• Ustawa o finansach public...
  28.02.2024

Rozdział 2. Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego

1.
Wieloletnia prognoza finansowa powinna być realistyczna i określać dla każdego roku objętego prognozą co najmniej:
1)
dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia;
2)
dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku, oraz wydatki majątkowe budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
3)
wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
4)
przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu;
5)
przychody i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia;
6)
kwotę długu jednostki samorządu terytorialnego oraz sposób sfinansowania jego spłaty;
6a)
relacje, o których mowa w art 242–244, w tym informację o stopniu niezachowania tych relacji w przypadkach, o których mowa w art. 240a program postępowania naprawczego ust. 4 i 8 oraz art. 240b ustalenie budżetu jednostki przez regionalną izbę obrachunkową;
7)
(uchylony)
8)
kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane
przedsięwzięcia, o których mowa w ust. 3.
2.
(uchylony)
2a.
Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości. W objaśnieniach mogą być zawarte także informacje uszczegóławiające dane, o których mowa w ust. 1.
3.
W załączniku do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej określa się odrębnie dla każdego przedsięwzięcia:
1)
nazwę i cel;
2)
jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonywanie przedsięwzięcia;
3)
okres realizacji i łączne nakłady finansowe;
4)
limity wydatków w poszczególnych latach;
5)
limit zobowiązań.
4.
Przez przedsięwzięcia, o których mowa w ust. 3, należy rozumieć wieloletnie programy, projekty lub zadania, w tym związane z:
1)
programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pojęcie środków publicznych i dochodów publicznych, ust. 1 pkt 2 i 3;
2)
umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym.
Orzeczenia: 12
1.
Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat
budżetowych.
2.
Prognozę kwoty długu, stanowiącą część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.
Orzeczenia: 3
1.
Uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej może zawierać upoważnienie dla zarządu jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań:
1)
związanych z realizacją zamieszczonych w niej przedsięwzięć;
2)
z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2.
Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może upoważnić zarząd jednostki samorządu terytorialnego do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1. W zakresie umów określonych w ust. 1 pkt 2 przekazanie uprawnień może dotyczyć także umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 państwowy dług publiczny ust. 1 pkt 2.
Orzeczenia: 1
Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.
Orzeczenia: 3
1.
Inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i jej zmiany należy wyłącznie do zarządu jednostki samorządu terytorialnego.
2.
Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej lub jej zmiany zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia wraz z projektem uchwały budżetowej:
1)
regionalnej izbie obrachunkowej - celem zaopiniowania;
2)
organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego.
3.
Opinię do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej lub jej zmiany, przedstawionego wraz z projektem uchwały budżetowej, regionalna izba obrachunkowa wydaje ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia przestrzegania przepisów ustawy dotyczących uchwalania i wykonywania budżetów w następnych latach, na które zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania. Przepis art. 246 opinia w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetowego jednostki samorządu terytorialnego, ust. 2 stosuje się odpowiednio.
4.
Regionalna izba obrachunkowa na podstawie przyjętej przez jednostkę samorządu terytorialnego wieloletniej prognozy finansowej oraz uchwały budżetowej przedstawia opinię w sprawie prawidłowości planowanej kwoty długu jednostki samorządu terytorialnego wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań, o której mowa w art. 226 wieloletnia prognoza finansowa jednostki, ust. 1 pkt 6. Przepis art. 246 opinia w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetowego jednostki samorządu terytorialnego, ust. 2 stosuje się odpowiednio.
5.
W przypadku negatywnej opinii regionalnej izby obrachunkowej w zakresie, o którym mowa w ust. 4, jednostka samorządu terytorialnego dokonuje takich zmian uchwał, aby została zachowana relacja określona w art. 243 ograniczenia przy uchwalaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
6.
Uchwałę, o której mowa w ust. 2, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje nie później niż uchwałę budżetową.
7.
Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchylić obowiązującej uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, jednocześnie nie podejmując nowej uchwały w tej sprawie.
8.
Jednostka samorządu terytorialnego przekazuje regionalnej izbie obrachunkowej uchwały i zarządzenia w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
9.
Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej lub jej zmiany, o którym mowa w ust. 2, oraz uchwała i zarządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej są przekazywane do regionalnej izby obrachunkowej w formie dokumentu elektronicznego.
Orzeczenia: 1
Regionalna izba obrachunkowa przekazuje, w formie dokumentu elektronicznego, Ministrowi Finansów:
1)
projekty wieloletnich prognoz finansowych, o których mowa w art. 230 projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej lub jej zmiany, ust. 2, wraz z wynikami opinii;
2)
wieloletnie prognozy finansowe wraz z wynikami rozstrzygnięć nadzorczych.
Minister Finansów określi, w drodze rozporządzenia:
1)
wzór wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego oraz załącznika, o których mowa w art. 226 wieloletnia prognoza finansowa jednostki, ust. 1 i 3,
2)
sposób przekazywania przez jednostkę samorządu terytorialnego regionalnej izbie obrachunkowej:
a) projektów uchwał, o których mowa w art. 230 projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej lub jej zmiany, ust. 2,
b) uchwał i zarządzeń w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,
3)
sposób i terminy przekazywania przez regionalne izby obrachunkowe Ministrowi Finansów:
a) projektów wieloletnich prognoz finansowych, o których mowa w art. 230 projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej lub jej zmiany, ust. 2, wraz z wynikami opinii,
b) wieloletnich prognoz finansowych wraz z wynikami rozstrzygnięć nadzorczych
– mając na względzie potrzebę zapewnienia jawności i przejrzystości finansów publicznych, sporządzenia realistycznych
prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego oraz uzyskania przez Ministra Finansów informacji
umożliwiających realizację zadań, o których mowa w art. 74 zadania kontrolne Ministra Finansów , i art. 174 zakres ogólnej kontroli sprawowanej przez Ministra Finansów, pkt 4.
1.
Zmiana kwot wydatków na realizację przedsięwzięć może nastąpić w wyniku podjęcia uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, zmieniającej zakres wykonywania lub wstrzymującej wykonywanie przedsięwzięcia.
2.
Uchwały budżetowe określają wydatki na realizowane przedsięwzięcia w wysokości umożliwiającej ich terminowe zakończenie.
3.
Jeżeli organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie postanowi o zaniechaniu realizacji, okresowym wstrzymaniu realizacji lub ograniczeniu rzeczowego zakresu przedsięwzięcia, a wydatki zaplanowane w projekcie budżetu przez zarząd jednostki samorządu terytorialnego nie różnią się od wydatków przewidzianych na realizację przedsięwzięcia, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może, bez zgody zarządu jednostki samorządu terytorialnego, zmniejszyć wydatków zaplanowanych w uchwale budżetowej na realizację przedsięwzięcia.
Orzeczenia: 2
1.
Zmian w wieloletniej prognozie finansowej, z wyłączeniem zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięcia, dokonuje zarząd jednostki samorządu terytorialnego.
2.
Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może upoważnić zarząd jednostki samorządu terytorialnego do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 pojęcie środków publicznych i dochodów publicznych ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.
Orzeczenia: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...