• Art. 42e. - Wpis banku k...
  03.10.2023

Art. 42e. Pr. bankowe


Wpis banku krajowego do rejestru przedsiębiorców

1.
Bank krajowy utworzony przez instytucję kredytową na podstawie art. 42a utworzenie przez instytucję kredytową banku krajowego w formie spółki akcyjnej ust. 1 rozpoczyna działalność z chwilą wpisania do rejestru przedsiębiorców. Wykreślenie oddziału instytucji kredytowej z rejestru przedsiębiorców jest dokonywane z urzędu w dniu wpisania banku krajowego do rejestru przedsiębiorców.
2.
Z chwilą wpisania do rejestru przedsiębiorców bank krajowy, o którym mowa w ust. 1, wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki instytucji kredytowej związane z działalnością oddziału. Na bank krajowy przechodzą zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane instytucji kredytowej na podstawie przepisów obowiązujących na terytorium Rzeczy­pospolitej Polskiej w związku z utworzeniem lub działalnością oddziału, o ile:
1)
zostały ujawnione w informacji, o której mowa w art. 42b elementy wniosku o zezwolenie na utworzenie banku krajowego pkt 3;
2)
odrębne przepisy lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi nie stanowią inaczej;
3)
przed wydaniem zezwolenia na utworzenie banku krajowego sprzeciwu nie złożył inny organ, który wydał zezwolenie lub udzielił koncesji.
3.
Ujawnienie w księgach wieczystych lub innych rejestrach przejścia na bank krajowy praw ujawnionych w tych księgach lub innych rejestrach następuje na wniosek banku.
4.
Środki pieniężne przekazane przez instytucję kredytową do prowadzenia działalności oddziału nie stanowią zobowiązań banku krajowego.
5.
W przypadku utworzenia banku krajowego, o którym mowa w ust. 1, stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości dotyczące zmiany formy prawnej jednostki.
6.
Spółka w organizacji, która ma stać się bankiem, o którym mowa w ust. 1, składa do Komisji Nadzoru Finansowego zawiadomienie, o którym mowa w art. 6a powierzenie wykonywania niektórych czynności w imieniu i na rzecz banku ust. 1 pkt 1 lit. m i art. 6d zawiadomienie Komisji Nadzoru Finansowego o zamiarze zawarcia umowy z przedsiębiorcą zagranicznym ust. 1, jeżeli do czynności powierzanych z chwilą wpisu banku do rejestru przedsiębiorców zastosowanie znajdą przepisy art. 6a powierzenie wykonywania niektórych czynności w imieniu i na rzecz banku ust. 1 pkt 1 lit. m i art. 6d zawiadomienie Komisji Nadzoru Finansowego o zamiarze zawarcia umowy z przedsiębiorcą zagranicznym ust. 1.
Art. 42e. Wpis banku krajowego do rejestru przedsiębiorców - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Przypisy: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...