• Art. 62a. - Protokół z k...
  01.12.2023

Prawo budowlane

Stan prawny aktualny na dzień: 01.12.2023

Dz.U.2023.0.682 t.j. - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

Art. 62a. Pr. bud.


Protokół z kontroli budowy

1.
Z kontroli, o których mowa w art. 62 kontrole obiektów budowlanych w czasie ich użytkowania ust. 1, osoba przeprowadzająca kontrolę sporządza protokół.
2.
Protokół, o którym mowa w ust. 1, zawiera co najmniej:
1)
datę przeprowadzenia kontroli;
2)
imię i nazwisko, a także numer uprawnień budowlanych wraz ze specjalnością, w której zostały wydane, osoby przeprowadzającej kontrolę oraz jej podpis;
3)
imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy użytkowanego obiektu budowlanego;
4)
określenie kontrolowanego obiektu budowlanego umożliwiające jego identyfikację;
5)
zakres kontroli;
6)
ustalenia dokonane w zakresie kontroli, w tym wskazanie nieprawidłowości, jeżeli zostały stwierdzone;
7)
zalecenia, jeżeli zostały stwierdzone nieprawidłowości;
8)
metody i środki użytkowania elementów obiektów budowlanych narażonych na szkodliwe działanie wpływów atmosferycznych i niszczące działanie innych czynników, w przypadku kontroli tych elementów;
9)
zakres niewykonanych zaleceń określonych w protokołach z poprzednich kontroli.
3.
W zaleceniach wskazuje się:
1)
czynności mające na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości;
2)
termin wykonania czynności, o których mowa w pkt 1.
4.
Do protokołu, o którym mowa w ust. 1, dołącza się kopie zaświadczeń, o których mowa w art. 12 samodzielna funkcja techniczna ust. 7, oraz kopie decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych w odpowiedniej specjalności lub innych uprawnień lub kwalifikacji, o których mowa w art. 62 kontrole obiektów budowlanych w czasie ich użytkowania ust. 5.
4a.
Wymogu dołączenia kopii:
1)
zaświadczeń, o których mowa w art. 12 samodzielna funkcja techniczna ust. 7 – nie stosuje się do osób wpisanych do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane;
2)
uprawnień budowlanych w odpowiedniej specjalności – nie stosuje się do uprawnień budowlanych wpisanych do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane.
5.
Protokół, o którym mowa w ust. 1, w zakresie kontroli przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) przeprowadzanej na podstawie art. 62 kontrole obiektów budowlanych w czasie ich użytkowania ust. 1 pkt 1 lit. c, jest sporządzany w formie dokumentu elektronicznego, z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego obsługującego centralną ewidencję emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a zakres danych w centralnej ewidencji emisyjności budynków ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576, 1967 i 2456).
6.
Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi wzór protokołu, o którym mowa w ust. 5, w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
Art. 62a. Protokół z kontroli budowy - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...