• Art. 147. Pr. Bank. - Pr...
  13.05.2021

Prawo bankowe

Stan prawny aktualny na dzień: 13.05.2021

Dz.U.2020.0.1896 t.j. - Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe

Art. 147. Pr. bankowe


Przesłanki decyzji KNF o przejęciu bądź likwidacji banku

1.
Jeżeli po upływie 6 miesięcy od dnia nadzwyczajnego walnego zgromadzenia zwołanego w trybie określonym w art. 142a obowiązek zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia ust. 1 strata przekraczać będzie połowę funduszy własnych, Komisja Nadzoru Finansowego może wydać decyzję o:
1)
uchyleniu zezwolenia na utworzenie banku i jego likwidacji;
2)
wystąpieniu do Rady Ministrów o likwidację banku – w przypadku banku państwowego.
2.
Decyzję o likwidacji banku Komisja Nadzoru Finansowego może wydać również w terminie innym niż określony w ust. 1, jeżeli wystąpiły okoliczności grożące niewypłacalnością banku lub obniżeniem sumy funduszy własnych banku w takim stopniu, że nie byłyby spełnione wymagania obowiązujące przy tworzeniu banku.
3.
Od decyzji, o której mowa w ust. 1 i 2, rada nadzorcza może wnieść skargę do sądu administracyjnego w terminie 7 dni od daty doręczenia decyzji. Wniesienie skargi nie wstrzymuje wykonania decyzji, jednakże przed rozpatrzeniem skargi nie może być rozpoczęte upłynnianie majątku banku w likwidacji ani przejęcie majątku banku przez bank przejmujący. Przepisu art. 127 odwołania od decyzji wydanej w pierwszej instancji § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego nie stosuje się.

Dokumenty powiązane z artykułem:

Otwarcie nowego rachunku - nieponoszenie odpowiedzialnoś... Sprawdź
Wniosek o usunięcie i zaprzestanie przetwarzania informa... Sprawdź
Pełnomocnictwo do udzielenia informacji stanowiącej taj... Sprawdź
Art. 147. Przesłanki decyzji KNF o przejęciu bądź likwida... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Porównania: 1 Przypisy: 3
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Rzeszów (woj. podkarpackie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...