• IV SA/Gl 644/14 - Postano...
  28.05.2022

IV SA/Gl 644/14

Postanowienie
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
2014-09-15

Nietezowane

Artykuły przypisane do orzeczenia

Do tego artykulu posiadamy jeszcze 13 orzeczeń.
Kup dostęp i zobacz, do jakich przepisów odnosi się orzeczenie. Znajdź inne potrzebne orzeczenia.

Skład sądu

Teresa Kurcyusz-Furmanik /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Teresa Kurcyusz – Furmanik po rozpoznaniu w dniu 15 września 2014 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi B.M. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwestii wniosku skarżącej o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji postanawia: wstrzymać wykonanie zaskarżonej decyzji.

Uzasadnienie

Pismem z dnia 30 maja 2014 r. B.M. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, utrzymującą w mocy decyzję organu I instancji z dnia [...] r. nr [...] zobowiązującą B.M. do zwrotu świadczeń rodzinnych uznanych za nienależne w kwocie 4536 zł. W skardze został zawarty wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji do czasu prawomocnego zakończenia postępowania, uzasadniony trudną sytuacją finansową skarżącej, która utrzymuje się wyłącznie z renty rodzinnej w kwocie 637,41 zł, z której potrącane są alimenty w wysokości 250 zł.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Stosownie do art. 61 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.), zwanej dalej w skrócie jako "P.p.s.a., sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania zaskarżonego aktu jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo spowodowania znacznej szkody lub trudnych do odwrócenia skutków, z wyjątkiem przepisów prawa miejscowego, które weszły w życie, chyba, że ustawa szczególna wyłącza wstrzymanie ich wykonania.

W tym miejscu zaznaczyć należy, że wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji zarówno w całości, jak i w części stanowi odstępstwo od wyrażonej w art. 61 § 1 P.p.s.a. zasady, że wniesienie skargi nie wstrzymuje jej wykonania. Sąd może jednak na wniosek stron postępowania sądowoadministracyjnego wydać postanowienie w tej kwestii, zwłaszcza, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Powołane przesłanki mogą zaistnieć łącznie lub oddzielnie. Nadto rozstrzygnięcie w przedmiocie wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji nie jest uzależnione od zasadności samej skargi, a rozpoznanie wniosku o wstrzymanie wykonania podejmowane jest na wstępnym etapie postępowania, gdy brak jest podstaw do wyrokowania o zasadności skargi. Zgodnie natomiast z treścią art. 61 § 6 P.p.s.a. wstrzymanie wykonania decyzji jest ochroną tymczasową, upada bowiem w razie wydania przez sąd orzeczenia kończącego postępowanie w I instancji.

W rozpoznawanej sprawie skarżąca dostatecznie uprawdopodobniła istnienie przyczyn uzasadniających wstrzymanie wykonania decyzji do czasu rozpoznania skargi.. W szczególności nie można odeprzeć twierdzeń, że wykonanie zaskarżonej decyzji, która zobowiązuje skarżącą do zwrotu kwoty 4536 zł, nawet w przypadku rozłożenia jej na raty, stanowiłoby znaczną dolegliwość dla skarżącej i zachwiałoby jej kondycją finansową Tym samym nie można wykluczyć, że mogłoby to spowodować trudne do odwrócenia skutki poprzez pozbawienie rodziny skarżącej środków do życia. Sąd zważył przede wszystkim, że skarżąca jest osobą utrzymującą się ze skromnej renty rodzinnej w kwocie 637,41 zł, która niewątpliwie umożliwia zaspokojenie jedynie potrzeb związanych z bieżącym utrzymaniem i nie pozwala na poczynienie żadnych oszczędności. Dodatkowo z renty potrącane są alimenty w kwocie 250 zł.

Nadto nie wywiązanie z obowiązku zwrotu wymaganego świadczenia mogłoby spowodować wszczęcie postępowania egzekucyjnego, które wygenerowałoby dodatkowe koszty pieniężne. Zważyć również należy, iż skarżąca nie posiada żadnych oszczędności, ani majątku, który mogłaby spieniężyć w celu spłaty wymaganej przez organ należności. Mieszkanie w jakim obecnie zamieszkuje należy do jej konkubenta, z którym pozostaje w pogarszających się stosunkach.

Mając to powyższe na uwadze Sąd uwzględnił wniosek i orzekł jak w sentencji, stosownie do treści art. 61 § 1, 3 i 5 ustawy P.p.s.a.

Szukaj: Filtry
Ładowanie ...