• Art. 37ec. - Zgoda na pr...
  18.04.2024

Art. 37ec. planow. i zagosp. pr


Zgoda na przystąpienie do sporządzenia zintegrowanego planu inwestycyjnego

1.
Rada gminy może wyrazić zgodę na przystąpienie do sporządzenia zintegrowanego planu inwestycyjnego.
2.
Jeżeli rada gminy wyraziła zgodę na przystąpienie do sporządzenia zintegrowanego planu inwestycyjnego, wójt, burmistrz albo prezydent miasta, kolejno:
1)
prowadzi z inwestorem, a w przypadku, o którym mowa w art. 37ed umowa urbanistyczna ust. 5, również z osobą trzecią będącą właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości, na której ma być realizowana inwestycja uzupełniająca, negocjacje w zakresie treści projektu umowy urbanistycznej oraz projektu zintegrowanego planu inwestycyjnego;
2)
wprowadza zmiany do projektu zintegrowanego planu inwestycyjnego, wraz z uzasadnieniem, sporządza prognozę oddziaływania na środowisko, o ile jest wymagana, oraz projekt umowy urbanistycznej, uwzględniając wynik negocjacji, o których mowa w pkt 1;
3) udostępnia w Rejestrze projekt zintegrowanego planu inwestycyjnego wraz z uzasadnieniem, projektem umowy urbanistycznej i prognozą oddziaływania na środowisko, o ile jest wymagana;
(Art. 37ec w zakresie ust. 2 pkt 3 wchodzi w życie z dniem 01.01.2026 r.)
4) jednocześnie:
a) występuje o opinie, o których mowa w art. 17 obowiązki organu w związku z uchwałą o przystąpieniu do sporządzania planu miejscowego pkt 6 lit. a,
b) występuje o uzgodnienia, o których mowa w art. 17 obowiązki organu w związku z uchwałą o przystąpieniu do sporządzania planu miejscowego pkt 6 lit. b,
c) występuje o zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne, jeżeli wymagają tego przepisy odrębne,
d) ogłasza, w sposób określony w art. 8h ogłoszenie informacji o konsultacjach społecznych ust. 1, o rozpoczęciu konsultacji społecznych i przeprowadza konsultacje społeczne;
5) w terminie 14 dni od dnia zakończenia opiniowania, uzgadniania i konsultacji społecznych, o których mowa w pkt 4 lit. a, b i d, wprowadza zmiany do projektu zintegrowanego planu inwestycyjnego wynikające z:
a) uzyskanych opinii,
b) dokonanych uzgodnień,
c) przeprowadzonych konsultacji społecznych;
6) w niezbędnym zakresie ponawia czynności, o których mowa w pkt 1, pkt 4 lit. b, i pkt 5 lit. b, a jeżeli wprowadzone zgodnie z pkt 5 zmiany dotyczą lokalizacji przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, ponawia także czynności, o których mowa w pkt 4 lit. d i pkt 5 lit. c;
7) zawiera w imieniu gminy umowę urbanistyczną;
8) udostępnia w Rejestrze projekt zintegrowanego planu inwestycyjnego wraz z uzasadnieniem, umową urbanistyczną, prognozą oddziaływania na środowisko, o ile jest wymagana i raportem, o którym mowa w art. 8k raport z przebiegu konsultacji społecznych ust. 2;
(Art. 37ec w zakresie ust. 2 pkt 8 wchodzi w życie z dniem 01.01.2026 r.)
9) przedstawia radzie gminy projekt zintegrowanego planu inwestycyjnego stanowiący załącznik do umowy, o której mowa w pkt 7, wraz z raportem o którym mowa w art. 8k raport z przebiegu konsultacji społecznych ust. 2.
3.
Do czasu zawarcia umowy urbanistycznej wójt, burmistrz albo prezydent miasta może odstąpić od negocjacji, informując o tym radę gminy.
4.
Termin na dokonanie uzgodnień i przedstawienie opinii, o których mowa w art. 17 obowiązki organu w związku z uchwałą o przystąpieniu do sporządzania planu miejscowego pkt 6 lit. a i b, oraz uzgodnień w ramach czynności ponawianych, o których mowa w ust. 2 pkt 6, wynosi 14 dni od dnia wystąpienia o uzgodnienie albo przedstawienie opinii. Przepisu art. 25 termin dokonania uzgodnień lub przedstawienia opinii przez organy ust. 1a nie stosuje się.
5.
Dopuszcza się ograniczenie form konsultacji społecznych do zbierania uwag oraz prowadzenie konsultacji społecznych przez okres co najmniej 21 dni.
6.
W przypadku gdy zintegrowany plan inwestycyjny dotyczy wyłącznie lokalizacji instalacji odnawialnych źródeł energii innych niż elektrownie wiatrowe w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych oraz nie dotyczy warunków określonych w art. 27b warunki postępowania uproszczonego w sprawach sporządzania i uchwalania planu miejscowego lub jego zmiany ust. 2:
1)
wójt, burmistrz albo prezydent miasta wykonuje czynności określone w ust. 1 bez wyrażenia przez radę gminy zgody na przystąpienie do sporządzenia zintegrowanego planu inwestycyjnego;
2)
konsultacje społeczne, o których mowa w art. 8i formy konsultacji społecznych ust. 1:
a) pkt 1 i 4, prowadzi się przez okres 14 dni,
b) pkt 2 i 3, przeprowadza się nie wcześniej niż po upływie 3 dni od dnia rozpoczęcia konsultacji społecznych, i nie później niż 3 dni przed ostatnim dniem okresu, o którym mowa w lit. a.

Dokumenty powiązane z artykułem:

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania... Sprawdź
Zarządzenie Wójta/Burmistrza/Prezydenta Gminy/Miasta w ... Sprawdź
Pozostałe dokumenty
Art. 37ec. Zgoda na przystąpienie do sporządzenia zintegr... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz poprzedni artykuł  |  Zobacz następny artykuł
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...