• Prawo geodezyjne i kartog...
  04.08.2021

Prawo geodezyjne i kartograficzne

Stan prawny aktualny na dzień: 04.08.2021

Dz.U.2020.0.2052 t.j. - Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne

Rozdział 9. Przepisy karne

1.
Kto:
1)
wbrew przepisom art. 12 zgłoszenie prac geodezyjnych ust. 1 nie zgłasza prac geodezyjnych do organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej lub wbrew przepisom art. 12a zakończenie prac geodezyjnych nie przekazuje do organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej wyników zgłoszonych prac geodezyjnych,
2)
wbrew przepisom art. 13 uprawnienia wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych ust. 1 pkt 1 utrudnia lub uniemożliwia osobie wykonującej prace geodezyjne i kartograficzne wejście na grunt lub do obiektu budowlanego i dokonanie niezbędnych czynności związanych z wykonywaną pracą,
3)
wbrew przepisom art. 15 ochrona znaku geodezyjnego niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne i urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne, a także nie zawiadamia właściwych organów o zniszczeniu, uszkodzeniu lub przemieszczeniu znaków geodezyjnych, grawimetrycznych lub magnetycznych, urządzeń zabezpieczających te znaki oraz budowli triangulacyjnych,
4)
(uchylony)
5)
wbrew przepisom art. 22 zgłaszanie staroście zmian danych objętych ewidencją gruntów i budynków, ust. 2, będąc obowiązany do zgłoszenia zmian danych objętych ewidencją gruntów i budynków, nie zgłosi ich do właściwego organu w ciągu 30 dni od dnia powstania zmian,
6)
(uchylony)
7)
wbrew przepisom art. 42 wykonywanie samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii bez wymaganych uprawnień zawodowych wykonuje samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii
- podlega karze grzywny.
2.
W wypadkach określonych w ust. 1 orzekanie następuje na podstawie przepisów o postępowaniu w sprawach o wykroczenia.
Porównania: 1
1.
Kto wykorzystuje materiały zasobu bez wymaganej licencji lub niezgodnie z warunkami licencji lub udostępnia je wbrew postanowieniom licencji osobom trzecim, podlega karze pieniężnej w wysokości dziesięciokrotności opłaty za udostępnienie tych materiałów.
1a.
Kto wykorzystuje materiały zasobu niezgodnie z art. 12 zgłoszenie prac geodezyjnych ust. 8, podlega karze pieniężnej w wysokości dziesięciokrotności opłaty zryczałtowanej wniesionej w związku ze zgłoszeniem prac i jego uzupełnieniem, do których udostępnione zostały te materiały.
2.
Kary pieniężne, o których mowa w ust. 1 i 1a, nakładają w drodze decyzji administracyjnej:
1)
Główny Geodeta Kraju, jeżeli naruszenie dotyczy wykorzystywania materiałów centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
2)
wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, jeżeli naruszenie dotyczy wykorzystywania materiałów wojewódzkiego lub powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
3.
Kary pieniężne stanowią dochód budżetu państwa.
4.
W przypadku uchylenia albo stwierdzenia nieważności decyzji oraz uwzględnienia skargi przez sąd administracyjny uiszczona kara pieniężna podlega zwrotowi.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...