• Art. 4c. - Wymogi wobec ...
  18.05.2024

Prawo bankowe

Stan prawny aktualny na dzień: 18.05.2024

Dz.U.2023.0.2488 t.j. - Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe

Art. 4c. Pr. bankowe


Wymogi wobec domu maklerskiego

1.
Dom maklerski stosujący rozporządzenie nr 575/2013 jest obowiązany spełniać wymogi określone w przepisach rozporządzenia nr 575/2013.
2.
Przepisy art. 9 system zarządzania w banku ust. 1, 2 i ust. 3 pkt 1, art. 9a zadania organów banku w zakresie systemu zarządzania bankiem, art. 9b system zarządzania ryzykiem, art. 9ca polityka wynagrodzeń–9cc, art. 9cd komitet do spraw nominacji w banku istotnym ust. 1–4, art. 9ce polityka różnorodności w składzie zarządu banku, art. 11a wyłączenie stosowania przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, art. 11b doręczanie pism w postępowaniu naprawczym, art. 111a dodatkowe informacje w sprawozdaniu z działalności bankowej, art. 126 fundusze własne banków, art. 128 kapitał wewnętrzny banku ust. 1–2a, 3a–3g i 7, art 133a–133d, art. 138 uprawnienia nadzorcze KNF ust. 1 pkt 1, 3–5 i 7–9 i ust. 2–2h, 2k i 2l, art 138b–138d, art. 141e wymiana informacji między KNF a władzami nadzorczymi państwa macierzystego instytucji kredytowej ust. 1 pkt 1 i 3–8 i ust. 2–7, art. 141f nadzór skonsolidowany nad bankiem krajowym działającym w holdingu ust. 2 i 5, art 141g–141i, art. 141k obowiązki podmiotu wykonującego nadzór skonsolidowany, art. 141l wykazy holdingów ust. 2, art. 141m plan naprawy, art. 141n grupowy plan naprawy, art. 141p ograniczenie zakresu planu naprawy ust. 1–4, art. 141q zatwierdzanie planów naprawy ust. 1, 2 i 4–10, art 141r–141x, art. 142 obowiązki banku w przypadku naruszenia lub zagrożenia naruszenia przez bank przepisów UE ust. 1, 2 i ust. 3 pkt 1, 3, 4 i 6–8 i ust. 4–8 oraz art. 142a obowiązek zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia w zakresie, w jakim dotyczą banku lub banku krajowego, stosuje się odpowiednio także do domu maklerskiego stosującego rozporządzenie nr 575/2013.
3.
Do domów maklerskich stosujących rozporządzenie nr 575/2013 przepisy art. 146a tryb wydawania decyzji przez KNF wobec banku będącego podmiotem dominującym w holdingu oraz przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 9cd komitet do spraw nominacji w banku istotnym ust. 5, art. 9f rozporządzenie w sprawie funkcjonowania systemu zarządzania ryzykiem i zakresu polityki wynagrodzeń, art. 128 kapitał wewnętrzny banku ust. 6 i 6a, art. 133e rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badania i oceny nadzorczej banku, 141l ust. 3 i art. 141p ograniczenie zakresu planu naprawy ust. 5 stosuje się odpowiednio.
4.
Za bank istotny w rozumieniu przepisów, o których mowa w ust. 2 i 3, uznaje się także dom maklerski stosujący rozporządzenie nr 575/2013, w przypadku gdy uzasadniają to wielkość, struktura organizacyjna, charakter, zakres i złożoność działalności prowadzonej przez ten dom maklerski.
5.
Do domów maklerskich stosujących rozporządzenie nr 575/2013 nie stosuje się przepisów art. 110aa stosowanie ustawy do małego domu maklerskiego, art. 110ab stosowanie ustawy do domu maklerskiego na poziomie jednostkowym, art 110ad–110c, art. 110d uznanie zarządu domu maklerskiego za organ zarządzający pkt 1, art. 110e oszacowanie kapitału wewnętrznego aktywów płynnych przez dom maklerski, art. 110f nadzór nad działalnością domu maklerskiego, art. 110g nadzór na domem maklerskim będącym unijną dominującą firmą inwestycyjną, art 110i–110m, art 110o–110r, art. 110u –110w oraz art 110y–110z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi oraz przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 110x rozporządzenie w sprawie szacowania kapitału wewnętrznego, systemu szacowania ryzykiem, oceny nadzorczej i polityki wynagrodzeń w domu maklerskim i art. 110zaa rozporządzenie w sprawie określenia ekspozycji podlegających wyłączeniu z zakresu stosowania przepisów rozporządzenia tej ustawy.
Art. 4c. Wymogi wobec domu maklerskiego - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...