• Prawo o zgromadzeniach
  16.04.2024

Prawo o zgromadzeniach

Stan prawny aktualny na dzień: 16.04.2024

Dz.U.2022.0.1389 t.j. - Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. - Prawo o zgromadzeniach

Obserwuj akt

Rozdział 1. Przepisy ogólne

Ustawa reguluje zasady i tryb organizowania, odbywania oraz rozwiązywania zgromadzeń.
Przepisów ustawy nie stosuje się do zgromadzeń:
1)
organizowanych przez organy władzy publicznej;
2)
odbywanych w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych.
1.
Zgromadzeniem jest zgrupowanie osób na otwartej przestrzeni dostępnej dla nieokreślonych imiennie osób w określonym miejscu w celu odbycia wspólnych obrad lub w celu wspólnego wyrażenia stanowiska w sprawach publicznych.
2.
Zgromadzeniem spontanicznym jest zgromadzenie, które odbywa się w związku z zaistniałym nagłym i niemożliwym do wcześniejszego przewidzenia wydarzeniem związanym ze sferą publiczną, którego odbycie w innym terminie byłoby niecelowe lub mało istotne z punktu widzenia debaty publicznej.
1.
Prawo organizowania zgromadzeń nie przysługuje osobom nieposiadającym pełnej zdolności do czynności prawnych.
2.
W zgromadzeniach nie mogą uczestniczyć osoby posiadające przy sobie broń, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne lub inne niebezpieczne materiały lub narzędzia.
Rada gminy może określić miejsca, w których organizowanie zgromadzenia nie wymaga zawiadomienia, o którym mowa w art. 7 termin zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia ust. 1 lub art. 22 zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia właściwego centrum zarządzania kryzysowego ust. 1.
Zadania w zakresie postępowania w sprawach dotyczących zgromadzeń należą do zadań zleconych gminy, na obszarze której jest organizowane zgromadzenie.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...