• Art. 39. planow. i zagosp...
  19.05.2024

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Stan prawny aktualny na dzień: 19.05.2024

Dz.U.2023.0.977 t.j. - Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Art. 39. planow. i zagosp. pr


Plan zagospodarowania przestrzennego województwa

1.
Sejmik województwa podejmuje uchwałę o przystąpieniu do sporządzania planu zagospodarowania przestrzennego województwa.
2.
Plan zagospodarowania przestrzennego województwa sporządza się dla obszaru w granicach administracyjnych województwa.
3.
W planie zagospodarowania przestrzennego województwa uwzględnia się ustalenia strategii rozwoju województwa oraz rekomendacje i wnioski zawarte w audycie krajobrazowym, oraz określa się w szczególności:
1)
podstawowe elementy sieci osadniczej województwa i ich powiązań komunikacyjnych oraz infrastrukturalnych, w tym kierunki powiązań transgranicznych;
2)
system obszarów chronionych, w tym ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, uzdrowisk, obszarów ochrony uzdrowiskowej, dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;
3)
rozmieszczenie inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym;
4)
(uchylony)
5)
(uchylony)
6)
obszary szczególnego zagrożenia powodzią;
7)
granice terenów zamkniętych i ich stref ochronnych;
8)
obszary występowania udokumentowanych złóż kopalin i udokumentowanych kompleksów podziemnego składowania dwutlenku węgla.
4.
W planie zagospodarowania przestrzennego województwa uwzględnia się ustalenia średniookresowej strategii rozwoju kraju.
4a.
W planie zagospodarowania przestrzennego województwa uwzględnia się uwarunkowania wynikające z diagnozy, o której mowa w art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, przygotowanej na potrzeby strategii rozwoju województwa.
5.
W planie zagospodarowania przestrzennego województwa umieszcza się te inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, o których mowa w ust. 3 pkt 3, które zostały ustalone w dokumentach przyjętych przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Radę Ministrów, pełnomocnika rządu ustanowionego w drodze ustawy, właściwego ministra lub sejmik województwa, zgodnie z ich właściwością.
6.
Dla miasta będącego siedzibą władz samorządu województwa lub wojewody i powiązanego z nim funkcjonalnie obszaru może być sporządzony plan zagospodarowania przestrzennego jako część planu zagospodarowania przestrzennego województwa.
7.
(uchylony)
8.
W planie zagospodarowania przestrzennego województwa uwzględnia się udokumentowane:
1)
złoża kopalin, wskazując:
a) nazwę złoża kopaliny albo nazwę ujęcia wód leczniczych, wód termalnych lub solanek,
b) rodzaj kopaliny głównej, kopalin towarzyszących lub kopalin współwystępujących,
c) granicę występowania złoża kopaliny albo położenie ujęcia wód leczniczych, wód termalnych lub solanek,
d) granice złoża strategicznego – w przypadku złóż strategicznych,
e) projektowane granice obszaru górniczego i terenu górniczego – w przypadku ujęć wód leczniczych, wód termalnych lub solanek;
2)
wody podziemne w granicach projektowanych stref ochronnych ujęć, wskazując:
a) położenie i nazwę ujęcia wód podziemnych,
b) granicę projektowanej strefy ochronnej ujęcia;
3)
wody podziemne w granicach projektowanych obszarów ochronnych zbiorników wód podziemnych, wskazując:
a) nazwę i numer zbiornika wód podziemnych,
b) granicę zbiornika wód podziemnych,
c) granicę projektowanego obszaru ochronnego zbiornika wód podziemnych;
4)
kompleksy podziemnego składowania dwutlenku węgla, wskazując:
a) nazwę kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla,
b) granicę kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla,
c) granicę projektowanego obszaru górniczego i terenu górniczego;
5)
podziemne bezzbiornikowe magazyny substancji, wskazując:
a) nazwę podziemnego bezzbiornikowego magazynu substancji,
b) granicę podziemnego bezzbiornikowego magazynu substancji.
Art. 39. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 23 Przypisy: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...