• Art. 40. Pr. Bank. - Wni...
  27.05.2024

Art. 40. Pr. bankowe


Wniosek o utworzenie oddziału banku zagranicznego w kraju

1.
Utworzenie oddziału banku zagranicznego w kraju następuje na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego wydanego na wniosek zainteresowanego banku.
2.
Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać:
1)
firmę i siedzibę banku występującego z wnioskiem oraz charakterystykę jego działalności;
2)
rodzaje czynności bankowych, do których wykonywania ma być upoważniony oddział banku, oraz siedzibę oddziału;
3)
wielkość funduszy przydzielonych do dyspozycji oddziału;
4)
dane dotyczące co najmniej 2 osób przewidzianych do objęcia w oddziale stanowisk dyrektora lub jego zastępcy;
5)
w przypadku podmiotów objętych obowiązkowym systemem gwarantowania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, warunki dostępu do systemu wyliczania, o którym mowa w art. 2 pkt 64 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz Bankowy Fundusz Gwarancyjny, w szczególności na wypadek spełnienia warunku gwarancji.
3.
Do wniosku załącza się projekt regulaminu oddziału oraz zobowiązanie występującego z wnioskiem banku zagranicznego o zaspokajaniu wszelkich roszczeń, jakie mogą powstać w stosunkach między oddziałem i innymi podmiotami. Przepis art. 31ust . 2 stosuje się odpowiednio.
4.
W zezwoleniu na utworzenie oddziału banku zagranicznego w kraju Komisja Nadzoru Finansowego ustala w szczególności siedzibę oddziału, rodzaj czynności bankowych, do wykonywania których oddział jest upoważniony, minimalną wysokość funduszy niezbędnych do działalności oddziału, warunki dostępu do systemu wyliczania przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz Bankowy Fundusz Gwarancyjny, w szczególności na wypadek spełnienia warunku gwarancji, a także zatwierdza projekt regulaminu oddziału. O wydaniu zezwolenia Komisja Nadzoru Finansowego powiadamia Bankowy Fundusz Gwarancyjny.
5.
Oddziały banków zagranicznych podlegają wpisowi do rejestru przedsiębiorców.
6.
Do postępowania przy tworzeniu oddziału banku zagranicznego w kraju stosuje się odpowiednio przepisy art 32–38.
6a.
Komisja Nadzoru Finansowego informuje Europejski Urząd Nadzoru Bankowego o:
1)
wydanych zezwoleniach na utworzenie oddziału banku zagranicznego oraz o zmianach tych zezwoleń;
2)
kwocie całkowitych aktywów i zobowiązań oddziału banku zagranicznego;
3)
nazwie grupy z państwa trzeciego, do której należy oddział banku zagranicznego.
6b.
Informacje, o których mowa w ust. 6a pkt 2, Komisja Nadzoru Finansowego przekazuje Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Bankowego co najmniej raz w roku.
7.
Oddział banku zagranicznego działa na podstawie regulaminu nadanego przez bank zagraniczny.
8.
Zmiany regulaminu, o którym mowa w ust. 7, wymagają zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.
9.
Do wniosku o wydanie zezwolenia na zmianę regulaminu przepisy art. 34 elementy zezwolenia na utworzenie banku lub zmianę statutu banku ust. 2, 2a i 3 stosuje się odpowiednio.
10.
Z wnioskiem, o którym mowa w ust. 9, występuje bank zagraniczny.
Art. 40. Wniosek o utworzenie oddziału banku zagraniczneg... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Porównania: 1 Przypisy: 8
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...