• Art. 45. Pr. bud. - Dzie...
  01.10.2022

Prawo budowlane

Stan prawny aktualny na dzień: 01.10.2022

Dz.U.2021.0.2351 t.j. - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

Art. 45. Pr. bud.


Dzienniki robót budowlanych

1.
W przypadku robót budowlanych wymagających ustanowienia kierownika budowy prowadzi się:
1)
dziennik budowy;
2)
dziennik rozbiórki – w przypadku robót budowlanych polegających wyłącznie na rozbiórce;
3)
dziennik montażu – w przypadku robót budowlanych polegających wyłącznie na montażu.
2.
Dziennik budowy stanowi urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania tych robót.
3.
Za prowadzenie dziennika budowy odpowiada kierownik budowy.
4.
Przed rozpoczęciem robót budowlanych inwestor występuje do właściwego organu w celu:
1)
ostemplowania przedłożonego dziennika budowy albo
2)
wydania i ostemplowania dziennika budowy.
5.
Organem właściwym, o którym mowa w ust. 4, jest:
1)
organ administracji architektoniczno-budowlanej;
2)
organ nadzoru budowlanego – w przypadku robót budowlanych objętych decyzją o:
a) legalizacji budowy, o której mowa w art. 49 postępowanie legalizacyjne ust. 4,
b) pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych, o której mowa w art. 51 decyzje organu po wydaniu postanowienia o wstrzymaniu budowy ust. 4.
6.
Wydanie dziennika budowy następuje za opłatą stanowiącą równowartość kosztów jego zakupu przez właściwy organ.
7.
Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy dokonać w dzienniku budowy wpisu osób, które pełnią funkcje kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego. Osoby te są obowiązane potwierdzić podpisem przyjęcie powierzonych im funkcji.
8.
Uprawnionymi do dokonania wpisu w dzienniku budowy są:
1)
uczestnicy procesu budowlanego;
2)
osoby wykonujące czynności geodezyjne na terenie budowy;
3)
pracownicy organów nadzoru budowlanego i innych organów uprawnionych do kontroli przestrzegania przepisów na budowie, w ramach dokonywanych czynności kontrolnych.
9.
Przepisy ust. 2–4, ust. 5 pkt 1 oraz ust. 6–8 stosuje się do prowadzenia dzienników rozbiórki i montażu.
10.
Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, sposób prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki, mając na celu zapewnienie przejrzystości oraz chronologii prowadzenia w nim wpisów.

Dokumenty powiązane z artykułem:

Wniosek o wydanie dziennika budowy Sprawdź
Zgłoszenie robót budowlanych Sprawdź
Wniosek o przeniesienie decyzji pozwolenia na budowę Sprawdź
Wniosek inwestora o stwierdzenie niezbędności wejścia ... Sprawdź
Umowa o sprawowanie nadzoru autorskiego Sprawdź
Art. 45. Dzienniki robót budowlanych - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 12 Interpretacje: 1 Porównania: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...