• Art. 37b. - Projekt uchw...
  17.04.2024

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Stan prawny aktualny na dzień: 17.04.2024

Dz.U.2023.0.977 t.j. - Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Art. 37b. planow. i zagosp. pr


Projekt uchwały w sprawie sytuowania obiektów małej architektury i reklam

1.
Przed sporządzeniem projektu uchwały, o której mowa w art. 37a uchwała w sprawie sytuowania obiektów małej architektury i reklam ust. 1, rada gminy podejmuje uchwałę o przystąpieniu do sporządzania projektu uchwały, o której mowa w art. 37a uchwała w sprawie sytuowania obiektów małej architektury i reklam ust. 1.
2.
Wójt (burmistrz, prezydent miasta) niezwłocznie:
1)
ogłasza, w sposób określony w art. 8h ogłoszenie informacji o konsultacjach społecznych ust. 1, o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania projektu uchwały, o której mowa w art. 37a uchwała w sprawie sytuowania obiektów małej architektury i reklam ust. 1;
2)
sporządza projekt uchwały, o której mowa w art. 37a uchwała w sprawie sytuowania obiektów małej architektury i reklam ust. 1;
2a) udostępnia w Rejestrze projekt uchwały, o której mowa w art. 37a uchwała w sprawie sytuowania obiektów małej architektury i reklam ust. 1;
(Art. 37b w zakresie ust. 2 pkt 2a wchodzi w życie z dniem 01.01.2026 r.)
3)
zasięga opinii regionalnego dyrektora ochrony środowiska o projekcie uchwały, o której mowa w art. 37a uchwała w sprawie sytuowania obiektów małej architektury i reklam ust. 1;
4)
uzgadnia projekt uchwały, o której mowa w art. 37a uchwała w sprawie sytuowania obiektów małej architektury i reklam ust. 1, z wojewódzkim konserwatorem zabytków w zakresie kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu;
5)
uzgadnia projekt uchwały, o której mowa w art. 37a uchwała w sprawie sytuowania obiektów małej architektury i reklam ust. 1, z ministrem właściwym do spraw zdrowia w zakresie zagospodarowania obszarów ochrony uzdrowiskowej;
6)
zasięga opinii właściwego organu Państwowej Straży Pożarnej o projekcie uchwały, o której mowa w art. 37a uchwała w sprawie sytuowania obiektów małej architektury i reklam ust. 1;
7)
zasięga opinii marszałka województwa o projekcie uchwały, o której mowa w art. 37a uchwała w sprawie sytuowania obiektów małej architektury i reklam ust. 1;
7a)
wprowadza zmiany do projektu uchwały, o której mowa w art. 37a uchwała w sprawie sytuowania obiektów małej architektury i reklam ust. 1, wynikające z:
a) uzyskanych opinii,
b) dokonanych uzgodnień;
7b) udostępnia w Rejestrze projekt uchwały, o której mowa w art. 37a uchwała w sprawie sytuowania obiektów małej architektury i reklam ust. 1;
(Art. 37b w zakresie ust. 2 pkt 7b wchodzi w życie z dniem 01.01.2026 r.)
8)
ogłasza, w sposób określony w art. 8h ogłoszenie informacji o konsultacjach społecznych ust. 1, o rozpoczęciu konsultacji społecznych;
9)
przeprowadza konsultacje społeczne, a następnie wprowadza zmiany do projektu uchwały, o której mowa w art. 37a uchwała w sprawie sytuowania obiektów małej architektury i reklam ust. 1, wynikające z konsultacji społecznych;
10)
w niezbędnym zakresie ponawia czynności, o których mowa w pkt 2a, 4, 5 i pkt 7a lit. b;
11) udostępnia w Rejestrze projekt uchwały, o której mowa w art. 37a uchwała w sprawie sytuowania obiektów małej architektury i reklam ust. 1, wraz z raportem, o którym mowa w art. 8k raport z przebiegu konsultacji społecznych ust. 2;
(Art. 37b w zakresie ust. 2 pkt 11 wchodzi w życie z dniem 01.01.2026 r.)
12)
przedstawia radzie gminy projekt uchwały, o której mowa w art. 37a uchwała w sprawie sytuowania obiektów małej architektury i reklam ust. 1, wraz z raportem, o którym mowa w art. 8k raport z przebiegu konsultacji społecznych ust. 2.
3.
(uchylony)
4.
Brak zajęcia stanowiska w terminie miesiąca od dnia otrzymania projektu uchwały, o której mowa w art. 37a uchwała w sprawie sytuowania obiektów małej architektury i reklam ust. 1, przez organy wymienione w ust. 2 pkt 4 i 5 uznaje się za uzgodnienie projektu uchwały w przedłożonym brzmieniu.
5.
W przypadku niewyrażenia opinii w terminie miesiąca od dnia otrzymania projektu uchwały, o której mowa w art. 37a uchwała w sprawie sytuowania obiektów małej architektury i reklam ust. 1, przez organy wymienione w ust. 2 pkt 3, 6 i 7 wymóg zasięgnięcia opinii uznaje się za spełniony.
6.
(uchylony)
7.
(uchylony)

Art. 37b. Projekt uchwały w sprawie sytuowania obiektów m... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...