• Ustawa o finansach public...
  23.05.2024

Ustawa o finansach publicznych

Stan prawny aktualny na dzień: 23.05.2024

Dz.U.2023.0.1270 t.j. - Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Rozdział 1. Przepisy ogólne

Ustawa określa:
1)
zakres i zasady działania oraz organizację jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych;
2)
zakres i zasady działania agencji wykonawczych, instytucji gospodarki budżetowej i państwowych funduszy celowych;
3)
zasady funkcjonowania jednostek sektora finansów publicznych w zakresie gospodarki finansowej;
4)
zasady i tryb kontroli procesów związanych z gromadzeniem i rozdysponowywaniem środków publicznych oraz gospodarowaniem mieniem;
5)
zasady zarządzania państwowym długiem publicznym oraz procedury ostrożnościowe i sanacyjne;
6)
zasady i tryb opracowywania oraz uchwalania Wieloletniego Planu Finansowego Państwa;
7)
zasady i tryb opracowywania oraz uchwalania wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego;
8)
zasady i tryb sporządzania budżetu państwa w układzie zadaniowym;
9)
zakres i szczegółowość oraz zasady i tryb planowania, uchwalania i wykonywania budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego;
10)
szczególne zasady rachunkowości, planowania i sprawozdawczości obowiązujące w sektorze finansów publicznych;
11)
zasady gospodarowania środkami publicznymi pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych;
12)
zasady kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego oraz koordynacji kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych.
Orzeczenia: 5
Ilekroć w ustawie jest mowa o:
1)
Ministrze Finansów - rozumie się przez to odpowiednio ministra właściwego do spraw budżetu, ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz ministra właściwego do spraw instytucji finansowych;
2)
zarządzie jednostki samorządu terytorialnego - rozumie się przez to również wójta, burmistrza lub prezydenta miasta;
3)
układzie zadaniowym - rozumie się przez to zestawienie odpowiednio wydatków budżetu państwa lub kosztów jednostki sektora finansów publicznych sporządzone według funkcji państwa, oznaczających poszczególne obszary działań państwa, oraz:
a) zadań budżetowych grupujących wydatki według celów,
b) podzadań budżetowych grupujących działania umożliwiające realizację celów zadania, w ramach którego podzadania te zostały wyodrębnione
- wraz z opisem celów tych zadań i podzadań, a także z bazowymi i docelowymi miernikami stopnia realizacji celów działalności państwa, oznaczającymi wartościowe, ilościowe lub opisowe określenie bazowego i docelowego poziomu efektów z poniesionych nakładów;
4)
odrębnych ustawach - rozumie się przez to ustawy inne niż niniejsza ustawa oraz ustawa budżetowa;
5)
środkach europejskich – rozumie się przez to środki, o których mowa w art. 5 pojęcie środków publicznych i dochodów publicznych ust. 3 pkt 1, 2, 4 i 5a–5d;
6)
organizacjach pozarządowych - rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 działalność pożytku publicznego, organizacje pozarządowe, wyłączenie stosowania przepisów ustawy ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571);
7)
jednostce w dziale - rozumie się przez to jednostkę sektora finansów publicznych podległą ministrowi kierującemu określonym działem administracji rządowej lub przez niego nadzorowaną lub jednostkę sektora finansów publicznych obsługującą organ podległy ministrowi kierującemu określonym działem administracji rządowej lub przez niego nadzorowany;
8)
dysponencie części budżetowej - rozumie się przez to kierowników jednostek oraz organy wymienione w art. 139 przedstawienie Radzie Ministrów projektu ustawy budżetowej ust. 2, właściwych ministrów, kierowników urzędów centralnych, wojewodów oraz kierowników państwowych jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 114 części budżetu państwa ust. 3 pkt 2, dysponujących częściami budżetu państwa;
9)
scenariuszu makroekonomicznym – rozumie się przez to scenariusz przedstawiający realistyczne prognozy makroekonomiczne, obejmujące w szczególności założenia dotyczące kształtowania się: podstawowych wielkości makroekonomicznych oraz celów dotyczących deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych w rozumieniu rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2009 z dnia 25 maja 2009 r. o stosowaniu Protokołu w sprawie procedury dotyczącej nadmiernego deficytu załączonego do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (Dz. Urz. UE L 145 z 10.06.2009, str.1, z późn. zm.), państwowego długu publicznego oraz poziomu kwoty wydatków, o której mowa w art. 112aa obliczanie wydatków organów i jednostek na dany rok ust. 1.
Orzeczenia: 7
Finanse publiczne obejmują procesy związane z gromadzeniem środków publicznych oraz ich rozdysponowywaniem, w szczególności:
1)
gromadzenie dochodów i przychodów publicznych;
2)
wydatkowanie środków publicznych;
3)
finansowanie potrzeb pożyczkowych budżetu państwa;
4)
zaciąganie zobowiązań angażujących środki publiczne;
5)
zarządzanie środkami publicznymi;
6)
zarządzanie długiem publicznym;
7)
rozliczenia z budżetem Unii Europejskiej.
Orzeczenia: 3
Do umów i jednostronnych czynności prawnych, związanych z gromadzeniem środków publicznych oraz ich rozdysponowywaniem w zakresie:
1)
operacji finansowych związanych z wykonywaniem budżetu państwa i budżetu środków europejskich, w tym z zakresu obsługi bankowej,
2)
operacji finansowych w zakresie środków, o których mowa w art. 5 pojęcie środków publicznych i dochodów publicznych ust. 1 pkt 2 i 3,
3)
zaciągania pożyczek i kredytów, emisji skarbowych papierów wartościowych oraz innych operacji związanych bezpośrednio z zarządzaniem długiem Skarbu Państwa
– nie stosuje się przepisu art. 18 obowiązek uzyskania opinii prawnej Prokuratorii ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2100 oraz z 2023 r. poz. 614).
1.
Przepisy ustawy stosuje się do:
1)
jednostek sektora finansów publicznych;
2)
innych podmiotów w zakresie, w jakim wykorzystują środki publiczne lub dysponują tymi środkami.
2.
Przepisy dotyczące jednostek samorządu terytorialnego stosuje się odpowiednio do związków metropolitalnych oraz związków gmin i powiatów.
Orzeczenia: 10
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...