• Prawo geodezyjne i kartog...
  25.07.2024

Prawo geodezyjne i kartograficzne

Stan prawny aktualny na dzień: 25.07.2024

Dz.U.2023.0.1752 t.j. - Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne

Rozdział 3. Prace geodezyjne i kartograficzne

1.
Wykonawcą prac geodezyjnych lub prac kartograficznych może być przedsiębiorca, jednostka organizacyjna, a także osoba legitymująca się uprawnieniami zawodowymi w dziedzinie geodezji i kartografii w przypadku wykonywania przez tę osobę funkcji biegłego sądowego lub mierniczego górniczego.
2.
Wykonawca prac geodezyjnych podlegających obowiązkowi zgłoszenia organowi Służby Geodezyjnej i Kartograficznej ustanawia legitymującego się odpowiednimi uprawnieniami zawodowymi kierownika prac geodezyjnych.
3.
W przypadku gdy wykonawcą prac geodezyjnych jest osoba wykonująca funkcję biegłego sądowego lub mierniczego górniczego, uznaje się ją za pełniącą funkcję kierownika prac geodezyjnych.
Orzeczenia: 15 Porównania: 1
1.
Wykonawca prac geodezyjnych zgłasza prace geodezyjne lub prace kartograficzne przed ich rozpoczęciem:
1)
Głównemu Geodecie Kraju, jeżeli celem tych prac jest:
a) (uchylona)
b) wykonanie zobrazowań lotniczych, numerycznego modelu terenu lub ortofotomapy, z wyjątkiem tych prac wykonywanych na zamówienie Głównego Geodety Kraju;
c) (uchylona)
2)
(uchylony)
3)
właściwym miejscowo starostom, jeżeli celem tych prac jest:
a) (uchylona)
b) wznowienie znaków granicznych, wyznaczenie punktów granicznych lub ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych,
c) geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektów budowlanych,
d) (uchylona)
e) (uchylona)
f) sporządzenie mapy z projektem podziału nieruchomości,
g) sporządzenie projektu scalenia i podziału nieruchomości,
h) sporządzenie innej niż wymienione w lit. f oraz g mapy do celów prawnych,
i) sporządzenie mapy do celów projektowych,
j) sporządzenie projektu scalenia lub wymiany gruntów,
k) sporządzenie dokumentacji geodezyjnej na potrzeby rozgraniczenia nieruchomości,
l) wykonanie innych niż wymienione w lit. b, c oraz f–k czynności lub dokumentacji geodezyjnej w postaci map, rejestrów lub wykazów, których wykonanie może skutkować zmianą w bazach danych, o których mowa w art. 4 bazy danych i opracowania kartograficzne ust. 1a pkt 2, 3, 10 lub 12, z wyjątkiem prac wykonywanych na zamówienie organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej.
1a.
Zgłoszenie prac geodezyjnych, zwane dalej „zgłoszeniem prac”, może nastąpić po ich rozpoczęciu, jednak nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia rozpoczęcia tych prac.
2.
Zgłoszenie prac zawiera:
1)
dane identyfikujące:
a) wykonawcę zgłaszanych prac geodezyjnych,
b) kierownika zgłaszanych prac geodezyjnych, w tym numer jego uprawnień zawodowych;
2)
cel zgłaszanych prac geodezyjnych;
3)
dane określające obszar objęty zgłaszanymi pracami geodezyjnymi;
3a)
termin rozpoczęcia zgłaszanych prac geodezyjnych;
4)
przewidywany termin przekazania do organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej zbiorów danych lub dokumentów, o których mowa w art. 12a zakończenie prac geodezyjnych ust. 1, nie dłuższy niż rok od dnia rozpoczęcia zgłaszanych prac geodezyjnych.
5)
(uchylony)
2a.
W przypadku prac, o których mowa w ust. 1 pkt 3 lit. j, przewidywany termin przekazania do organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej zbiorów danych lub dokumentów, o których mowa w art. 12a zakończenie prac geodezyjnych ust. 1, może być dłuższy niż rok od dnia rozpoczęcia tych prac.
2b.
Zgłoszenie prac obejmuje prace:
1)
wykonywane na obszarze jednego powiatu;
2)
służące realizacji jednego celu, z uwzględnieniem ust. 2c pkt 4.
2c.
W trakcie wykonywania prac geodezyjnych dopuszcza się uzupełnianie zgłoszenia prac przez:
1)
zwiększenie obszaru objętego tym zgłoszeniem o obszar bezpośrednio do niego przyległy;
2)
wydłużenie przewidywanego terminu przekazania do organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej zbiorów danych lub dokumentów, o których mowa w art. 12a zakończenie prac geodezyjnych ust. 1;
3)
zmianę kierownika zgłoszonych prac geodezyjnych;
4)
zgłoszenie wznowienia znaków granicznych, wyznaczenia punktów granicznych lub ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, o ile prace te są niezbędne do realizacji celu zgłoszonych prac geodezyjnych.
2d.
Wydłużenie, o którym mowa w ust. 2c pkt 2, nie może być dłuższe niż rok, licząc od dnia dokonania przez wykonawcę prac geodezyjnych uzupełnienia zgłoszenia tych prac. Za dzień dokonania uzupełnienia zgłoszenia prac rozumie się dzień złożenia do organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej uzupełnienia zgłoszenia prac przez wykonawcę prac geodezyjnych lub dzień nadania uzupełnienia zgłoszenia prac w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów prawa pocztowego.
2e.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej może, na wniosek wykonawcy prac geodezyjnych, przywrócić termin na uzupełnienie zgłoszenia prac mającego na celu wydłużenie przewidywanego terminu przekazania do organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej zbiorów danych lub dokumentów, o których mowa w art. 12a zakończenie prac geodezyjnych ust. 1. Przepisy art. 58 przywrócenie terminu i art. 59 właściwość organu w sprawie przywrócenia terminu Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się.
3.
Organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, który otrzymał zgłoszenie prac, udostępnia kopie zbiorów danych lub innych materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zwanych dalej „materiałami zasobu”, dotyczących danego zgłoszenia prac niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania opłaty, o której mowa w art. 40a udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego ust. 1.
4.
Termin określony w ust. 3 ma zastosowanie również do udostępnienia materiałów zasobu w związku z uzupełnieniem zgłoszenia prac. W przypadku braku konieczności uiszczenia opłaty, o której mowa w art. 40a udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego ust. 1, termin określony w ust. 3 jest liczony od dnia otrzymania przez organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej uzupełnienia zgłoszenia prac.
5.
Z inicjatywy wykonawcy prac geodezyjnych, na etapie zgłoszenia prac lub jego uzupełnienia, organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej i wykonawca mogą uzgodnić zakres materiałów zasobu niezbędnych lub przydatnych do wykonania tych prac lub inny niż określony w ust. 3 termin udostępnienia tych materiałów.
6.
Na pisemne wystąpienie wykonawcy prac geodezyjnych złożone w trakcie wykonywania zgłoszonych prac organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej udostępnia wskazane w tym wystąpieniu dodatkowe materiały zasobu niezbędne lub przydatne do wykonania tych prac. Udostępnianie dodatkowych materiałów zasobu następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania wystąpienia.
7.
Organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, który otrzymał zgłoszenie prac, przekazuje wykonawcy zgłoszonych prac geodezyjnych, razem z udostępnianymi materiałami zasobu, informację o innych zgłoszonych pracach geodezyjnych wykonywanych na obszarze objętym tym zgłoszeniem.
8.
Materiały zasobu udostępnione w związku ze zgłoszeniem prac lub jego uzupełnieniem mogą być wykorzystywane wyłącznie do wykonywania prac geodezyjnych objętych tym zgłoszeniem lub jego uzupełnieniem.
9.
Przepisów ust. 1a i 2b, ust. 2c pkt 4 oraz ust. 2d, 3, 4 i 7 nie stosuje się do zgłoszeń prac, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b.
Orzeczenia: 34 Porównania: 1
1.
Wykonawca prac geodezyjnych po wykonaniu zgłoszonych prac jest obowiązany złożyć do organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, do którego zostały zgłoszone prace geodezyjne, zawiadomienie o przekazaniu wyników zgłoszonych prac, dołączając wyniki prac geodezyjnych w postaci:
1)
zbiorów nowych, zmodyfikowanych lub zweryfikowanych danych, które należą do zakresu informacyjnego baz danych, o których mowa w art. 4 bazy danych i opracowania kartograficzne ust. 1a pkt 2, 3 i 10–12;
2)
dokumentów wymaganych przepisami wydanymi na podstawie art. 19 delegacja ustawowa ust. 1 pkt 11 lub ich uwierzytelnionych kopii.
1a.
Organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej i wykonawca prac geodezyjnych mogą, na etapie zgłoszenia prac lub jego uzupełnienia, uzgodnić harmonogram i zakres częściowego przekazywania wyników zgłoszonych prac geodezyjnych.
1b.
Niezłożenie zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac geodezyjnych i nieprzekazanie tych wyników zgłoszonych prac geodezyjnych przed upływem przewidywanego terminu ich przekazania do organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej jest równoznaczne z zaniechaniem wykonywania tych prac. W przypadku gdy wykonawca prac geodezyjnych pisemnie zawiadomi organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej o zaniechaniu ich wykonania, przepisu ust. 1 nie stosuje się.
1c.
Ponowne podjęcie zaniechanych prac geodezyjnych wymaga dokonania nowego zgłoszenia prac.
2.
Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje właściwemu organowi Służby Geodezyjnej i Kartograficznej wyniki wykonanych na zamówienie podmiotów publicznych, o których mowa w art. 2 stosowanie przepisów ustawy ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2023 r. poz. 57, 1123 i 1234), lub wykonanych na zamówienie podmiotu, któremu podmiot publiczny powierzył lub zlecił realizację zadania publicznego, i sfinansowanych ze środków publicznych następujących prac geodezyjnych:
1)
zobrazowań lotniczych;
2)
ortofotomapy wraz z wykorzystanymi do jej opracowania zbiorami danych geodezyjnych i fotogrametrycznych;
3)
numerycznego modelu terenu wraz z wykorzystanymi do opracowania tego modelu zbiorami danych geodezyjnych i fotogrametrycznych.
1.
Organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, do którego przekazane zostały wyniki zgłoszonych prac geodezyjnych, weryfikuje je pod względem:
1)
zgodności z obowiązującymi przepisami prawa z zakresu geodezji i kartografii, w szczególności dotyczącymi:
a) wykonywania pomiarów, o których mowa w art. 2 objaśnienie pojęć pkt 1 lit. a, oraz opracowywania wyników tych pomiarów,
b) kompletności przekazywanych wyników;
2)
spójności przekazywanych zbiorów danych, o których mowa w art. 12a zakończenie prac geodezyjnych ust. 1 pkt 1, z prowadzonymi przez ten organ bazami danych.
1a.
Weryfikacja jest dokonywana niezwłocznie, a w przypadku prac, o których mowa w art. 12 zgłoszenie prac geodezyjnych ust. 1 pkt 3, dla obszaru objętego zgłoszeniem prac:
1)
do 1 ha – nie później niż w terminie 7 dni roboczych,
2)
powyżej 1 ha do 10 ha – nie później niż w terminie 10 dni roboczych,
3)
powyżej 10 ha – nie później niż w terminie 20 dni roboczych
– od dnia otrzymania przez organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac.
1b.
Do terminów, o których mowa w ust. 1a, nie wlicza się okresów opóźnień spowodowanych z przyczyn niezależnych od organu.
2.
Weryfikacji nie podlegają zbiory danych lub inne materiały stanowiące wynik prac geodezyjnych lub prac kartograficznych wykonanych w związku z realizacją zamówienia publicznego przez Głównego Geodetę Kraju lub organy administracji geodezyjnej i kartograficznej, a także przez inne podmioty działające z upoważnienia tych organów.
3.
Wyniki weryfikacji utrwala się w protokole. Wynik weryfikacji może być pozytywny albo negatywny.
3a.
O wyniku weryfikacji organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej informuje wykonawcę prac geodezyjnych za pomocą środków komunikacji elektronicznej nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu sporządzenia protokołu.
4.
Podstawę przyjęcia wyników zgłoszonych prac geodezyjnych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego stanowi pozytywny wynik weryfikacji albo dokument potwierdzający odbiór zbiorów danych lub innych materiałów jako przedmiotu zamówienia publicznego realizowanego w związku z wykonywaniem zadań Głównego Geodety Kraju lub organów administracji geodezyjnej i kartograficznej.
5.
Organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, do którego przekazane zostały wyniki zgłoszonych prac geodezyjnych, potwierdza ich przyjęcie do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wpisem do ewidencji materiałów tego zasobu i opatruje dokumenty i materiały przeznaczone dla podmiotu, na rzecz którego wykonawca prac geodezyjnych wykonuje prace geodezyjne, klauzulą urzędową, o której mowa w art. 40 państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny ust. 3g pkt 3. Opatrzenie klauzulą następuje z chwilą przyjęcia wyników zgłoszonych prac geodezyjnych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
5a.
Wykonawca prac geodezyjnych, o których mowa w art. 12 zgłoszenie prac geodezyjnych ust. 1 pkt 3 lit. c oraz i, po uzyskaniu informacji o pozytywnym wyniku weryfikacji może umieścić na dokumentach przeznaczonych dla podmiotu, na rzecz którego wykonuje prace geodezyjne, powstałych w wyniku tych prac, oświadczenie o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji. Oświadczenie to jest równoważne z klauzulą urzędową, o której mowa w art. 40 państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny ust. 3g pkt 3.
5b.
Oświadczenie, o którym mowa w ust. 5a, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
5c.
Treść oświadczenia, o którym mowa w ust. 5a, zawiera dane identyfikujące zgłoszenie prac, w tym nazwę organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, który otrzymał zgłoszenie prac, wykonawcę prac geodezyjnych, numer uprawnień zawodowych kierownika prac geodezyjnych, a także numer oraz datę wystawienia protokołu.
6.
W przypadku negatywnego wyniku weryfikacji organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej zwraca wykonawcy prac geodezyjnych przekazane przez niego wyniki zgłoszonych prac wraz z protokołem zawierającym opis stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości.
7.
W przypadku negatywnego wyniku weryfikacji wykonawca prac geodezyjnych ma prawo, w terminie 14 dni od dnia otrzymania protokołu, ustosunkować się na piśmie do wyników weryfikacji.
7a.
W przypadku uznania przez wykonawcę prac geodezyjnych uchybień i nieprawidłowości stwierdzonych w protokole wykonawca w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania przez niego protokołu przekazuje do organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej poprawione wyniki zgłoszonych prac geodezyjnych wraz z zawiadomieniem o przekazaniu wyników zgłoszonych prac.
7b.
Jeżeli w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania przez wykonawcę prac geodezyjnych protokołu, o którym mowa w ust. 6, organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej nie otrzyma poprawionych wyników zgłoszonych prac geodezyjnych, uznaje się, że prace te zostały zaniechane. Ponowne podjęcie zaniechanych prac geodezyjnych wymaga dokonania nowego zgłoszenia prac.
7c.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej może, na wniosek wykonawcy prac geodezyjnych, przywrócić termin na przekazanie poprawionych wyników zgłoszonych prac geodezyjnych. Przepisy art. 58 przywrócenie terminu i art. 59 właściwość organu w sprawie przywrócenia terminu Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się.
8.
Jeżeli organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej nie uwzględni stanowiska wykonawcy prac geodezyjnych, wydaje decyzję administracyjną o odmowie przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wyników zgłoszonych prac geodezyjnych.
1.
Obowiązek dokonania zgłoszenia prac oraz przekazania wyników zgłoszonych prac geodezyjnych do organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej nie obejmuje prac geodezyjnych dotyczących:
1)
terenów zamkniętych, jeżeli przedmiotem tych prac nie są obiekty objęte ewidencją gruntów i budynków;
2)
zobrazowań lotniczych, ortofotomapy lub numerycznego modelu terenu, a także map tematycznych i specjalnych wykonywanych na zamówienie innych podmiotów niż podmioty, o których mowa w art. 2 stosowanie przepisów ustawy ust. 1 i 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
3)
tyczenia budynków lub sieci uzbrojenia terenu.
2.
(uchylony)
Do aktualizacji przez:
1)
marszałka województwa bazy danych, o której mowa w art. 4 bazy danych i opracowania kartograficzne ust. 1a pkt 8,
2)
Głównego Geodetę Kraju baz danych, o których mowa w art. 4 bazy danych i opracowania kartograficzne ust. 1a pkt 1, 4, 5, 9 i 11
– nierealizowanej jako przedmiot zamówienia publicznego nie stosuje się przepisów art 11–12b i art 42–46w.
1.
Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia:
1)
wzór zgłoszenia prac geodezyjnych,
2)
(uchylony)
3)
wzór zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac,
4)
wzór protokołu weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych
– mając na względzie zapewnienie jednolitości informacji o planowanych i wykonywanych pracach geodezyjnych , jak również zapewnienie wysokiej jakości i kompletności danych i materiałów przekazywanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz szczególne znaczenie zbiorów danych gromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym.
2.
(uchylony)
1.
Osoby wykonujące prace geodezyjne i kartograficzne mają prawo:
1)
wstępu na grunt i do obiektów budowlanych oraz dokonywania niezbędnych czynności związanych z wykonywanymi pracami;
2)
dokonywania przecinek drzew i krzewów, niezbędnych do wykonania prac geodezyjnych;
3)
nieodpłatnego umieszczania na gruntach i obiektach budowlanych znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych oraz urządzeń zabezpieczających te znaki;
4)
umieszczania na gruntach i obiektach budowlanych budowli triangulacyjnych.
2.
Uprawnienia, o których mowa w ust. 1, nie naruszają:
1)
przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, o ochronie środowiska, o lasach i o drogach publicznych;
2)
przywilejów i immunitetów przysługujących obcym przedstawicielstwom dyplomatycznym, misjom specjalnym i urzędom konsularnym, a także członkom ich personelu oraz innym osobom korzystającym z przywilejów i immunitetów na podstawie ustaw, umów lub powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych.
3.
Na terenach zamkniętych prace geodezyjne mogą być wykonywane tylko przez wykonawców działających na zlecenie organów, które wydały decyzję o zamknięciu terenu, lub za ich zgodą.
Orzeczenia: 4 Porównania: 1
Właściciel lub inna osoba władająca nieruchomością są obowiązani umożliwić podmiotom, o których mowa w art. 11 wykonawca prac geodezyjnych i kartograficznych, wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych określonych w art. 13 uprawnienia osób wykonujących prace geodezyjne i kartograficzne ust. 1.
Orzeczenia: 3 Porównania: 1
1.
Znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie.
2.
W miarę potrzeby może być wydzielony na gruncie, za odszkodowaniem, obszar niezbędny do ochrony znaku geodezyjnego oraz budowli triangulacyjnej. Na obszarze tym nie mogą być wykonywane czynności, które zagrażałyby znakowi geodezyjnemu i budowli triangulacyjnej.
3.
Właściciel lub inna osoba władająca nieruchomością, na której znajdują się znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne, są obowiązani:
1)
nie dokonywać czynności powodujących ich zniszczenie, uszkodzenie lub przemieszczenie;
2)
niezwłocznie zawiadomić właściwego starostę o ich zniszczeniu, uszkodzeniu, przemieszczeniu lub zagrażaniu przez nie bezpieczeństwu życia lub mienia.
4.
Przepis ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do znaków grawimetrycznych i magnetycznych.
Orzeczenia: 5 Porównania: 1
1.
Szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem prac geodezyjnych i kartograficznych podlegają naprawieniu na zasadach prawa cywilnego.
2.
W razie ograniczenia korzystania z nieruchomości przy wykonywaniu czynności określonych w art. 13 uprawnienia osób wykonujących prace geodezyjne i kartograficzne, ust. 1 pkt 3 i 4, właścicielowi lub innej osobie władającej nieruchomością przysługuje wynagrodzenie.
Orzeczenia: 2 Porównania: 1
Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zagranicznych, ustala, w drodze rozporządzenia, sposób przedstawiania na mapach przedmiotów sporów międzynarodowych, uwzględniając na mapach:
1)
sporne terytoria państwa lub ich części, terytoria okupowane, terytoria i granice pomiędzy państwami ościennymi;
2)
granice polityczne będące liniami demarkacyjnymi;
3)
nazewnictwo niektórych terytoriów spornych.
Orzeczenia: 2 Porównania: 1
Orzeczenia: 4 Porównania: 1
1.
Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzeń:
1)
(uchylony)
2)
sposób i tryb ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych oraz rodzaje znaków niepodlegających ochronie, z uwzględnieniem zadań, obowiązków i praw podmiotów biorących udział w czynnościach związanych z ochroną tych znaków;
3)
w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej, rodzaje prac geodezyjnych i kartograficznych mających znaczenie dla obronności i bezpieczeństwa państwa oraz sposób współdziałania Głównego Geodety Kraju z Ministrem Obrony Narodowej w zakresie wykonania tych prac, a także wzajemnego przekazywania materiałów, uwzględniając potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa oraz potrzeby administracji publicznej;
4)
(uchylony)
5)
(uchylony)
6)
organizację, tryb i standardy techniczne zakładania i utrzymywania podstawowych osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych oraz szczegółowych osnów geodezyjnych, szczegółowy zakres informacji gromadzonych w bazie danych państwowego rejestru podstawowych osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych oraz w bazie danych szczegółowych osnów geodezyjnych, a także standardy techniczne dotyczące tworzenia tych baz, ich aktualizacji i udostępniania, mając na uwadze ich referencyjne znaczenie dla infrastruktury informacji przestrzennej oraz harmonizację zbiorów danych tych baz z innymi zbiorami danych, o których mowa w art. 4 bazy danych i opracowania kartograficzne ust. 1a;
7)
zakres informacji gromadzonych w bazie danych obiektów topograficznych, o której mowa w art. 4 bazy danych i opracowania kartograficzne ust. 1a pkt 12, organizację, tryb i standardy techniczne tworzenia tej bazy, jej aktualizacji i udostępniania, a także tworzenia mapy zasadniczej, o której mowa w art. 4 bazy danych i opracowania kartograficzne ust. 1e pkt 2, mając na uwadze podstawowe znaczenie tej bazy i mapy zasadniczej dla infrastruktury informacji przestrzennej, zasadę interoperacyjności, o której mowa w przepisach o infrastrukturze informacji przestrzennej, a także konieczność harmonizacji zbiorów danych tej bazy z innymi zbiorami danych, o których mowa w art. 4 bazy danych i opracowania kartograficzne ust. 1a;
8)
zakres informacji gromadzonych w bazie danych państwowego rejestru nazw geograficznych, organizację, tryb i standardy techniczne jego tworzenia, aktualizacji i okresowej weryfikacji, a także udostępniania jego danych, mając na uwadze podstawowe znaczenie tego rejestru dla infrastruktury informacji przestrzennej oraz zasadę interoperacyjności, o której mowa w przepisach o infrastrukturze informacji przestrzennej, a także konieczność harmonizacji zbiorów danych tego rejestru z innymi zbiorami danych, o których mowa w art. 4 bazy danych i opracowania kartograficzne ust. 1a;
9)
zakres informacji gromadzonych w bazie danych obiektów topograficznych oraz bazie danych obiektów ogólnogeograficznych, o których mowa w art. 4 bazy danych i opracowania kartograficzne ust. 1a pkt 8 i 9, organizację, tryb i standardy techniczne tworzenia tych baz, ich aktualizacji i udostępniania, a także tworzenia standardowych opracowań kartograficznych, o których mowa w art. 4 bazy danych i opracowania kartograficzne ust. 1e pkt 3 i 4, mając na uwadze podstawowe znaczenie tych baz i opracowań dla infrastruktury informacji przestrzennej oraz zasadę interoperacyjności, o której mowa w przepisach o infrastrukturze informacji przestrzennej, a także konieczność harmonizacji zbiorów danych tych baz ze zbiorami danych, o których mowa w art. 4 bazy danych i opracowania kartograficzne ust. 1a;
10)
zakres informacji gromadzonych w bazach danych dotyczących zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu, organizację, tryb i standardy techniczne tworzenia, aktualizacji i udostępniania tych baz, mając na uwadze ich znaczenie dla infrastruktury informacji przestrzennej oraz zasadę interoperacyjności, o której mowa w przepisach o infrastrukturze informacji przestrzennej, a także ich referencyjny charakter w stosunku do innych zbiorów, o których mowa w art. 4 bazy danych i opracowania kartograficzne ust. 1a;
11)
standardy techniczne wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na potrzeby: ewidencji gruntów i budynków, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, podziałów nieruchomości, typowych postępowań sądowych i administracyjnych, zagospodarowania przestrzennego, budownictwa, w tym geodezyjnej obsługi inwestycji budowlanych, mając na celu zapewnienie jednolitości i spójności opracowań geodezyjnych i kartograficznych, usprawnienie, w tym automatyzację, procesów zakładania i aktualizacji baz danych, o których mowa w art. 4 bazy danych i opracowania kartograficzne ust. 1a, oraz harmonijność i interoperacyjność zawartych w nich zbiorów danych.
1a.
Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, zakres informacji gromadzonych w bazie danych państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju, organizację, tryb i standardy techniczne tworzenia, aktualizacji i okresowej weryfikacji tego rejestru, w tym tryb przekazywania Głównemu Geodecie Kraju przez inne organy administracji publicznej informacji i zbiorów danych niezbędnych do tworzenia i aktualizacji rejestru, a także tryb udostępniania danych z rejestru, mając na uwadze podstawowe znaczenie tego rejestru dla infrastruktury informacji przestrzennej oraz zasadę interoperacyjności, o której mowa w przepisach o infrastrukturze informacji przestrzennej, a także konieczność harmonizacji zbiorów danych tego rejestru z innymi zbiorami danych, o których mowa w art. 4 bazy danych i opracowania kartograficzne ust. 1a.
2.
Szczegółowe zasady wykonywania specjalistycznych prac geodezyjnych i kartograficznych, przeznaczonych na potrzeby resortów, określają właściwi ministrowie i kierownicy urzędów centralnych w porozumieniu z Głównym Geodetą Kraju.
Orzeczenia: 10 Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...