• Ustawa o międzynarodowym ...
  19.07.2024

Ustawa o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów

Stan prawny aktualny na dzień: 19.07.2024

Dz.U.2024.0.746 t.j. - Ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów

Obserwuj akt

Rozdział 6. Zwrot odpadów

1.
W przypadku stwierdzenia, że realizacja międzynarodowego przemieszczania odpadów nie jest możliwa zgodnie z warunkami określonymi w zezwoleniu, dokumencie zgłoszenia lub przesyłania lub w umowie zawartej między zgłaszającym a odbiorcą odpadów, albo na podstawie otrzymanego w trybie art. 22 ust. 1 rozporządzenia nr 1013/2006 powiadomienia, Główny Inspektor Ochrony Środowiska wszczyna z urzędu postępowanie administracyjne i w drodze decyzji zobowiązuje zgłaszającego do zastosowania procedur określonych w art. 22 zwrot gwarancji lub przeznaczenie środków z gwarancji na realizację obowiązków zgłaszającego lub odbiorcy odpadów rozporządzenia nr 1013/2006 oraz określa sposób zagospodarowania odpadów, wskazując termin realizacji obowiązków nałożonych tą decyzją.
2.
O wszczęciu postępowania i wydaniu decyzji, o której mowa w ust. 1, Główny Inspektor Ochrony Środowiska powiadamia odpowiednio właściwe organy państwa przeznaczenia, tranzytu lub wywozu oraz ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Komendanta Głównego Straży Granicznej, Komendanta Głównego Policji oraz odpowiednio Głównego Inspektora Transportu Drogowego, Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, a także wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska właściwego ze względu na miejsce prowadzenia procesu odzysku lub unieszkodliwiania lub siedziby zgłaszającego lub odbiorcy odpadów sprowadzonych nielegalnie.
1.
W przypadku stwierdzenia nielegalnego międzynarodowego przemieszczania odpadów albo na podstawie powiadomienia o nielegalnym przemieszczeniu otrzymanego w trybie art. 24 ust. 1 rozporządzenia nr 1013/2006, Główny Inspektor Ochrony Środowiska wszczyna z urzędu postępowanie administracyjne i zobowiązuje:
1)
zgłaszającego lub, jeżeli nie dokonano zgłoszenia, podmiot zobowiązany do dokonania zgłoszenia - jeżeli za nielegalne międzynarodowe przemieszczanie odpadów odpowiedzialność ponosi wysyłający odpady,
2)
odbiorcę odpadów - jeżeli za nielegalne międzynarodowe przemieszczanie odpadów odpowiedzialność ponosi odbiorca odpadów
– w drodze decyzji, do zastosowania procedur określonych w art. 24 rozporządzenia nr 1013/2006 i określa sposób zagospodarowania odpadów oraz wskazuje termin realizacji obowiązków nałożonych tą decyzją nie dłuższy niż 30 dni. 
2.
O wszczęciu postępowania i wydaniu decyzji, o której mowa w ust. 1, Główny Inspektor Ochrony Środowiska powiadamia, odpowiednio właściwe organy państwa przeznaczenia, tranzytu lub wywozu oraz ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Komendanta Głównego Straży Granicznej, Komendanta Głównego Policji oraz odpowiednio Głównego Inspektora Transportu Drogowego, Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, a także wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska właściwego ze względu na miejsce prowadzenia procesu odzysku lub unieszkodliwiania lub siedziby zgłaszającego lub odbiorcy odpadów sprowadzonych nielegalnie.
Orzeczenia: 41
W przypadku gdy przedmiotem przemieszczania są odpady w postaci uszkodzonego pojazdu, znajdujące się na terenie kraju, nie stosuje się przepisów art. 25 postępowanie w razie nielegalnego międzynarodowego przemieszczanie odpadów, jeżeli taki pojazd został naprawiony, a naprawa została potwierdzona pozytywnym wynikiem dodatkowego badania technicznego, o którym mowa w art. 81 badania techniczne ust. 11 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1047, z późn. zm.).
Orzeczenia: 15
1.
Organ administracji publicznej, o którym mowa w art. 3 właściwość organów w sprawach przywozu, wywozu i tranzytu odpadów ust. 3, który stwierdził nielegalne międzynarodowe przemieszczanie odpadów, podejmuje niezwłocznie działania mające na celu zabezpieczenie przed oddziaływaniem odpadów na środowisko, w tym szczególnie życie i zdrowie ludzi.
2.
Organ administracji publicznej, który stwierdził nielegalne międzynarodowe przemieszczanie odpadów, niezwłocznie przekazuje zawiadomienie do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska wraz z kompletną dokumentacją sprawy oraz informację o podjętych działaniach.
3.
(uchylony)
4.
(uchylony)
Orzeczenia: 4
1.
(uchylony)
2.
Egzekucja wykonania decyzji, o których mowa w art. 23 brak możliwości międzynarodowego przemieszczenia odpadów zgodnie z warunkami zezwolenia ust. 1 i art. 25 postępowanie w razie nielegalnego międzynarodowego przemieszczanie odpadów ust. 1, odbywa się w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Orzeczenia: 5
Orzeczenia: 3
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...