• Ustawa o Krajowym Rejestr...
  05.03.2024

Ustawa o Krajowym Rejestrze Karnym

Stan prawny aktualny na dzień: 05.03.2024

Dz.U.2024.0.276 t.j. - Ustawa z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym

Rozdział 4. Zmiany w przepisach obowiązujących i przepisy końcowe

W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. poz. 555 i z 1999 r. poz. 931): (zmiany pominięte).
Porównania: 1
Porównania: 1
W ustawie z dnia 20 czerwca 1985 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 1994 r. poz. 25, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 883 i z 2000 r. poz. 136): (zmiany pominięte).
Porównania: 1
1.
Istniejące zasoby danych osobowych oraz informacji zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Skazanych, prowadzonym na podstawie rozporządzenia Ministrów Sprawiedliwości i Obrony Narodowej z dnia 30 sierpnia 1993 r. w sprawie prowadzenia rejestru osób prawomocnie skazanych, udzielania informacji z rejestru oraz trybu zbierania danych w postępowaniu karnym dotyczących tych osób (Dz. U. poz. 388), przejmuje Rejestr, jeżeli dane te podlegają gromadzeniu na podstawie niniejszej ustawy; w pozostałym zakresie dane te likwiduje się.
2.
Istniejące zasoby danych osobowych oraz informacji zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Nieletnich, prowadzonym na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 sierpnia 1996 r. w sprawie zasad gromadzenia danych dotyczących środków wychowawczych i poprawczych stosowanych wobec nieletnich oraz sposobu udzielania informacji sądom i prokuraturom o tych środkach (Dz. U. poz. 509), przejmuje Rejestr, jeżeli dane te podlegają gromadzeniu na podstawie niniejszej ustawy; w pozostałym zakresie dane te likwiduje się.
3.
Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady i tryb przejęcia lub likwidacji danych osobowych, o których mowa w ust. 1 i 2, mając na uwadze konieczność zapewnienia ciągłości dostępu do tych danych uprawnionym podmiotom oraz zasady ochrony danych osobowych.
Porównania: 1
 Ilekroć w przepisach prawa jest mowa o "Centralnym Rejestrze Skazanych" lub "Centralnym Rejestrze Nieletnich", należy przez to rozumieć "Krajowy Rejestr Karny".
Porównania: 1
 Ustawa wchodzi w życie po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia.


----------
[Ustawa została ogłoszona 21.06.2000 r. - Dz.U. z 2000r. poz. 580]
Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...