• Art. 76. Pr. bud. - Obow...
  30.09.2023

Prawo budowlane

Stan prawny aktualny na dzień: 30.09.2023

Dz.U.2023.0.682 t.j. - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

Art. 76. Pr. bud.


Obowiązki organu po otrzymaniu zawiadomienia o katastrofie budowlanej

1.
Organ, o którym mowa w art. 74 właściwość organu w sprawie prowadzenia postępowania wyjaśniającego w sprawie przyczyn katastrofy budowlanej, po otrzymaniu zawiadomienia o katastrofie budowlanej jest obowiązany:
1)
niezwłocznie powołać komisję w celu ustalenia przyczyn i okoliczności katastrofy oraz zakresu czynności niezbędnych do likwidacji zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia;
2)
niezwłocznie zawiadomić o katastrofie budowlanej właściwy organ nadzoru budowlanego wyższego stopnia oraz Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
2.
W skład komisji, o której mowa w ust. 1 pkt 1, wchodzą: przedstawiciel organu nadzoru budowlanego jako przewodniczący, przedstawiciele innych zainteresowanych lub właściwych rzeczowo organów administracji rządowej, przedstawiciele samorządu terytorialnego, a także, w miarę potrzeby, rzeczoznawca budowlany lub inne osoby posiadające wymagane kwalifikacje zawodowe.
3.
Do udziału w czynnościach komisji mogą być wezwani:
1)
inwestor, właściciel lub zarządca oraz użytkownik obiektu budowlanego;
2)
projektant, przedstawiciel wykonawcy i producenta lub importera wyrobów budowlanych;
3)
osoby odpowiedzialne za nadzór nad wykonywanymi robotami budowlanymi.
4.
Organ, o którym mowa w art. 74 właściwość organu w sprawie prowadzenia postępowania wyjaśniającego w sprawie przyczyn katastrofy budowlanej, może nakazać właścicielowi lub zarządcy, w drodze decyzji, zabezpieczenie miejsca katastrofy oraz obiektu budowlanego, który uległ katastrofie, uporządkowanie terenu lub wykonanie innych niezbędnych czynności i robót budowlanych. Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i może być ogłoszona ustnie. W razie niewykonania lub nadmiernej zwłoki w wykonaniu decyzji przez właściciela lub zarządcę obiektu budowlanego, organ zapewni jej wykonanie na koszt i ryzyko zobowiązanego.
Art. 76. Obowiązki organu po otrzymaniu zawiadomienia o ... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 1 Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...