• Art. 93. Pr. bud. - Prze...
  22.05.2024

Prawo budowlane

Stan prawny aktualny na dzień: 22.05.2024

Dz.U.2024.0.725 t.j. - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

Art. 93. Pr. bud.


Przepis karny

Kto:
1)
przy projektowaniu lub wykonywaniu robót budowlanych w sposób rażący nie przestrzega przepisów art. 5 wymogi wobec obiektu budowlanego i urządzeń budowlanych ust. 1–2b,
1a)
przy wykonywaniu robót budowlanych stosuje wyroby, naruszając przepis art. 10 dopuszczalność stosowania wyrobów przy robotach budowlanych,
2)
(uchylony)
2a)
wykonuje roboty budowlane, naruszając przepisy art. 28 strony postępowania w sprawie pozwolenia na budowę ust. 1 lub art. 29 wyłączenie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę ust. 1, 3, 6 i 7,
3)
dokonuje rozbiórki obiektu budowlanego lub jego części, naruszając przepisy art. 30b wniosek o pozwolenie na rozbiórkę ust. 1 lub art. 31 wyłączenie obowiązku uzyskania pozwolenia na rozbiórkę ust. 1,
4)
przystępuje do budowy lub prowadzi roboty budowlane bez dopełnienia wymagań określonych w art. 41 prace przygotowawcze na terenie budowy ust. 4, art. 42 obowiązki inwestora przed rozpoczęciem robót budowlanych, art. 44 obowiązki informacyjne inwestora, art. 45 obowiązek prowadzenia dziennika budowy i art. 45a obowiązki kierownika budowy przed rozpoczęciem budowy lub rozbiórki,
5)
dostarcza lub umożliwia dostarczenie energii, wody, ciepła lub gazu, naruszając przepis art. 41ust . 5,
6)
wykonuje roboty budowlane w sposób odbiegający od ustaleń i warunków określonych w przepisach, pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę bądź w zgłoszeniu budowy lub rozbiórki, bądź istotnie odbiegający od zatwierdzonego projektu,
7)
(uchylony)
8)
nie spełnia obowiązku, o którym mowa w art. 62 kontrole obiektów budowlanych w czasie ich użytkowania ust. 1 pkt 1–4a lub art. 62b wpis o kontroli w książce obiektu budowlanego,
9)
nie spełnia, określonych w art. 60c termin zakładania książki obiektu budowlanego, art. 60d odpowiedzialność za prowadzenie książki obiektu budowlanego, art. 60f termin dokonania wpisu w książce obiektu budowlanego ust. 1, art. 60g zamknięcie książki obiektu budowlanego prowadzonej w systemie EKOB, art. 60i przekazanie książki obiektu budowlanego nowemu właścicielowi lub zarządcy obiektu ust. 1, art. 60m obowiązek zapewnienia kontrolującym dostęp do książki obiektu budowlanego w systemie c-KOB, art. 63 obowiązek przechowywania dokumentów ust. 1 lub art. 64 dołączenie do książki obiektu budowlanego protokołów z kontroli obiektu budowlanego ust. 3, obowiązków założenia, wyznaczenia do prowadzenia, prowadzenia, dokonywania wpisów w terminie, zamknięcia, przekazywania lub udostępniania książki obiektu budowlanego lub przechowywania dokumentów związanych z obiektem budowlanym,
9a)
nie spełnia obowiązku przesłania protokołu, o którym mowa w art. 70 obowiązek usunięcia uszkodzeń i uzupełnienia braków stanowiących zagrożenie ust. 2,
9b)
zmienia sposób użytkowania obiektu budowlanego lub jego części bez wymaganego zgłoszenia, o którym mowa w art. 71 zmiana sposobu użytkowania obiektu ust. 2, albo pomimo wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w art. 71 zmiana sposobu użytkowania obiektu ust. 3–5,
10)
nie udziela informacji lub nie udostępnia dokumentów, o których mowa w art. 81c prawo żądania informacji lub dokumentów ust. 1, żądanych przez organ nadzoru budowlanego , związanych z prowadzeniem robót budowlanych, przekazaniem obiektu budowlanego do użytkowania lub jego utrzymaniem,
11)
(uchylony)
12)
nie stosuje się do decyzji, o której mowa w art. 66 decyzja nakazująca usunięcie nieprawidłowości ust. 1a, w terminie w niej określonym,
13)
w przypadkach określonych w art. 48 postanowienie o wstrzymaniu budowy ust. 1, art. 50 postanowienie o wstrzymaniu robót budowlanych ust. 1 pkt 1 lub 2, wykonuje roboty budowlane,
14)
do zawiadomienia o zakończeniu budowy, o której mowa w art. 29 wyłączenie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę ust. 1 pkt 1a, składa oświadczenie, o którym mowa w art. 57 załączniki do zawiadomienia o zakończeniu budowy ust. 1ba, niezgodne ze stanem faktycznym
podlega karze grzywny.
Art. 93. Przepis karny - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 9 Porównania: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...