• Art. 83. Pr. bud. - Właś...
  15.04.2024

Prawo budowlane

Stan prawny aktualny na dzień: 15.04.2024

Dz.U.2023.0.682 t.j. - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

Art. 83. Pr. bud.


Właściwość powiatowego i wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego

1.
Do właściwości powiatowego inspektora nadzoru budowlanego, jako organu pierwszej instancji, należą zadania i kompetencje, o których mowa w art. 37 termin wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowę ust. 3, art. 40 przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innego podmiotu ust. 2, art. 41 prace przygotowawcze na terenie budowy ust. 4, art 48–51, art. 54 warunki przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego, art. 55 decyzja o pozwoleniu na użytkowanie, art. 57 załączniki do zawiadomienia o zakończeniu budowy ust. 4 i 8, art. 59 decyzja o pozwoleniu na użytkowanie obiektu, art. 59a kontrola budowy, art. 59c termin kontroli ust. 1, art. 59d protokół obowiązkowej kontroli ust. 1, art. 59g postanowienie o wymierzeniu kary ust. 1, art. 59i stwierdzenie użytkowania obiektu budowlanego lub jego części z naruszeniem przepisów ustawy, art. 62 kontrole obiektów budowlanych w czasie ich użytkowania ust. 1 pkt 3 i ust. 3, art. 65 obowiązek udostępnienia dokumentów przez właściciela lub zarządcę obiektu, art. 66 decyzja nakazująca usunięcie nieprawidłowości, art. 67 nakaz rozbiórki obiektu ust. 1 i 3, art. 68 nakaz opróżnienia budynku lub wyłączenia z użytkowania, art. 69 zastosowanie środków zabezpieczających, art. 70 obowiązek usunięcia uszkodzeń i uzupełnienia braków stanowiących zagrożenie ust. 2, art. 71a zmiana sposobu użytkowania obiektu bez wymaganego zgłoszenia, art. 74 właściwość organu w sprawie prowadzenia postępowania wyjaśniającego w sprawie przyczyn katastrofy budowlanej, art. 75 obowiązki niektórych podmiotów w razie katastrofy budowlanej ust. 1 pkt 3 lit. a, art. 76 obowiązki organu po otrzymaniu zawiadomienia o katastrofie budowlanej, art. 78 decyzja w sprawie uporządkowania terenu po katastrofie oraz art. 97 wszczęcie postępowania w sprawie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie ust. 1.
2.
Organem wyższego stopnia w stosunku do powiatowego inspektora nadzoru budowlanego jest wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego.
3.
Do właściwości wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego, jako organu pierwszej instancji, należą zadania i kompetencje określone w ust. 1, w sprawach, o których mowa w art. 82 właściwość organów administracji architektoniczno-budowlanej ust. 3 i 4, oraz zadania i kompetencje określone w art. 7b ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych.
Art. 83. Właściwość powiatowego i wojewódzkiego inspektor... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 251 Porównania: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...