• Art. 6c. Pr. Bank. - Pow...
  04.12.2022

Prawo bankowe

Stan prawny aktualny na dzień: 04.12.2022

Dz.U.2022.0.2324 t.j. - Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe

Art. 6c. Pr. bankowe


Powierzenia przedsiębiorcy wykonywania niektórych czynności bankowych

1.
Powierzenie przez bank wykonywania stale lub okresowo czynności, o których mowa w art. 6a powierzenie wykonywania niektórych czynności w imieniu i na rzecz banku ust. 1, może nastąpić po spełnieniu następujących warunków:
1)
bank i przedsiębiorca lub przedsiębiorca zagraniczny będą posiadać plany działania zapewniające ciągłe i niezakłócone prowadzenie działalności w zakresie objętym umową;
2)
powierzenie wykonywania czynności, o którym mowa w art. 6a powierzenie wykonywania niektórych czynności w imieniu i na rzecz banku ust. 1 i 7, nie wpłynie niekorzystnie na prowadzenie przez bank działalności zgodnie z przepisami prawa, ostrożne i stabilne zarządzanie bankiem, skuteczność systemu kontroli wewnętrznej w banku, możliwość wykonywania obowiązków przez biegłego rewidenta upoważnionego do badania sprawozdań finansowych banku na podstawie zawartej z bankiem umowy oraz ochronę tajemnicy prawnie chronionej;
3)
bank uwzględnia ryzyko związane z powierzeniem wykonywania czynności, o którym mowa w art. 6a powierzenie wykonywania niektórych czynności w imieniu i na rzecz banku ust. 1 i 7, w systemie zarządzania ryzykiem.
2.
Bank zawiadamia Komisję Nadzoru Finansowego:
1)
co najmniej 14 dni przed dniem zawarcia umowy przewidującej możliwość powierzenia wykony­wania czynności zgodnie z art. 6a powierzenie wykonywania niektórych czynności w imieniu i na rzecz banku ust. 7 pkt 2 przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 6d zezwolenie na zawarcie umowy z przedsiębiorcą zagranicznym o wykonywanie niektórych czynności ust. 1, lub takiej umowy przewidującej, że powierzone czynności będą wykonywane poza terytorium państwa członkowskiego – o treści takiego postanowienia umownego;
2)
niezwłocznie – o powierzeniu wykonywania czynności zgodnie z art. 6a powierzenie wykonywania niektórych czynności w imieniu i na rzecz banku ust. 7 pkt 2.
3.
Bank prowadzi ewidencję umów, o których mowa w art. 6a powierzenie wykonywania niektórych czynności w imieniu i na rzecz banku ust. 1 i 7, zawierającą co najmniej:
1)
dane identyfikujące przedsiębiorców lub przedsiębiorców zagranicznych, z którymi zostały zawarte umowy powierzające wykonywanie czynności;
2)
zakres powierzonych czynności i miejsce ich wykonywania;
3)
okres obowiązywania umów.
4.
Komisja Nadzoru Finansowego może żądać od banku w szczególności:
1)
przedstawienia kopii umowy, o której mowa w art. 6a powierzenie wykonywania niektórych czynności w imieniu i na rzecz banku ust. 1 lub 7;
2)
złożenia wyjaśnień dotyczących realizacji umów powierzających wykonywanie czynności;
3)
przedstawienia planu działania, o którym mowa w ust. 1 pkt 1;
4)
przedstawienia dokumentów określających status przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy zagranicznego, z którym bank zawarł umowę;
5)
dostarczenia opisu rozwiązań technicznych i organizacyjnych, zapewniających bezpieczne i prawidłowe wykonywanie powierzonych czynności, w szczególności ochronę tajemnicy prawnie chronionej;
6)
przedstawienia zasad zarządzania ryzykiem związanym z powierzeniem wykonywania czynności, o którym mowa w art. 6a powierzenie wykonywania niektórych czynności w imieniu i na rzecz banku ust. 1 i 7.
5.
Komisja Nadzoru Finansowego nakazuje bankowi, w drodze decyzji, podjęcie działań zmierzających do zmiany lub rozwiązania umowy, o której mowa w art. 6a powierzenie wykonywania niektórych czynności w imieniu i na rzecz banku ust. 1 lub 7, jeżeli:
1)
wykonanie umowy zagraża ostrożnemu i stabilnemu zarządzaniu bankiem;
2)
przedsiębiorca lub przedsiębiorca zagraniczny będący stroną umowy utracił wymagane uprawnienia niezbędne do wykonywania tej umowy.
6.
Od decyzji Komisji Nadzoru Finansowego, o której mowa w ust. 5, bank może wnieść skargę do sądu administracyjnego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Wniesienie skargi nie wstrzymuje wykonania decyzji. Przepisu art. 127 odwołania od decyzji wydanej w pierwszej instancji § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000), zwanej dalej „Kodeksem postępowania administracyjnego”, nie stosuje się.
7.
Komisja Nadzoru Finansowego może, bez konieczności uprzedniego upomnienia na piśmie, zastosować środki określone w art. 138 uprawnienia nadzorcze KNF ust. 3, w przypadku gdy w wyznaczonym terminie bank nie doprowadzi do zmiany lub rozwiązania umowy, o której mowa w art. 6a powierzenie wykonywania niektórych czynności w imieniu i na rzecz banku ust. 1 lub 7.
8.
Do przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy zagranicznego, o którym mowa w art. 6a powierzenie wykonywania niektórych czynności w imieniu i na rzecz banku ust. 1 i 7, przepisy art. 136 obowiązki informacyjne biegłego rewidenta badającego sprawozdania finansowe banku ust. 3 oraz art. 141h czynności kontrolne w podmiotach działających w holdingach ust. 1, 3 i 4 stosuje się odpowiednio.

Dokumenty powiązane z artykułem:

Otwarcie nowego rachunku - nieponoszenie odpowiedzialnoś... Sprawdź
Wniosek o usunięcie i zaprzestanie przetwarzania informa... Sprawdź
Pełnomocnictwo do udzielenia informacji stanowiącej taj... Sprawdź
Art. 6c. Powierzenia przedsiębiorcy wykonywania niektóryc... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Porównania: 1 Przypisy: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...