• Prawo o zgromadzeniach
  18.04.2024

Prawo o zgromadzeniach

Stan prawny aktualny na dzień: 18.04.2024

Dz.U.2022.0.1389 t.j. - Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. - Prawo o zgromadzeniach

Obserwuj akt

Rozdział 4. Zgromadzenia spontaniczne

Uczestnicy zgromadzenia spontanicznego nie mogą zakłócać przebiegu zgromadzenia organizowanego w trybie przepisów rozdziału 2, 3 lub 3a.
1.
Zgromadzenie spontaniczne może być rozwiązane przez funkcjonariusza kierującego działaniami Policji, jeżeli:
1)
jego przebieg zagraża życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach;
2)
jego przebieg powoduje poważne zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku publicznego;
3)
powoduje istotne zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego na drogach publicznych;
4)
jego przebieg narusza przepisy niniejszej ustawy albo przepisy karne;
5)
zakłóca przebieg zgromadzenia organizowanego w trybie przepisów rozdziału 2, 3 lub 3a.
2.
Rozwiązanie zgromadzenia spontanicznego na podstawie ust. 1 następuje przez wydanie decyzji ustnej podlegającej natychmiastowemu wykonaniu, poprzedzonej dwukrotnym ostrzeżeniem uczestników zgromadzenia spontanicznego o możliwości jego rozwiązania, a następnie ogłoszonej publicznie uczestnikom tego zgromadzenia.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...