• Ustawa o międzynarodowym ...
  25.05.2024

Ustawa o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów

Stan prawny aktualny na dzień: 25.05.2024

Dz.U.2024.0.746 t.j. - Ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów

Obserwuj akt

Rozdział 4. Zezwolenia wstępne dla instalacji odzysku

1.
Główny Inspektor Ochrony Środowiska jest organem właściwym do spraw określonych w art. 14 rozporządzenia nr 1013/2006.
2.
Główny Inspektor Ochrony Środowiska udziela prowadzącemu instalację, w której prowadzone są procesy odzysku, zezwolenia wstępnego, w formie decyzji administracyjnej, na czas określony, nie dłuższy niż 10 lat.
3.
Kopie zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, Główny Inspektor Ochrony Środowiska niezwłocznie przekazuje ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, Komendantowi Głównemu Straży Granicznej, Komendantowi Głównemu Policji, właściwym ze względu na miejsce odzysku marszałkowi województwa, wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska oraz wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta, a także organowi właściwemu do wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku.
1.
Zezwolenie wstępne wydaje się na wniosek, który powinien zawierać:
1)
oznaczenie wnioskodawcy;
2)
określenie rodzajów odpadów przewidywanych do odzysku wyszczególnionych w załączniku III, IV i IVA do rozporządzenia nr 1013/2006; w przypadku gdy określenie rodzaju jest niewystarczające do ustalenia zagrożeń, jakie te odpady mogą powodować dla ludzi lub środowiska, właściwy organ wzywa wnioskodawcę do podania podstawowego składu chemicznego i właściwości odpadów;
3)
określenie ilości odpadów poszczególnych rodzajów planowanych do przywozu na teren kraju, które mają być poddawane odzyskowi w okresie roku, oraz całkowitej ilości poszczególnych rodzajów odpadów poddawanych odzyskowi w okresie tego roku;
4)
nazwę i adres instalacji, w której prowadzony jest proces odzysku;
5)
wskazanie miejsca i sposobu magazynowania przywożonych odpadów;
6)
szczegółowy opis technologii odzysku odpadów, w tym symbol procesu odzysku;
7)
przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie wykonywać działalność w zakresie odzysku odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji zawodowych lub przeszkolenia pracowników oraz liczby i jakości posiadanych instalacji i urządzeń odpowiadających wymaganiom ochrony środowiska;
8)
określenie czasu, na jaki ma być wydane zezwolenie.
2.
Do wniosku należy dołączyć kopie posiadanych przez wnioskodawcę pozwoleń na emisję z instalacji, w której odpady będą poddawane procesowi odzysku, oraz decyzji dotyczących gospodarowania odpadami.
3.
Po otrzymaniu wniosku, Główny Inspektor Ochrony Środowiska występuje o informację do:
1)
właściwego wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, dotyczącą przestrzegania przepisów o ochronie środowiska przez wnioskodawcę w trakcie eksploatacji instalacji lub urządzeń służących do prowadzenia procesu odzysku; informacja sporządzana jest na podstawie wyników aktualnej kontroli przeprowadzonej przez wojewódzkiego inspektora;
2)
organu właściwego do wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku, dotyczącą przestrzegania warunków posiadanego zezwolenia;
3)
właściwego komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej, dotyczącą przestrzegania przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej w instalacji odzysku odpadów, w tym w miejscach magazynowania odpadów przed poddaniem ich procesom odzysku; w przypadku odpadów niepalnych przepisu nie stosuje się.
4.
Organy, o których mowa w ust. 3, przedstawiają informację niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia wniosku o wydanie informacji.
5.
W zezwoleniu wstępnym określa się:
1)
numer rejestracji instalacji - składający się z:
a) liter PL,
b) liczby składającej się z 4 cyfr arabskich stanowiącej kolejny numer instalacji, dla której wydano zezwolenie wstępne prowadzącemu instalację;
2)
nazwę i adres siedziby prowadzącego instalację;
3)
nazwę i adres instalacji, w której prowadzony jest proces odzysku;
4)
opis technologii wykorzystywanych w instalacji odzysku dla odpadów, które mają być przemieszczone z zagranicy, w tym kod procesu odzysku;
5)
rodzaje odpadów wyszczególnionych w załącznikach III, IV i IVA do rozporządzenia nr 1013/2006, których dotyczy decyzja; jeżeli jest to niezbędne do sprecyzowania rodzaju odpadów, także ich podstawowy skład chemiczny;
6)
łączną ilość odpadów, które mogą być przywiezione na teren kraju, celem odzysku w danej instalacji;
7)
czas, na jaki wydano zezwolenie wstępne.
1.
Główny Inspektor Ochrony Środowiska prowadzi rejestr instalacji, którym udzielono zezwolenia wstępnego na podstawie art. 13 zezwolenie wstępne dla instalacji odzysku ust. 1. Rejestr zawiera następujące dane:
1)
numer rejestracji, nazwę i adres instalacji, w której prowadzony jest proces odzysku;
2)
rodzaj oraz ilość odpadów objętych zezwoleniem wstępnym;
3)
datę ważności zezwolenia wstępnego.
2.
Minister właściwy do spraw klimatu określi, w drodze rozporządzenia, wzór rejestru, o którym mowa w ust. 1, a także sposób jego udostępniania, kierując się potrzebą ujednolicenia systemu zbierania i przetwarzania danych oraz zasadami udostępniania informacji określonymi w art. 21 rozporządzenia nr 1013/2006.
1.
W przypadku każdej zmiany danych, o których mowa w art. 14 wniosek o udzielenie zezwolenia wstępnego dla instalacji odzysku, elementy zezwolenia wstępnego, ust. 1, lub zmiany decyzji, o których mowa w art. 14 wniosek o udzielenie zezwolenia wstępnego dla instalacji odzysku, elementy zezwolenia wstępnego, ust. 2, prowadzący instalację posiadający zezwolenie wstępne, o zaistnieniu zmiany informuje niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia jej zaistnienia, Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.
2.
Po otrzymaniu informacji, o której mowa w ust. 1, Główny Inspektor Ochrony Środowiska:
1)
za zgodą prowadzącego instalację dokonuje odpowiedniej zmiany zezwolenia wstępnego, albo,
2)
w przypadku braku takiej zgody, wydaje decyzję o cofnięciu zezwolenia wstępnego.
W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów związanych z ochroną środowiska, gospodarowaniem odpadami lub ochroną przeciwpożarową, a także naruszenia warunków określonych w zezwoleniu wstępnym lub warunków prowadzenia działalności związanej z gospodarowaniem odpadami określonych w innych decyzjach, wydanych na podstawie odrębnych przepisów, Główny Inspektor Ochrony Środowiska cofa, w drodze decyzji, zezwolenie wstępne bez odszkodowania.
1.
Postępowanie dotyczące wydania zezwolenia na przywóz odpadów na teren kraju do instalacji objętej zezwoleniem wstępnym prowadzone jest na podstawie przepisów rozdziału 3, z wyłączeniem art. 5 czynności organu przed wydaniem zezwolenia na przywóz odpadów na teren kraju,
2.
Zezwolenie na przywóz odpadów na teren kraju do instalacji objętej zezwoleniem wstępnym może być, na wniosek zgłaszającego, wydane na czas określony, nie dłuższy niż 3 lata.
Minister właściwy do spraw klimatu, w drodze rozporządzenia, określi wzór wniosku o wydanie zezwolenia wstępnego, o którym mowa w art. 14 wniosek o udzielenie zezwolenia wstępnego dla instalacji odzysku, elementy zezwolenia wstępnego ust. 1, kierując się potrzebą ujednolicenia systemu zbierania i przetwarzania danych.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...