• Ustawa o międzynarodowym ...
  25.05.2024

Ustawa o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów

Stan prawny aktualny na dzień: 25.05.2024

Dz.U.2024.0.746 t.j. - Ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów

Obserwuj akt

Rozdział 11. Przepisy przejściowe i końcowe

Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 13 ust. 2 oraz art. 18 ust. 2 i 3 ustawy, o której mowa w art. 42 utrata mocy ustawy z dnia 30 lipca 2004 r. o międzynarodowym obrocie odpadami, zachowują moc do dnia wejścia w życie odpowiednio nowych przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 12 rejestr zgłoszeń i decyzji w zakresie międzynarodowego przemieszczania odpadów ust. 2 oraz art. 30 przejścia graniczne właściwe do realizacji przemieszczania odpadów ust. 2 i 3 niniejszej ustawy, nie dłużej jednak niż przez okres 12 miesięcy od dnia jej wejścia w życie.
Do spraw wszczętych i niezakończonych decyzją ostateczną przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy oraz do zezwoleń wydanych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.
Orzeczenia: 3
Traci moc ustawa z dnia 30 lipca 2004 r. o międzynarodowym obrocie odpadami (Dz. U. poz. 1956).
Ustawa wchodzi w życie z dniem 12 lipca 2007 r.


----------
[Ustawa została ogłoszona 11.07.2007 r. - Dz.U. z 2007 r. poz. 859]
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...