SA/Gl 888/14

Postanowienie
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
2014-09-15

Nietezowane

Artykuły przypisane do orzeczenia

Do tego artykulu posiadamy jeszcze 13 orzeczeń.
Kup dostęp i zobacz, do jakich przepisów odnosi się orzeczenie. Znajdź inne potrzebne orzeczenia.

Skład sądu

Maria Taniewska-Banacka /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie : Przewodniczący Sędzia WSA Maria Taniewska - Banacka po rozpoznaniu w dniu 15 września 2014 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi E.S. na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie opłaty legalizacyjnej p o s t a n a w i a : odrzucić skargę.

Uzasadnienie

Pismem z dnia [...] r. E.S. wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. z dnia [...] r. nr [...] utrzymujące w mocy postanowienie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie opłaty legalizacyjnej

Na podstawie zarządzenia z dnia 7 lipca 2014 r. wezwano skarżącą do uiszczenia wpisu sądowego w kwocie 750 zł. W zarządzeniu tym wskazano, że wpłaty należy dokonać w kasie Sądu lub na podany rachunek bankowy - w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia, pod rygorem odrzucenia skargi.

Powyższe wezwanie nie zostało podjęte z placówki pocztowej, mimo dwukrotnego awizowania w dniach 7 sierpnia 2014 r. i 18 sierpnia 2014 r., o czym adresat był informowany poprzez umieszczenie zawiadomienia w skrzynce do odbioru korespondencji.

Wobec powyższego przesyłka zawierająca wezwania do uiszczenia wpisu sądowego od skargi została uznana za skutecznie doręczoną skarżącej w dniu 21 sierpnia 2014 r. W wyznaczonym terminie, który upłynął w dniu 28 sierpnia 2014 r. (czwartek – dzień roboczy) skarżąca nie uiściła należnej opłaty sądowej.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.- Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.), dalej w skrócie P.p.s.a., Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, w tym wypadku skargi, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Skarga, jako pismo wszczynające postępowanie przed sądem administracyjnym podlega wpisowi, którego wysokość w niniejszej sprawie została określona zgodnie z § 1 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193).

W myśl art. 220 § 3 P.p.s.a. skarga, od której mimo wezwania nie został w terminie uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez Sąd.

W rozpoznawanej sprawie skarżąca, mimo prawidłowego wezwania z jednoczesnym pouczeniem o konsekwencjach prawnych niedokonania powyższego, nie uiściła wymaganego wpisu.

Wobec powyższego Sąd, działając na podstawie art. 220 § 3 P.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.

Szukaj: Filtry
Ładowanie ...