• Art. 24. planow. i zagosp...
  19.04.2024

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Stan prawny aktualny na dzień: 19.04.2024

Dz.U.2023.0.977 t.j. - Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Art. 24. planow. i zagosp. pr


Opiniowanie i uzgadnianie projektu planu ogólnego lub projektu planu miejscowego

1.
Podmioty, o których mowa w art. 13i uchwała rady gminy o przystąpieniu do sporządzania planu ogólnego ust. 3 pkt 5 oraz art. 17 obowiązki organu w związku z uchwałą o przystąpieniu do sporządzania planu miejscowego pkt 6, w zakresie swojej właściwości rzeczowej lub miejscowej, opiniują i uzgadniają, na swój koszt, odpowiednio projekt planu ogólnego albo projekt planu miejscowego. Uzgodnień dokonuje się w trybie art. 106 wymóg uzyskania stanowiska innego organu ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 i 803), zwanej dalej Kodeksem postępowania administracyjnego przy czym uzgodnienia projektu planu ogólnego albo projektu planu miejscowego z dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w zakresie dotyczącym zabudowy i zagospodarowania terenu położonego na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią dokonuje się w drodze decyzji, o której mowa w art. 166 ochrona ludności i mienia przed powodzią ust. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 i 1688).
1a.
Uzgodnieniu nie podlega uzasadnienie projektu planu ogólnego albo projektu planu miejscowego.
2.
Wójt, burmistrz albo prezydent miasta może uznać za uzgodniony projekt planu ogólnego albo projekt planu miejscowego, w przypadku gdy podmioty, o których mowa w art. 13i uchwała rady gminy o przystąpieniu do sporządzania planu ogólnego ust. 3 pkt 5 lit. b oraz art. 17 obowiązki organu w związku z uchwałą o przystąpieniu do sporządzania planu miejscowego pkt 6 lit. b, nie określą warunków na jakich to uzgodnienie może nastąpić.
Art. 24. Opiniowanie i uzgadnianie projektu planu ogólneg... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 108 Przypisy: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...