• Art. 11. Pr. Bank. - Dec...
  28.02.2024

Prawo bankowe

Stan prawny aktualny na dzień: 28.02.2024

Dz.U.2023.0.2488 t.j. - Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe

Art. 11. Pr. bankowe


Decyzje Komisji Nadzoru Finansowego

1.
Do określonych w ustawie decyzji Prezesa Narodowego Banku Polskiego w przedmiocie udzielenia zgody stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, o ile niniejsza ustawa nie stanowi inaczej.
2.
Decyzje Komisji Nadzoru Finansowego w przedmiocie:
1)
wyrażenia oceny,
2)
zezwolenia,
3)
zgody,
3a)
zatwierdzenia albo zwolnienia z obowiązku zatwierdzenia prowadzenia działalności, o których mowa odpowiednio w art. 48q zatwierdzanie działalności spółek przez KNF i art. 48s zwolnienie z obowiązku zatwierdzenia prowadzenia działalności,
4)
nakazania bankowi zmiany lub rozwiązania umowy,
4a)
zakazania wykonywania prawa głosu z akcji banku krajowego lub wykonywania uprawnień podmiotu dominującego,
5)
nakazania sprzedaży akcji w oznaczonym terminie,
6)
odmowy przesłania właściwym władzom nadzorczym państwa goszczącego zawiadomienia,
7)
odmowy powiadomienia właściwych władz nadzorczych państwa goszczącego,
8)
zakazania instytucji finansowej prowadzenia działalności na terenie państwa goszczącego,
9)
nakazania bankowi ograniczenia lub wstrzymania dokonania wypłaty z zysku netto lub odsetek na rzecz posiadaczy instrumentów dodatkowych w Tier I, o których mowa w art. 52 rozporządzenia nr 575/2013, zgodnie z art. 138 uprawnienia nadzorcze KNF ust. 2 pkt 3,
9a)
nakazania finansowej spółce holdingowej lub finansowej spółce holdingowej o działalności mieszanej ograniczenia lub wstrzymania wypłaty z zysku lub odsetek zgodnie z art. 141fa prowadzenie przez finansową spółkę holdingową działalności bez wymaganego zatwierdzenia lub zaprzestanie spełniania warunków jej prowadzenia ust. 1 pkt 6,
10)
nakazania wstrzymania tworzenia nowych jednostek organizacyjnych banku, oddziału banku zagranicznego lub oddziału instytucji kredytowej,
11)
zawieszenia w czynnościach członków rady nadzorczej lub członków zarządu banku, instytucji finansowej, finansowej spółki holdingowej lub finansowej spółki holdingowej o działalności mieszanej,
12)
ograniczenia zakresu działalności banku, oddziału banku zagranicznego, oddziału instytucji kredytowej, finansowej spółki holdingowej lub finansowej spółki holdingowej o działalności mieszanej,
13)
nałożenia kary finansowej na bank, oddział banku zagranicznego, oddział instytucji kredytowej, instytucję finansową, finansową spółkę holdingową lub finansową spółkę holdingową o działalności mieszanej,
14)
likwidacji banku lub oddziału banku zagranicznego,
15)
określenia zakresu uprawnień likwidatora lub innej osoby wyznaczonej przez właściwe władze nadzorcze państwa członkowskiego do przeprowadzenia likwidacji instytucji kredytowej,
16)
odwołania członka rady nadzorczej lub zarządu banku, finansowej spółki holdingowej lub finansowej spółki holdingowej o działalności mieszanej,
16a)
nakazania zaprzestania działań skutkujących naruszeniem art. 127b umowa pożyczki podporządkowanej ust. 1 lub powstrzymania się od takich działań w przyszłości,
17)
nałożenia kary pieniężnej na członków rady nadzorczej oraz zarządu banku, instytucji finansowej, finansowej spółki holdingowej lub finansowej spółki holdingowej o działalności mieszanej, na osoby odpowiedzialne, o których mowa w art. 138 uprawnienia nadzorcze KNF ust. 3 pkt 2a lub art. 141fa prowadzenie przez finansową spółkę holdingową działalności bez wymaganego zatwierdzenia lub zaprzestanie spełniania warunków jej prowadzenia ust. 1 pkt 3 lit. b, oraz na władze oddziału instytucji kredytowej,
18)
zakazania udzielania lub ograniczenia udzielania kredytów i pożyczek pieniężnych akcjonariuszom (członkom) oraz członkom zarządu, rady nadzorczej i pracownikom banku,
19)
żądania zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia,
20)
(uchylony)
20a)
nakazania bankowi przestrzegania dodatkowych wymogów w zakresie płynności zgodnie z art. 138 uprawnienia nadzorcze KNF ust. 2 pkt 1,
21)
nakazania bankowi przestrzegania dodatkowego wymogu w zakresie funduszy własnych zgodnie z art. 138 uprawnienia nadzorcze KNF ust. 2 pkt 2,
22)
ustanowienia i odwołania kuratora,
23)
ustanowienia zarządu komisarycznego,
24)
przejęcia banku przez inny bank za zgodą banku przejmującego,
25)
wystąpienia do Rady Ministrów o likwidację banku państwowego,
26)
odwołania likwidatora banku wyznaczonego przez bank,
27)
zawieszenia działalności banku,
28)
uznania oddziału instytucji kredytowej za istotny,
29)
zgłoszenia sprzeciwu wobec zawarcia umowy, o której mowa w art. 6a powierzenie wykonywania niektórych czynności w imieniu i na rzecz banku ust. 1, 7 lub 7a, z przedsiębiorcą zagranicznym niemającym miejsca stałego zamieszkania lub nieposiadającym siedziby na terytorium państwa członkowskiego, lub umowy przewidującej, że powierzone czynności będą wykonywane poza terytorium państwa członkowskiego,
30)
zgłoszenia sprzeciwu wobec zawarcia umowy, o której mowa w art. 6a powierzenie wykonywania niektórych czynności w imieniu i na rzecz banku ust. 1 pkt 1 lit. m
– mają moc ostatecznych decyzji administracyjnych i podlegają natychmiastowemu wykonaniu.
3.
O ile ustawa nie stanowi inaczej, termin wydania określonych w niej opinii wynosi 30 dni.
Art. 11. Decyzje Komisji Nadzoru Finansowego - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Porównania: 1 Przypisy: 2
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...