• Ustawa o międzynarodowym ...
  12.07.2024

Ustawa o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów

Stan prawny aktualny na dzień: 12.07.2024

Dz.U.2024.0.746 t.j. - Ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów

Obserwuj akt

Rozdział 7. Właściwe przejścia graniczne

1.
Międzynarodowe przemieszczanie odpadów, z wyłączeniem przemieszczania odpadów wewnątrz Unii Europejskiej, jest realizowane przez wyznaczone przejścia graniczne.
2.
Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych i ministrem właściwym do spraw klimatu określi, w drodze rozporządzenia, wykaz przejść granicznych, którymi realizowane jest międzynarodowe przemieszczanie odpadów, kierując się koniecznością zapewnienia skutecznej kontroli przestrzegania przepisów rozporządzenia nr 1013/2006, w szczególności w zakresie kontroli zgodności zgłoszonego rodzaju odpadów z faktyczną zawartością ładunku przywożonego z zagranicy, wywożonego za granicę lub przewożonego tranzytem.
3.
(uchylony)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...