• Art. 88a. Pr. bud. - Zad...
  30.05.2024

Prawo budowlane

Stan prawny aktualny na dzień: 30.05.2024

Dz.U.2024.0.725 t.j. - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

Art. 88a. Pr. bud.


Zadania Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego

1.
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego wykonuje zadania określone przepisami prawa budowlanego, a w szczególności:
1)
pełni funkcję organu wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego w stosunku do wojewodów i wojewódzkich inspektorów nadzoru budowlanego oraz sprawuje nadzór nad ich działalnością;
2)
kontroluje działanie organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego;
3)
prowadzi, w systemie e-CRUB, będącym systemem teleinformatycznym w rozumieniu art. 3 katalog pojęć ustawowych pkt 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, centralne rejestry:
a) osób posiadających uprawnienia budowlane,
b) (uchylona)
c) ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie.
2.
W rejestrach, o których mowa w ust. 1 pkt 3, zamieszcza się następujące dane:
1)
imiona i nazwisko;
2)
adres zamieszkania;
3)
numer PESEL – w stosunku do osób posiadających obywatelstwo polskie, albo numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość – w stosunku do osób nieposiadających obywatelstwa polskiego;
3a)
datę śmierci – jeżeli osoba, której wpis dotyczy, zmarła;
4)
informację o wykształceniu, o tytułach zawodowych i o stopniach lub tytułach naukowych;
5)
numer, datę i miejsce wydania decyzji;
6)
organ wydający decyzję;
7)
podstawę prawną wydania decyzji;
8)
numer, specjalność i zakres uprawnień budowlanych – w centralnym rejestrze osób posiadających uprawnienia budowlane;
8a)
numer uprawnień budowlanych – w centralnym rejestrze ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie;
9)
informację o przynależności do właściwej okręgowej izby samorządu zawodowego, w tym informację o zawieszeniu w prawach członka;
10)
(uchylony)
11)
dane identyfikujące decyzję o ukaraniu z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie – w centralnym rejestrze ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie;
12)
(uchylony)
13)
pozycję rejestru;
14)
datę wpisu do rejestru;
15)
adres do korespondencji, numer telefonu, e-mail – w centralnym rejestrze osób posiadających uprawnienia budowlane.
3.
(uchylony)
4.
Zakres danych identyfikujących decyzję o ukaraniu z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie obejmuje następujące dane:
1)
numer decyzji o nadaniu uprawnień;
2)
datę i miejsce wydania decyzji o ukaraniu z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie;
3)
wskazanie organu wydającego decyzję;
4)
podstawę prawną;
5)
funkcję uczestnika;
6)
datę, miejsce i kwalifikację prawną popełnionego czynu;
7)
rodzaj kary;
8)
terminy egzaminów;
9)
datę upływu kary;
10)
status kary;
11)
inne uwagi dotyczące kary.
5.
Udostępnieniu podlegają dane wymienione w ust. 2 pkt 1, 8–9 i w ust. 4 pkt 2, 3, 5–7, 9 i 10, a dane osób wpisanych do rejestrów przed dniem 1 stycznia 2007 r. – na ich wniosek złożony w formie pisemnej.
5a.
Dane w centralnym rejestrze osób posiadających uprawnienia budowlane, o których mowa w ust. 2:
1)
pkt 1,
2)
pkt 2, w zakresie województwa,
3)
pkt 4, w zakresie tytułu zawodowego i stopnia lub tytułu naukowego,
4)
pkt 5, w zakresie numeru decyzji,
5)
pkt 8, 9 i 15
– są publikowane na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej urzędu obsługującego Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
5b.
Dane w centralnym rejestrze osób posiadających uprawnienia budowlane, o których mowa w ust. 2 pkt 15, są publikowane w sposób, o którym mowa w ust. 5a, wyłącznie za uprzednią zgodą osoby, której dotyczą, wyrażoną w postaci papierowej albo w postaci dokumentu elektronicznego.
5c.
W systemie e-CRUB są gromadzone kopie uprawnień budowlanych oraz kopie decyzji o ukaraniu z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie.
5d.
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego zapewnia dostęp do systemu e-CRUB:
1)
organom administracji architektoniczno-budowlanej i organom nadzoru budowlanego;
2)
organom izb samorządu zawodowego.
5e.
Administratorem systemu e-CRUB jest Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego.
6.
Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia:
1)
szczegółowy sposób prowadzenia systemu e-CRUB, w tym przyporządkowania danych, o których mowa w ust. 2 i 4, do zbiorów danych gromadzonych w rejestrach, o których mowa w ust. 1 pkt 3,
2)
wzory formularzy do przekazywania danych identyfikujących uprawnienia budowlane lub uznane kwalifikacje zawodowe oraz danych dotyczących osoby, która nabyła te uprawnienia lub kwalifikacje,
3)
wzory formularzy do przekazywania danych identyfikujących decyzję o ukaraniu z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie oraz danych dotyczących osoby ukaranej
– mając na względzie dane i informacje podlegające wpisowi do rejestrów oraz publikacji na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej urzędu obsługującego Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, a także konieczność zapewnienia bezpieczeństwa i przejrzystości gromadzonych danych.
Art. 88a. Zadania Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Porównania: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...