• Art. 101. Pr. bud. - Zat...
  13.07.2024

Prawo budowlane

Stan prawny aktualny na dzień: 13.07.2024

Dz.U.2024.0.725 t.j. - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

Art. 101. Pr. bud.


Zatarcie kary orzeczonej z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie

1.
Organ, który orzekał w I instancji o odpowiedzialności zawodowej w budownictwie, na wniosek ukaranego, orzeka o zatarciu kary, jeżeli ukarany:
1)
wykonywał samodzielną funkcję techniczną w budownictwie przez okres:
a) 2 lat – w przypadku kary określonej w art. 96 katalog kar z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie ust. 1 pkt 1,
b) 3 lat – od złożenia egzaminu – w przypadku kary określonej w art. 96 katalog kar z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie ust. 1 pkt 2,
c) 5 lat – po przywróceniu prawa wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie – w przypadku kary określonej w art. 96 katalog kar z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie ust. 1 pkt 3;
2)
w okresach, o których mowa w pkt 1, nie był ponownie ukarany jedną z kar określonych w art. 96 katalog kar z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie ust. 1.
2.
Informację o zatarciu kary organ, o którym mowa w ust. 1, przesyła do wiadomości:
1)
zainteresowanemu oraz podmiotom, o których mowa w art. 99 przesłanie ostatecznej decyzji o ukaraniu z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie i wpis informacji do centralnego rejestru ukaranych ust. 1;
2)
Głównemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego – niezwłocznie za pomocą systemu e-CRUB.
3.
Zatarcie kary podlega odnotowaniu w centralnym rejestrze ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie.
4.
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie informacji o zatarciu kary przekazanej za pomocą systemu e-CRUB, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego występuje do organu, o którym mowa w ust. 1, o weryfikację informacji, wskazując stwierdzone nieprawidłowości, które wymagają wyjaśnienia.
Art. 101. Zatarcie kary orzeczonej z tytułu odpowiedzialn... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Porównania: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...