• Art. 27b. - Warunki post...
  16.04.2024

Art. 27b. planow. i zagosp. pr


Warunki postępowania uproszczonego w sprawach sporządzania i uchwalania planu miejscowego lub jego zmiany

1.
Do sporządzania i uchwalania planu miejscowego albo jego zmiany dopuszcza się zastosowanie postępowania uproszczonego, jeżeli:
1)
plan miejscowy albo jego zmiana dotyczy wyłącznie lokalizacji instalacji odnawialnych źródeł energii innych niż elektrownie wiatrowe w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 724 oraz z 2023 r. poz. 553);
2)
zmiana planu miejscowego dotyczy wyłącznie:
a) wprowadzenia ustaleń wynikających z uwarunkowań hydrologicznych, geologicznych, geomorfologicznych lub przyrodniczych dotyczących występowania powodzi i związanych z tym ograniczeń, określonych na podstawie przepisów odrębnych,
b) wprowadzenia ustaleń wynikających z decyzji dotyczących lokalizacji lub realizacji inwestycji celu publicznego wydanych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie lub organy administracji publicznej inne niż organy gminy,
c) wprowadzenia ustaleń wynikających z zakazów lub ograniczeń zabudowy i zagospodarowania terenu, określonych w przepisach ustaw lub aktów, w tym aktów prawa miejscowego, wydanych na ich podstawie,
d) zmiany przeznaczenia terenu niepowodującej zmiany obowiązującego zakazu zabudowy lub ograniczeń zabudowy i zagospodarowania terenu określonych na podstawie przepisów odrębnych oraz umożliwiającej realizację inwestycji niepowodującej:
– zwiększenia oddziaływania na środowisko,
– zwiększenia uciążliwości dla terenów sąsiednich, oraz
– wprowadzenia ograniczeń zabudowy i zagospodarowania terenów sąsiednich,
e) zmiany ustaleń dotyczących kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu o wartość nie większą niż 10% wartości obowiązujących parametrów i wskaźników, o których mowa w art. 15 elementy planu miejscowego ust. 2 pkt 6 lub ust. 3 pkt 10,
f) zmiany ustaleń dotyczących sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów,
g) zmiany ustaleń dotyczących kolorystyki obiektów budowlanych lub pokrycia dachów,
h) zmiany przebiegu linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania lub linii zabudowy o nie więcej niż 1 m,
i) zmiany ustaleń w związku z wpisem obiektu lub obszaru do rejestru zabytków, skreśleniem obiektu lub obszaru z rejestru zabytków lub ujęciem zabytku w wojewódzkiej lub gminnej ewidencji zabytków,
j) zmiany przebiegu sieci uzbrojenia terenu w rozumieniu art. 2 objaśnienie pojęć pkt 11 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne, która nie powoduje zwiększenia związanych z nimi ograniczeń zabudowy i zagospodarowania terenu,
k) uchylenia zakazu lokalizacji zamontowanych na budynku instalacji odnawialnych źródeł energii wykorzystujących do wytwarzania energii wyłącznie energię promieniowania słonecznego lub mikroinstalacji w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii,
l) uchylenia ustaleń uniemożliwiających lokalizowanie inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej, o których mowa w art. 46 lokalizacja inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej ust. 1 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 733 i 1688).
2.
Postępowania uproszczonego nie stosuje się, jeżeli plan miejscowy albo jego zmiana, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. d–l, dotyczą:
1)
lokalizacji zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej;
2)
przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne wymagającego zgody, o której mowa w art. 7 wymóg uzyskania zgody na przeznaczenie gruntów na cele nierolnicze i nieleśne ust. 2 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2409 oraz z 2023 r. poz. 1597 i 1688);
3)
obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości;
4)
obszarów szczególnego zagrożenia powodzią;
5)
terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy;
6)
inwestycji lokalizowanych na obszarze parków narodowych i ich otulin, rezerwatów przyrody i ich otulin;
7)
obiektów i obszarów uznanych za pomniki historii;
8)
gruntów zmeliorowanych.
3.
Postępowania uproszczonego nie stosuje się, jeżeli zmiany, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. d–l, dotyczą lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
4.
W ramach postępowania uproszczonego wójt, burmistrz albo prezydent miasta:
1)
ogłasza w sposób określony w art. 8h ogłoszenie informacji o konsultacjach społecznych ust. 1 o przystąpieniu do sporządzania planu miejscowego albo jego zmiany z zastosowaniem postępowania uproszczonego;
2)
sporządza projekt planu miejscowego albo jego zmiany wraz z uzasadnieniem oraz prognozą oddziaływania na środowisko, o ile jest wymagana;
3) udostępnia w Rejestrze projekt planu miejscowego albo jego zmiany wraz z uzasadnieniem oraz prognozą oddziaływania na środowisko, o ile jest wymagana;
(Art. 27b w zakresie ust. 4 pkt. 3 wchodzi w życie z dniem 01.01.2026 r.)
4) jednocześnie:
a) występuje do wojewody o wyrażenie zgody na zastosowanie postępowania uproszczonego,
b) występuje o opinie, o których mowa w art. 17 obowiązki organu w związku z uchwałą o przystąpieniu do sporządzania planu miejscowego pkt 6 lit. a,
Litera „ce”, występuje o uzgodnienia, o których mowa w art. 17 obowiązki organu w związku z uchwałą o przystąpieniu do sporządzania planu miejscowego pkt 6 lit. b,
d) ogłasza w sposób określony w art. 8h ogłoszenie informacji o konsultacjach społecznych ust. 1 o rozpoczęciu konsultacji społecznych i przeprowadza konsultacje społeczne;
5) wprowadza zmiany do projektu planu miejscowego albo jego zmiany wynikające z:
a) uzyskanych opinii,
b) dokonanych uzgodnień,
c) konsultacji społecznych;
6) w niezbędnym zakresie ponawia czynności, o których mowa w pkt 3, pkt 4 lit. c oraz pkt 5 lit. b, a jeżeli wprowadzone zgodnie z pkt 5 zmiany dotyczą lokalizacji przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko ponawia także czynności, o których mowa w pkt 4 lit. d i pkt 5 lit. c;
7) udostępnia w Rejestrze projekt planu miejscowego albo jego zmiany wraz z uzasadnieniem oraz prognozą oddziaływania na środowisko, o ile jest wymagana, i raportem, o którym mowa w art. 8k raport z przebiegu konsultacji społecznych ust. 2;
(Art. 27b w zakresie ust. 4 pkt. 7 wchodzi w życie z dniem 01.01.2026 r.)
8) przedstawia radzie gminy projekt planu miejscowego albo jego zmiany wraz z raportem, o którym mowa w art. 8k raport z przebiegu konsultacji społecznych ust. 2.
5.
W uzasadnieniu, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, przedstawia się dodatkowo wyjaśnienie przyczyn zastosowania postępowania uproszczonego.
6.
Wojewoda odmawia wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 4 pkt 4 lit. a, jeżeli projekt planu miejscowego albo jego zmiany nie spełnia warunków określonych w ust. 1–3.
7.
Termin wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 4 pkt 4 lit. a, wynosi 14 dni od dnia wystąpienia o wyrażenie zgody. Nieprzedstawienie stanowiska w tym terminie uważa się za równoznaczne z wyrażeniem zgody.
8.
Dopuszcza się ograniczenie form konsultacji społecznych do zbierania uwag oraz prowadzenie konsultacji społecznych przez okres co najmniej 14 dni.
9.
W wystąpieniach o opinię lub uzgodnienie oraz w ogłoszeniu, o których mowa odpowiednio w ust. 4 pkt 4 lit. b–d, informuje się o zastosowaniu postępowania uproszczonego.
10.
Termin na dokonanie uzgodnień albo przedstawienie opinii, o których mowa w ust. 4 pkt 4 lit. b i c, oraz uzgodnień w ramach czynności ponawianych, o których mowa w ust. 4 pkt 6, wynosi 14 dni od dnia wystąpienia o uzgodnienie albo przedstawienie opinii.
11.
Jeżeli:
1)
wojewoda odmówi wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 4 pkt 4 lit. a, lub
2)
projekt planu miejscowego albo jego zmiany po wprowadzeniu zmian, o których mowa w ust. 4 pkt 5, nie spełnia warunków określonych w ust. 1–3
– wójt, burmistrz albo prezydent miasta wykonuje czynności, o których mowa w art. 17 obowiązki organu w związku z uchwałą o przystąpieniu do sporządzania planu miejscowego pkt 6–14, przy czym o opinie i uzgodnienia występuje w niezbędnym zakresie, jeżeli wynika to z wprowadzenia zmian, o których mowa w ust. 4 pkt 5.
12.
W zakresie nieuregulowanym w ust. 1–11 do postępowania uproszczonego stosuje się odpowiednio przepisy art. 14 tryb uchwalenia uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania ust. 6–8, art. 15 elementy planu miejscowego, art. 16 skala planu miejscowego, art 19–21, art. 23 współpraca organów przy sporządzaniu projektu studium lub projektu planu miejscowego, art. 24 opiniowanie i uzgadnianie projektu planu ogólnego lub projektu planu miejscowego, art. 25 termin dokonania uzgodnień lub przedstawienia opinii przez organy ust. 2, art. 26 ponoszenie kosztów zmiany projektu studium lub projektu planu miejscowego, art. 28 nieważność uchwały rady gminy w sprawie planu ogólnego lub planu miejscowego i art. 29 termin obowiązywania uchwały w sprawie uchwalenia planu ogólnego lub planu miejscowego.

Dokumenty powiązane z artykułem:

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania... Sprawdź
Zarządzenie Wójta/Burmistrza/Prezydenta Gminy/Miasta w ... Sprawdź
Pozostałe dokumenty
Art. 27b. Warunki postępowania uproszczonego w sprawach s... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz poprzedni artykuł  |  Zobacz następny artykuł
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...