• Prawo geodezyjne i kartog...
  04.08.2021

Prawo geodezyjne i kartograficzne

Stan prawny aktualny na dzień: 04.08.2021

Dz.U.2020.0.2052 t.j. - Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne

Rozdział 10. Przepisy przejściowe i końcowe

1.
Działalność gospodarcza w zakresie prac geodezyjnych i kartograficznych, prowadzona w dniu wejścia w życie ustawy na podstawie zezwoleń przez podmioty niebędące osobami prawnymi, podlega w terminie trzech miesięcy wpisowi z urzędu do ewidencji prowadzonej na podstawie przepisów o działalności gospodarczej.
2.
W stosunku do osób wykonujących prace geodezyjne i kartograficzne nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z 2018 r. poz. 1267 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 1495).
Porównania: 1
1.
Dokumenty stwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych, uzyskane w trybie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie ustawy, są jednoznaczne z uprawnieniami zawodowymi, o których mowa w art. 42 wykonywanie samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii.
2.
Osoby nieposiadające uprawnień zawodowych, zatrudnione w istniejących jednostkach gospodarki uspołecznionej na stanowiskach, do których zajmowania jest wymagane posiadanie tych uprawnień, są obowiązane do ich uzyskania w ciągu 5 lat od dnia wejścia w życie ustawy.
Porównania: 1
Orzeczenia: 55 Porównania: 1
Postępowanie o rozgraniczenie nieruchomości, wszczęte przed dniem wejścia w życie ustawy, prowadzi się według przepisów dotychczasowych.
Orzeczenia: 1 Porównania: 1
Nieruchomości państwowe, wydzielone w związku z usytuowaniem na nich znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych, urządzeń zabezpieczających te znaki i budowli triangulacyjnych, przechodzą w zarząd właściwych starostów.
Orzeczenia: 5 Porównania: 1
Do czasu przekształcenia ewidencji gruntów i budynków w kataster nieruchomości przez użyte w niniejszej ustawie pojęcie "kataster" rozumie się tę ewidencję.
Porównania: 1
1.
Organ administracji może prowadzić mapę zasadniczą w postaci analogowej do czasu jej przekształcenia do postaci cyfrowej i utworzenia baz danych, o których mowa w art. 4 bazy danych i opracowania kartograficzne ust. 1a pkt 2, 3 i 10 oraz ust. 1b, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2013 r.
2.
W okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., w przypadku nieutworzenia baz danych, o których mowa w art. 4 bazy danych i opracowania kartograficzne ust. 1a pkt 2, 3, 10 i 12, mapa zasadnicza może być prowadzona w postaci wektorowej lub w postaci rastrowej uzupełnianej systematycznie danymi wektorowymi, na zasadach stosowanych przed dniem 1 stycznia 2014 r.
Porównania: 1
Ustawa nie narusza przepisów:
1)
art. 1 i art. 4 dekretu z dnia 6 września 1951 r. o obszarach szczególnie ważnych dla obrony kraju (Dz. U. poz. 341 oraz z 2001 r. poz. 725);
2)
dekretu z dnia 6 maja 1953 r. - Prawo górnicze (Dz. U. z 1978 r. poz. 12, z późn. zm.);
3)
art. 5 i art. 18 ust. 2 pkt 4 dekretu z dnia 23 marca 1956 r. o ochronie granic państwowych (Dz. U. poz. 51, z 1959 r. poz. 168, z 1969 r. poz. 95, z 1977 r. poz. 162 oraz z 1990 r. poz. 198);
4)
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 282, 782 i 1378);
5)
ustawy z dnia 24 października 1974 r. - Prawo budowlane (Dz. U. poz. 229, z późn. zm.);
6)
ustawy z dnia 24 października 1974 r. - Prawo wodne (Dz. U. poz. 230, z późn. zm. );
7)
ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 537).
Porównania: 1 Przypisy: 4
W ustawie z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. poz. 80 i z 1989 r. poz. 55): (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 12 listopada 1985 r. o zmianach w organizacji oraz zakresie działania niektórych naczelnych i centralnych organów administracji państwowej (Dz. U. poz. 262 i z 1987 r. poz. 180): (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 23 października 1987 r. o utworzeniu urzędu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa (Dz. U. poz. 173): (zmiany pominięte).
Porównania: 1
Tracą moc:
1)
dekret z dnia 13 września 1946 r. o rozgraniczeniu nieruchomości (Dz. U. poz. 298 i 382);
2)
dekret z dnia 25 kwietnia 1948 r. o prawie dokonywania zdjęć aerofotogrametrycznych (Dz. U. poz. 160);
3)
dekret z dnia 2 lutego 1955 r. o ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. poz. 32);
4)
dekret z dnia 13 czerwca 1956 r. o państwowej służbie geodezyjnej i kartograficznej (Dz. U. poz. 115, z 1983 r. poz. 200, z 1987 r. poz. 180 oraz z 1988 r. poz. 170).
Porównania: 1
Do czasu wydania przepisów wykonawczych przewidzianych w ustawie pozostają w mocy dotychczasowe przepisy, jeżeli nie są z nią sprzeczne.
Orzeczenia: 7 Porównania: 1
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 1989 r.


----------
[Ustawa została ogłoszona 26.05.1989 r. - Dz.U. z 1989 r. poz. 163]
Orzeczenia: 1 Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...