• Ustawa o międzynarodowym ...
  20.06.2024

Ustawa o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów

Stan prawny aktualny na dzień: 20.06.2024

Dz.U.2024.0.746 t.j. - Ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów

Obserwuj akt

Rozdział 9. Kary pieniężne

1.
Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska nakłada na odbiorcę odpadów przemieszczanych nielegalnie, w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości od 10 000 do 1 000 000 zł.
2.
Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska nakłada na zgłaszającego lub podmiot zobowiązany do dokonania zgłoszenia, który dokonał przemieszczania odpadów w sposób, o którym mowa w art. 2 pkt 35 rozporządzenia nr 1013/2006, w tym na osobę, która zorganizowała przemieszczanie odpadów w rozumieniu art. 2 pkt 35 lit. f lub g rozporządzenia nr 1013/2006, w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości od 10 000 do 1 000 000 zł.
3.
Za niewykonanie decyzji, o której mowa w art. 25 postępowanie w razie nielegalnego międzynarodowego przemieszczanie odpadów, Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska nakłada na jej adresata, w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości 10 000 zł.
4.
(uchylony)
Orzeczenia: 44
1.
Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska nakłada na odbiorcę odpadów, w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości od 5000 do 200 000 zł, jeżeli ten:
1)
więcej niż jeden raz posługiwał się tym samym dokumentem przesyłania;
2)
przyjął większą ilość transportów niż była zgłoszona;
3)
przyjął większą ilość odpadów niż było to określone w zezwoleniu;
4)
nie wypełnił obowiązku potwierdzenia otrzymania odpadów przez prowadzącego instalację odzysku w terminie 3 dni od ich odbioru;
5)
nie dokonał odzysku lub unieszkodliwienia odpadów lub nie wypełnił obowiązku potwierdzenia dokonania odzysku lub unieszkodliwienia odpadów przez prowadzącego instalację odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, w terminie 30 dni od dokonania odzysku lub unieszkodliwienia odpadów, nie później jednak niż w terminie jednego roku kalendarzowego od dnia otrzymania odpadów;
6)
nie wypełnił obowiązku przechowywania dokumentów związanych ze zgłoszeniem przemieszczania odpadów przez okres 3 lat od daty pierwszej wysyłki.
2.
Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska nakłada na zgłaszającego, w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości od 5000 do 200 000 zł, jeżeli ten:
1)
więcej niż jeden raz posługiwał się tym samym dokumentem przesyłania;
2)
dokonał wysyłki większej ilości transportów niż była zgłoszona;
3)
dokonał wysyłki większej ilości odpadów niż było to określone w zezwoleniu;
4)
dokonał wysyłki odpadów bez powiadomienia na trzy dni robocze przed transportem wszystkich zainteresowanych właściwych organów.
3.
Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska nakłada na transportującego odpady, w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości od 5000 do 100 000 zł, jeżeli ten:
1)
nie realizował przewozu ustaloną trasą przejazdu;
2)
nie jest wskazany w zezwoleniu jako przewoźnik odpadów;
3)
naruszył warunki dotyczące rodzaju opakowania odpadów;
4)
dokonywał przewozu odpadów bez dołączenia do transportu wszystkich wymaganych dokumentów;
5)
dokonywał przewozu odpadów z niewypełnionym prawidłowo lub niepodpisanym dokumentem przesyłania;
6)
dokonał wymieszania podczas transportu odpadów objętych odrębnymi zgłoszeniami;
7)
dokonywał przewozu odpadów wymienionych w załącznikach III, IIIA oraz IIIB bez informacji wymaganej na podstawie art. 18 rozporządzenia nr 1013/2006 lub gdy informacja nie została dołączona w formacie określonym w załączniku VII do rozporządzenia nr 1013/2006.
Orzeczenia: 12
Przy ustalaniu wysokości kar pieniężnych, o których mowa w art. 32 kary pieniężne za naruszenie przepisów ustawy przez odbiorcę lub wysyłającego odpady i art. 33 kary pieniężne za naruszenie przepisów ustawy przez odbiorcę, wysyłającego lub transportującego odpady, należy uwzględnić w szczególności ilość, rodzaj i charakter odpadów, w tym możliwość zagrożeń dla ludzi i środowiska powodowanych przez te odpady, oraz okoliczności uprzedniego naruszenia przepisów ustawy i rozporządzenia nr 1013/2006.
Orzeczenia: 8
1.
Wykonanie kary pieniężnej nałożonej przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska ulega zawieszeniu do czasu uprawomocnienia się decyzji.
2.
Karę pieniężną wnosi się na rachunek wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, który wydał decyzje w przedmiocie wymierzenia kary.
3.
Karę pieniężną uiszcza się w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się decyzji.
4.
W przypadku bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w ust. 3, kara pieniężna podlega ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Orzeczenia: 3
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...