• Art. 5. Pr. Bank. - Czyn...
  11.05.2021

Prawo bankowe

Stan prawny aktualny na dzień: 11.05.2021

Dz.U.2020.0.1896 t.j. - Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe

Art. 5. Pr. bankowe


Czynności bankowe

1.
Czynnościami bankowymi są:
1)
przyjmowanie wkładów pieniężnych płatnych na żądanie lub z nadejściem oznaczonego terminu oraz prowadzenie rachunków tych wkładów;
2)
prowadzenie innych rachunków bankowych;
3)
udzielanie kredytów;
4)
udzielanie i potwierdzanie gwarancji bankowych oraz otwieranie i potwierdzanie akredytyw;
5)
emitowanie bankowych papierów wartościowych;
6)
przeprowadzanie bankowych rozliczeń pieniężnych;
6a)
(uchylony)
7)
wykonywanie innych czynności przewidzianych wyłącznie dla banku w odrębnych ustawach.
2.
Czynnościami bankowymi są również następujące czynności, o ile są one wykonywane przez banki:
1)
udzielanie pożyczek pieniężnych;
2)
operacje czekowe i wekslowe oraz operacje, których przedmiotem są warranty;
3)
świadczenie usług płatniczych oraz wydawanie pieniądza elektronicznego;
4)
terminowe operacje finansowe;
5)
nabywanie i zbywanie wierzytelności pieniężnych;
6)
przechowywanie przedmiotów i papierów wartościowych oraz udostępnianie skrytek sejfowych;
7)
prowadzenie skupu i sprzedaży wartości dewizowych;
8)
udzielanie i potwierdzanie poręczeń;
9)
wykonywanie czynności zleconych, związanych z emisją papierów wartościowych;
10)
pośrednictwo w dokonywaniu przekazów pieniężnych oraz rozliczeń w obrocie dewizowym;
11)
pośrednictwo w zawieraniu umów lokaty strukturyzowanej;
12)
doradztwo w odniesieniu do lokat strukturyzowanych.
3.
(uchylony)
4.
Działalność gospodarcza, której przedmiotem są czynności, o których mowa w ust. 1, może być wykonywana wyłącznie przez banki, z zastrzeżeniem ust. 5.
5.
Jednostki organizacyjne inne niż banki mogą wykonywać czynności, o których mowa w ust. 1, jeżeli przepisy odrębnych ustaw uprawniają je do tego.

Dokumenty powiązane z artykułem:

Otwarcie nowego rachunku - nieponoszenie odpowiedzialnoś... Sprawdź
Wniosek o usunięcie i zaprzestanie przetwarzania informa... Sprawdź
Pełnomocnictwo do udzielenia informacji stanowiącej taj... Sprawdź
Art. 5. Czynności bankowe - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 12 Porównania: 1 Przypisy: 3
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Rzeszów (woj. podkarpackie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...